Start of content

Remissvar 2013

Remissvar och yttranden från 2013 i kronologisk ordning.

2013-12-18 - Promemorian Mer fokuserad nedsättning av socialavgifter för de yngsta

2013-12-16 - Informationsutbyte för bekämpning av allvarlig brottslighet – genomförande av samarbetsavtal med Förenta staterna

2013-12-16 - Promemorian Behandling av personuppgifter i Skatteverkets verksamhet med brottsutredningar

2013-12-11 - Vem ska göra vad? – Om fördelningen av arbetsuppgifter mellan polisens anställda

2013-11-19 - Promemorian Förslag till inrättande av försöksverksamhet med extern adjunktion vid tingsrätt och förvaltningsrätt

2013-11-19 - Förbudet mot dubbla förfaranden och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet

2013-11-18 - Friskolorna i samhället

2013-11-08 - Promemorian Komplettering av penningtvättsutredningens förslag – en ny möjlighet att säkra egendom

2013-11-04 - Skatteverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd med anledning av lagändringar gällande kassaregister

2013-10-09 - Nämndemannauppdraget  en breddad rekrytering och kvalificerad medverkan

2013-09-27 - Tillsyn av polisen

2013-09-25 - Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsägande

2013-09-19 - Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet

2013-09-17 - Promemorian Ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt

2013-09-09 - Promemorian Förstärkt nedsättning av egenavgifter

2013-08-30 - Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters finansiering

2013-08-30 - Rapport Underrättelseskyldighet vid inskrivning

2013-08-26 - Föreskrifter om ersättning för utlämnande av lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål

2013-08-20 - Framställan om ändring i förordningen om kör- och vilotider samt färdskrivare m m  och förordningen om arbetsförhållanden vid vissa internationella

2013-07-11 - Brottmålsprocessen

2013-07-02 - Behandlingen av personuppgifter vid Statens kriminaltekniska laboratorium

2013-06-24 - Tillstånd och medling

2013-06-17 - Promemorian Regelefterlevnad inom yrkestrafik på väg

2013-06-17 - Internationell straffverkställighet

2013-06-17 - Promemorian Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning

2013-06-11 - Prospektansvar

2013-06-10 - Effektivare konkurrenstillsyn

2013-06-05 - Skärpningar i vapenlagstiftningen + Avlyssning mot grova vapenbrott

2013-05-28 - Domstolsdatalag

2013-05-28 - Att förebygga och hantera finansiella kriser

2013-05-20 - Promemorian Viss kreditgivning till konsumenter

2013-05-13 - Processrättsliga konsekvenser Påföljdsutredningens förslag

2013-05-13 - Europeiska kommissionens förslag  Direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation

2013-05-13 - Överskottsinformation vid direktåtkomst

2013-05-06 - En modernare rättegång II - en uppföljning

2013-05-06 - Genomförande av europaparlamentets och rådets direktiv om rätten till information vid straffrättsliga förfaranden

2013-04-22 - Näringsförbudet – tillsyn och effektivitet

2013-04-08 - Förändrad hantering av importmoms

2013-03-27 - Utkast till lagrådsremiss – Sekretess i det internationella samarbetet

2013-03-27 - Förslag till direktiv om förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism m.m.

2013-03-21 - Databas för övervakning och tillsyn över finansmarknaderna

2013-03-21 - Promemorian Fortsatt giltighet av de tidsbegränsade lagarna om hemliga tvångsmedel 

2013-03-12 - Betänkandet En tydligare organisation för Säkerhetspolisen

2013-03-12 - En sammanhållen svensk polis – följdändringar i författningar

2013-03-11 - Europeiska kommissionens förslag; Proposal for a Council Directive implementing enhanced cooperation in the area of financial transaction tax

2013-03-04 - Erkännande och verkställighet av utevarodomar inom EU

2013-02-28 - Bokföringsnämndens förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring

2013-02-26 - Erkännande och verkställighet av beslut om utvidgat förverkande inom EU

2013-02-08 - Promemorian Verkställande direktör

2013-01-28 - Gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott

2013-01-28 - Statligt stöd vid korttidsarbete

2013-01-17 - Skatteverkets hemställan i anslutning till promemorian "Värdepapper och kontrolluppgifter"

Publicerat 2013-01-21. Uppdaterat 2018-01-29

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar