Start of content

Övrigt

Här har vi samlat forskning som inte faller in under något annat ämne, men som på något sätt berör ekonomisk brottslighet och Ekobrottsmyndighetens verksamhetsområden.

Läs och ladda ned

IT-relaterad brottslighet

(Brottsförebyggande rådet, BRÅ 2000:2, Korsell och Söderman)
Ger en kunskapsöversikt över IT-relaterad brottslighet med tonvikt på ett antal undersökningar som genomförts i BRÅ:s regi.

IT-relaterad brottslighet

Economic Crime as hiding behavior

(Göteborgs universitet,  American Journal of Economics and Sociology, Oscar Engdahl, 2009)
I artikeln införs begreppet "gömma beteende"  för att förstå varför människor döljer ekonomiska problem och lösa dem genom att begå brott. Detta koncepts teoretiska innehåll, empiriska tillämplighet och relevans för forskningsområdet bedöms genom en analys av ett empiriskt fall. En förklarande modell utvecklas sedan. Från fallstudier ser vi att det handlar om sociala relationer som kännetecknas av en särskild form av osäkerhet. I dessa relationer spelar pengar en central roll, vilket är ett instrument för att agera och samordna det ekonomiska brottet.

Economic Crime as hiding behavior

Hur känner man igen den målvakt som bör utvisas?

(Lunds universitet, Juridiska institutionen, tidigare avhandlingar, Fredrik Andersson 2002)
Avhandlingen behandlar användningen av så kallade målvakter inom den ekonomiska brottsligheten. Rapporten aktualiserar att det inom begreppet målvakt finns olika aktörer som sinsemellan är väldigt olika, vilket innebär att den nya lagstiftningen i aktiebolagslagen, som avser att förhindra att oseriösa personer sätts in som styrelsemedlemmar, kan bli ett trubbigt instrument vid bekämpningen av ekonomisk brottslighet.

Hur känner man igen den målvakt som bör utvisas?

Domstolar och den sociala ordningen

(Pär Gustavsson 2008 Växjö Universitet)
En teoretisk beskrivning kring huruvida domstolar alltid agerar neutralt och oberoende oavsett om påtryckningar finns. En jämförelse mellan Sverige och Ryssland. Publicerad i en publikation benämnd ”Den ljusskygga ekonomin” vilken utmynnade från ett seminarium på Umeå Universitet i maj 2008.

Domstolar och den sociala ordningen

The Role of money in Economic Crime

(Göteborgs universitet,The British journal of Criminology, Oscar Engdahl, 2008)
I denna artikel behandlas hur pengarna kan motivera brott, påverka strukturen för dess förekomst, och fungera som ett praktiskt instrument som underlättar det. Befintliga teorier är baserade på antaganden som att pengar:

  • främjar attityder som minskar moraliska frågor på tekniska problem:
  • ger upphov till känslor av självförsörjning som gör att människor oberoende från varandra och från nät av sociala krav som motverkar brott,
  • minskar risken för att ertappas och gör olagliga transaktioner lättare

 

Tips på mer forskning

Equal Treatment in Swedish Economic Crime Investigations - Do Professional specialization and the suspects social background matter?

(Stockholms universitetet)
I forskningsrapporten har en undersökning gjorts med inriktning på rättsväsendets likabehandling av personer ur olika samhällsgrupper. Undersökningen är gjord med data från 2003 och avser ekoutredningar.

Översikt av rapporten Equal Treatment in Swedish Economic Crime Investigations - Do Professional specialization and the suspects social background matter?

En ekonomisk analys av regleringar genom villkorade tillstånd

(Linköpings universitetet, Resurscentrum för brottprevention och brottsbekämpning, Erik Lenntorp, 2006)
Syftet med denna avhandling är att öka kunskapen om varför villkorade tillstånd inte leder till att en lag fullt ut implementeras 

Översikt av En ekonomisk analys av regleringar genom villkorade tillstånd

Institutional Clash and Financial Fragility - An evolutionary model of Banking Crisis

(Linköpings universitet, Resurscentrum för brottprevention och brottsbekämpning, Sverre Knutsen och Hans Sjögren, 2009)
Det är främst två typer av teorier som förklarar en bankkris. En som utgår från den monetära skolan och en som utgår från den institutionella ekonomin. Studien avvisar den monetaristiska teorin men kritiserar också den alternativa teorin.

Översikt av Institutional Clash and Financial Fragility - An evolutionary model of Banking Crisis

Barriers and Back regions as opportunity Structures for white collar Crime

(Göteborgs universitetet, Oscar Engdahl, 2009)
Denna artikel hävdar att Goffmans idéer om hinder och bakgrund bör användas för att ange hur sociala positioner stärker möjligheterna för att begå ekonomisk brottslighet. En empirisk frågeanalys klargör begreppen, teoretiskt innehåll, empirisk relevans och tillämplighet på forskningsområdet.

Översikt av Barriers and Back regions as opportunity Structures for white collar Crime

Publicerat 2010-08-23. Uppdaterat 2019-02-11

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar