Start of content

Rätts-PM, stöd till åklagare

Här har vi samlat kunskap och vägledning om tillämpning av ny lagstiftning. Avsikten är att peka på några av de frågor som kan uppkomma och ge vägledning i hur dessa frågor kan angripas och besvaras.

Rätts-PM 2015:2 - Penningtvätt

Tillsammans med Utvecklingscentrum Stockholm ger vi uttryck för vår uppfattning i en rad frågor. Vi behandlar framförallt penningtvättsbrottslagen och reglerna om dispositionsförbud som finns i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Rätts-PM 2011:1 - Offentlighet och sekretess

Vägledning för administratörer om hur man kan svara när enskilda vill ha ut handlingar eller uppgifter om brottmålsärenden.

Rätts-PM 2009:2 Revisorn och ansvaret för medhjälp till bokföringsbrott

Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten har tillsammans tagit fram ett RättsPM som behandlar frågan om en revisors ansvar för medhjälp till bokföringsbrott med utgångspunkt från NJA 2009 s.3. HD konstaterade där att en extern revisor inte kan göra sig skyldig till medhjälp till bokföringsbrott när det gäller brister i fråga om granskning och innehållet i revisionsberättelsen avseende årsredovisningen för det granskade räkenskapsåret.

Rätts-PM 2008:10 - EMR - reformering av processen i allmän domstol

Den nya lagstiftningen och några rekommendationer om tillämpningen.

Rätts-PM 2008:9 - Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott

Den här promemorian behandlar HD:s dom från den 11 juni 2008 som gällde frågan om en redovisningskonsult främjat en näringsidkares bokföringsbrott genom att föra in uppgifter i bokföringen på grundval av ett bristfälligt underlag.

Åklagarväsendets rapport 1997:6 - Trolöshet mot huvudman

Promemorian Trolöshet mot huvudman (Åklagarväsendets rapport 1997:6) behandlar dels tillämpningen av straffbestämmelsen om trolöshet mot huvudman vid kreditgivningssituationer, dels utredningsaspekter som bör beaktas.

Företagsbotens storlek i ekomål och vissa handläggningsråd

Aktuella rättsfrågor, ARF 2014:4 Ersätter ARF 2010:1, Augusti 2014. Reviderad april, 2019.

Publicerat 2011-10-26. Uppdaterat 2019-12-02

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar