Start of content

Skattefrågor

Genomförd och pågående forskning avseende skattefrågor, skattefusk och skatteparadis.

Läs och ladda ned

Finansiella offshore marknader och skatteparadis

(Brottsförebyggande rådet, Brå 2000, Oscar Engdahl)
Ger en allmän översikt över offshore-verksamheter och skatteparadis. Rapporten beskriver uppkomsten av offshoreverksamheten samt orsaker till dess uppkomst.

Läs och ladda ner Finansiella offshore marknader och skatteparadis

Tips på mer forskning

Skatteanpassade transaktioner och skattebrott

(Stockholms universitetet, Juridiska institutionen,Terese Simon Almendal, Avhandling 2005, Förlag Norstedts Juridik)
Undersöker det straffbara med avseende på mer avancerade skattetransaktioner.  Enligt författaren går det knappast att fastställa en skiljelinje mellan rättsligt accepterade rättshandlingar och sådana som kan träffas av straffansvar enligt skattebrottslagen (1971:69).

Läs mer om doktorsavhandlingen Skatteanpassade transaktioner och skattebrott

Does tax evasion effect unemployment and educational Choice?

(Uppsala universitetet, Företagsekonomiska instititutionen, Ann-Sofie Kolm och Birtie Larsen, 2003)
Avhandlingen utvecklar en jämviktsmodell bestående av tre sektorer. Samtidigt som man undersöker de makroekonomiska effekterna på samhällets skatte- och sanktionspolitik beskrivs olika beteenden avseende lönebildning och på marknaden.

Översikt av Does tax evasion effect unemployment and educational Choice?

Tax evasion and self-employment in a high tax country - Evidence from Sweden

(Uppsala universitetet, Företagsekonomiska instititutionen, Per Engström och Bertil Holmlund, 2006)
Egenföretagare har förmodligen större möjligheter än löntagare till att underrapportera sina inkomster. Incitamenten för underrapportering borde vara särskilt starka i en ekonomi med allmänt höga skatter.

Översikt av Tax evasion and self-employment in a high tax country - Evidence from Swewden

Ytterligare fördjupning

Skattebrottets psykologi- ett evolutions- och spelteoretiskt scenario

(Umeå universitetet, Sociologiska institutionen, Tage Alalehto, Kapitel i bok 2007)
Publicerad i Antalogin ”Skatteundandragande, penningtvätt och organiserad brottslighet” sidorna 38 – 54. Se Handelshögskolan.

I Finansvärldens bakre regioner

(Göteborgs universitetet, Oskar Engdahl, 2003)
En studie om finansiella offshore-marknader och ekonomisk brottslighet.

Skatteparadis

(Göteborgs universitetet, Oskar Engdahl, 2004)
I dag finns över fyrtio skatteparadis. Hit förs årligen enorma mängder kapital undan beskattning. Författaren beskriver denna värld, okänd för de flesta.

The black economy and Education

(Upsala universitetet, Företagsekonomiska instititutionen, Ann-Sofie Kolm och Birtie Larsen, 2003)
Denna uppsats utvecklar en jämvikts- och matchningsmodell inom den informella sektorn avseende sysselsättningsmöjligheter och pedagogiska val. Eftersom informella arbetstillfällen i större utsträckning innebär en lägre utbildningsnivå skulle en bekämpning av den informella sektorn innebära ett ökad  välfärd och öka incitamenten till utbildning.

Publicerat 2010-08-23. Uppdaterat 2019-02-08

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar