Start of content

Korruption

Korruption kan ske i form av till exempel mutor och otillåtna avtal, men också genom hot, våld och trakasserier. Här presenteras den forskning som finns om korruption och otillåten påverkan.

Att förebygga korruption i offentlig upphandling

Skriften samlar grundläggande fakta om korruption och jäv i samband med offentlig upphandling och ger en inblick i hur korruption i offentlig upphandling kan yttra sig, samt kunskap om det kan förebyggas och förhindras. Skriften riktar sig främst till upphandlande myndigheter och offentligt ägda bolag. Även leverantörer till den offentliga förvaltningen är en målgrupp för skriften.

Korruption i offentlig upphandling - vad är det och hur kan det förebyggas

Korruption i Myndighetssverige-Otillåten påverkan mot individer

(Brottsförebyggande rådet)
Myndighetspersoner (insider) som börjar samarbeta med kriminella med koppling till organiserad eller ekonomisk brottslighet (påverkare) kan förorsaka mycket stor skada för en myndighet. Studien handlar främst om vänskapskorruption, som ibland kombineras med direkta mutor. Rapporten innehåller förslag till åtgärder för att myndigheter bättre ska kunna skydda sig mot insider.

Korruption i Myndighetssverige - Otillåten påverkan 

Korruptionens struktur i Sverige, del 1

(Brottsförebyggande rådet, Brå 2007:21)
Innehåller den första systematiska inventeringen av den upptäckta korruptionen i Sverige samt en analys av var den dolda brottsligheten kan finnas.

Korruptionens struktur i Sverige, del 1

Mutor i det godas tjänst

Lunds universitetet (Joakim Thelander, 2006)
I denna avhandling studeras korruption och mutor som i första hand sociala och moraliska, snarare än ekonomiska, fenomen

Översikt av avhandlingen Mutor i det godas tjänst

Berättelser om mutor. Det korruptas betydelse bland svenska affärsmän i Öst – och Centraleuropa

Lunds universitetet (David Wästerfors)
Referat av Berättelser om mutor. Det korruptas betydelse bland svenska affärsmän i Öst- och Centraleuropa

Pengar - människan och hennes betalningsmedel

(Lunds universitet, Sociologiska institutionen, Marcus Persson och Tobias Linné, Studentlitteratur 2006)
I denna antologi står pengars sociala och kulturella värden i centrum. Människors upplevelser och hantering av pengar i vardagliga sammanhang skildras genom nio empiriska undersökningar. Boken vänder sig till studenter inom samhälle och humaniora, och till alla med intresse för pengar och för hur de griper in i våra liv på högst skiftande sätt. 
Läs mer om publikationen Pengar - människan och hennes betalningsmedel på webbplatsen för Lunds universitet

Publicerat 2010-08-23. Uppdaterat 2019-02-11

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar