Start of content

Remissvar 2014

Remissvar och yttranden från 2014 i kronologisk ordning.

2014-12-19 - Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor

2014-12-15 - Offentlighet och sekretess för uppgifter i domstolsavgöranden

2014-12-11 - Nya föreskrifter om kontrollenhet till kassaregister

2014-12-08 - Organiserad brottslighet, förfälts och underlåtenhetsansvar, kvalifikationsgrunder m.m.

2014-11-19 - Kommissionens förslag till direktiv om enmansbolag

2014-11-10 - Registerutdrag i arbetslivet

2014-11-04 - Marknadsmissbruk II

2014-10-28 - Betänkandet Visselblåsare

2014-10-24 - Neutral bolagsskatt för ökad effektivitet och stabilitet

2014-10-17 - ILO-rapport

2014-10-16 - Åtgärder mot felaktiga utbetalningar inom arbetsmarknadspolitisk verksamhet

2014-09-22 - Införande av internationella standarder i penningtvättslagen

2014-09-11 - Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör

2014-09-05 - Genomförande av avtal mellan sveriges regering och Amerikas förenta stater för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA

2014-08-29 - Genomförande av brottsofferdirektivet

2014-08-29 - FAR:s promemoria om ändring i jävsbestämmelse i aktiebolagslagen m.fl. lagar

2014-08-29 - Rutin rörande direktåtkomst 

2014-08-27 - Ett förtydligande av 33 kap 6 § rättegångsbalken

2014-08-25 - Straffskalorna för allvarliga våldsbrott

2014-08-25 - En tydligare skadereglering i staten

2014-06-30 - Den nya polisorganisationen - vissa frågor om personuppgiftsbehandling m.m.

2014-06-30 - Bilaga 1, Ekobrottsmyndighetens problembeskrivning

2014-06-27 - Transportstyrelsens framställan om ändring i förordningen om vägtrafikregister och yrkestrafikförordningen

2014-05-28 - Promemorian om sanktioner enligt CRD IV

2014-05-22 - Promemorian om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter

2014-04-25 - Stärkt straffrättsligt skydd för egendom

2014-04-22 - Ändrade avgifter till Revisorsnämnden

2014-04-15 - Gårdsstödet 2015–2020 – förslag till svenskt genomförande

2014-04-15 - Minskat svartarbete i byggbranschen

2014-03-31 - Skatteverkets förslag till föreskrifter om kontrollsystem till kassaregister, krav på kassaregister och användning av kassaregister

2014-03-27 - Transportstyrelsens delredovisning av uppdrag att redovisa fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg: Del 3 Taxiverksamheten som helhet

2014-03-25 - Transportstyrelsens framställan om upphävande av lagen (1998:492) och förordningen (1998:780) om biluthyrning

2014-03-25 - Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag att redovisa fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg: Konsekvenserna av att införa en möjlighet för polisen att hindra fortsatt färd genom klampning av fordon m.m.

2014-03-25 - Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag att redovisa fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg: Konkurrensvillkor/cabotagetransporter och beställaransvar

2014-03-17 - Promemorian Arbetsuppgifter för civilanställda vid Ekobrottsmyndigheten

2014-03-17 - Promemorian Förbättringar av husavdragets fakturamodell

2014-03-13 - Vissa bostadsbeskattningsfrågor

2014-03-12 - Promemoria om förenklingar i aktiebolagsförordningen

2014-03-10 - Europeiska kommissionens förslag till ett paket med processuella rättigheter

2014-03-10 - EU-kommissionens förordningsförslag om strukturförändring i kreditinstitut

2014-03-06 - Polisens riktlinjer för förverkande av brottsutbyte

2014-03-06 - Skärpta straff för vapenbrott

2014-03-05 - Tullverkets promemoria med förslag till ny tullbrottsdatalag

2014-02-05 - Transportstyrelsens framställan om ändring i lagen (2001:558) och förordning (2001:650) om vägtrafikregister samt förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

2014-02-03 - En europeisk övervaknings­order

2014-02-03 - Promemorian Mer tillgängliga uppgifter om europeiska företag

2014-01-31 - Europeiska kommissionens förslag till ändringar i moder- och dotterbolagsdirektivet 2011/96/EU

2014-01-31 - Redovisningscentraler för taxi 

2014-01-22 - Promemorian Förlängd övergångstid för tillämpning av vissa bestämmelser i polisdatalagen

2014-01-20 - Förbudet mot dubbla förfaranden och andra rättsäkerhetsfrågor i skatteförfarandet - del 2 

2014-01-20 - Promemoria om nya mervärdeskatteregler om omsättningsland för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

2014-01-16 - Utkast till lagrådsremiss - Ordning och säkerhet vid Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska undersökningsenheter

2014-01-13 - Promemorian Kompletterande bestämmelser för AIF-förvaltare

2014-01-09 - Vad bör straffas?

2014-01-07 - Kommissionens förslag om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller en standardiserad mervärdesskattedeklaration

Publicerat 2014-01-20. Uppdaterat 2018-01-29

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar