Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Åtal för grov ekonomisk brottslighet i ärende med kopplingar till Falcon Funds

Pressmeddelande

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har idag väckt åtal i den andra delen i ärendet rörande bolaget Falcon Funds. Åtal väcks mot två huvudmisstänkta personer för grovt bedrägeri alt. grov trolöshet mot huvudman, respektive grovt penningtvättsbrott. Åtalet gäller brott begångna på Malta under åren 2015-2016 och är en fortsättning på brottsupplägget att ta pengar från pensionssparare där Stockholms tingsrätt dömde de fyra tilltalade till fleråriga fängelsestraff i april i år.

De två huvudmisstänkta är en häktad svensk 42-årig man som är utvandrad till Malta, samt en svensk 43-årig man bosatt i Nacka kommun. Den 42-årige mannen dömdes till 6 år och nio månaders fängelse i Stockholms tingsrätts mål B 9735-17.

Den 42-årige svenska mannen åtalas nu för grovt bedrägeri alternativt grov trolöshet mot huvudman i fem fall.

Den 43-årige svenska mannen åtalas för grovt penningtvättsbrott i sex fall. Mannen är belagd med reseförbud.

Beslut om förundersökningsbegränsning har fattats avseende den 63-årige amerikan som tidigare varit misstänkt, mot bakgrund av att hans dom på sju år och sex månaders fängelse i Stockholms tingsrätts mål B 9735-17 har vunnit laga kraft och någon ytterligare påföljd inte kan påräknas vid en fällande dom.

Åtalet är en fortsättning på Falcon Funds del 1. I del 1 flyttades 22 000 pensionssparares medel genom grovt automatbedrägeri till Optimus High Yield under 2013. I Optimus High Yield inköptes sedan kraftigt övervärderade värdepapper för medlen, vilket gärningsmännen tjänade 30 000 000 USD på och pensionsspararna förlorade därmed lika mycket.

Efter detta grundade den 42-årige svensken Falcon Funds SICAV på Malta. Han tillsatte styrelse och förvaltningsbolag. Därefter flyttades pensionsspararnas medel från Optimus High Yield till Falcon Funds SICAVs fond Falcon Funds Balanced genom ett antal andra fonder, och genom att Optimus High Yield fusionerade med Falcon Funds Balanced. Ett stort antal pensionssparare övertalades också att flytta sina pensionsmedel till fonden genom aggressiv telefonförsäljning.

Som brottsverktyg har sedan använts komplicerade finansiella instrument som innehåller underliggande tillgångar. De finansiella instrumenten och underliggande tillgångarna har kontrollerats av gärningsmännen. Den 42-årige svensken har vilselett företrädare för Falcon Funds förvaltarbolag att investera i dessa finansiella instrument till ett totalt belopp om 45,9 miljoner EUR.

Investeringarna har inte varit affärsmässigt betingade och har inte främjat Falcon Funds och Pensionsmyndighetens bästa intresse, eftersom de ingått i ett brottsupplägg med syfte att tillskansa Max Serwin och medgärningsmän/medhjälpare eller till dem kontrollerade medel ur fonden.

En del av brottsvinsten har omedelbart använts till gärningsmännens privata konsumtion. Bland annat har den 43-årige svensken genom egna bolag köpt en strandfastighet i Saltsjö-Duvnäs i Nacka kommun.

Utöver ansvar för gärningarna yrkas även på näringsförbud och att de misstänkta ska återbetala brottsvinsterna.

Förutom Ekobrottsmyndighetens egna åklagare, utredare och andra experter har under drygt tre år utredare från Skatteverkets skattebrottsenhet deltagit i förundersökningen.

– Deras uppgift har varit att som sakkunniga under utredningen bistå med analys av det omfattande material som tillförts utredningen samt att hålla förhör med misstänkta och bevispersoner, säger förundersökningsledare Jerker Asplund.

Utredningsmaterialet har till stor del hämtats in från utlandet, med hjälp av utländska myndigheter, bland annat genom EU-samarbetet Eurojust och Europol. Av särskild betydelse har samarbetet med Maltas polis och finansinspektion samt med USA:s Department of Justice, DoJ (som fullgör åklagarfunktionen) varit.

Huvudförhandlingen kommer att hållas i Stockholms tingsrätt (mål nr B 6002-20) med start måndagen den 17 augusti 2020. Rättegången planeras omfatta sammanlagt omkring 40 förhandlingsdagar. Vid rättegången kommer de misstänkta och ett stort antal vittnen att höras.

Publicerat 2020-06-25. Uppdaterat 2021-08-17.