Start of content

Attityder till ekobrott

Ta del av forskning om attityder till och förståelse för ekobrott ur olika perspektiv.

Attityder till ekonomisk brottslighet 1988-2001

(Resultat av en enkätundersökning. Brottsförebyggande rådet, webbrapport 2003)
Professor Sören Wibe genomförde under 1980-talet en attitydundersökning om ekobrott som publicerades i rapporten Samhällsekonomiska aspekter till ekonomisk brottslighet (Brå-PM 1990:2). I början av 2000-talet gjorde Wibe om undersökningen för att se om det hade skett några attitydmässiga förändringar.

Läs och ladda ner Attityder till ekonomisk brottslighet 1988-2001 på BRÅ:s webbplats

Den fabricerade människan - om bedrägeri som vardaglig interaktionsform

(Karlstads universitetet, Doktorsavhandling 2007 av Markus Arvidsson)
I avhandlingen fokuseras de sociala dimensionerna av bedrägeri. Begreppet social kompetens presenteras i avhandlingen: strategisk, normativ och dramaturgisk kompetens.

Läs och ladda ner Del 1 av Den fabricerade människan - om bedrägerier som vanlig interaktionsform

Läs och ladda ner Del 2 av Den fabricerade människan - om bedrägerier som vanlig interaktionsform

Vem är den ekonomiske brottslingen? (Kapitel i Den ljusskygga ekonomin: Organiserad och ekonomisk brottslighet)

(Umeå universitetet, Sociologiska Institutionen, Tage Alalehto och Daniel Larsson 2008)
En sociodemografisk profilstudie i 23 länder. Studien är den största kända kvantitativa i sitt slag om vem som begår ekonomiska brott. Forskarna har gått igenom en databas på 44 000 respondenter i 23 länder. Publicerad i en publikation benämnd ”Den ljusskygga ekonomin” vilken utmynnade från ett seminarium på Umeå Universitet i maj 2008.

Läs och ladda ner Den ljusskygga ekonomin: Organiserad och ekonomisk brottslighet

Mer tips på forskning

Bedrägeriets natur- den ekonomiska brottslighetens ontologiska struktur

(Umeå universitetet, Tage Alalehto, 2007, ISBN13: 978-91-633-0116-2)

Översikt av Bedrägeriets natur- den ekonomiska brottslighetens ontologiska struktur

Fallet Frank W Abagnale – Några reflektioner över en storsvindlares emotioner

(Karlstads universitetet, Markus Arvidsson Karlstad University Studies, 2007 ISBN: 9170631238 ISSN: 14038099)
Doktorsavhandling

Översikt av Fallet Frank W Abagnale - Några reflektioner över storsvindlares emotioner

Illegal yet Licit – Justifying informal purchases of work in Contemporary Sweden

(Lotta Björklund Larsen,  Fil dr Stockholms Universitet, 2010)
Studien syftar till att belysa människors rationella val mellan lagliga olagliga inköp,  innebörden av dem i efterhand och visa effekten i ett större sammanhang  avseende samhällets ekonomi.

Översikt av Illegal yet Licit - Justifying informal purchases of work in Contemporary Sweden

Allmänhetens synpunkter på skattesystemet, skattefusket och myndigheternas kontroll

Skatteverket genomför regelbundet enkätundersökningar av allmänhetens attityder till skattesystemet och skattemyndigheten. I den här rapporten redovisas en undersökning som utfördes i januari - februari 2001. Syftet var att ge underlag för en bedömning av allmänhetens attityder till skattesystemet, skattekontroll och skattefusk. Urvalet bestod av 3 000 personer från hela landet i åldrarna 18-74 år. Metoden för undersökningen var en postenkät med bortfallsuppföljning i form av telefonintervjuer. Vägd svarsfrekvens för undersökningen var 63 procent. 

Läs mer om Allmänhetens synpunkter på skattesystemet, skattefusket och myndigheternas kontroll på Skatteverkets webbplats

Ytterligare fördjupning

Bedragarens sociala kompetens

(Karlstads universitetet, Markus Arvidsson). 
Bedragarens sociala komptetens är ett kapitel i boken Fiffelsverige – sociologiska perspektiv på skandaler och fusk 2006. ISBN: 9147076208.

Bortom girigheten - Ekonomisk brottslighet i Bank- och Finansbranschen

(Karlstads universitetet, Oskar Engdahl , Borea Bokförlag, 2010)
Den svenska bank- och finansvärldens mörka sida skildras. Här beskrivs hur höga bankchefer, stjärnmäklare och vanliga tjänstemän begår brott och hur dessa går till.

Publicerat 2010-08-23. Uppdaterat 2019-02-12

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar