Start of content

Remissvar 2015

Remissvar och yttranden från 2015 i kronologisk ordning.


2015-12-14, Passdatalag

2015-12-02, En översyn av årsredovisningslagarna

2015-11-30, Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad verksamhet 

2015-11-20, Myndighetsdatalag

2015-11-16, Rapport från Bergwallkommissionen

2015-10-29, Utkast till lagrådsremiss - Ett effektivare straffrättsligt regelverk mot organiserad brottslighet

2015-10-26, Delbetänkandet UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning

2015-10-26, FARs förslag till ny revisionsberättelse

2015-09-14, En ny säkerhetsskyddslag

2015-09-14, Ett ändamålsenligt minoritetsskydd

2015-09-14, Information och cybersäkerhet

2015-09-14, Nya regler för revisorer och revision

2015-08-28, Datalagring och integritet 

2015-08-24, Skatteverkets förslag om förstärkt konkurrens

2015-08-05, Redovisningscentraler för Taxitrafik-framflyttande

2015-07-06, Effektivare användning av tolk

2015-06-24, Allmänt råd med tillhörande vägledning om årsbokslut

2015-06-22, SOU 2015:18 - Lösöreköp och registerpant

2015-06-16, SOU 2015:19 - En ny ordning för redovisningstillsyn

2015-06-08, Myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster

2015-06-05, Förslag till föreskrifter samt tillhörande konsekvensutredning

2015-06-04, Ds 2015:4 - Brottmålsprocessen, en konsekvensanalys

2015-06-01, Betänkanden Tillämpningsdirektivet till Utstationeringsdirektivet 

2015-05-25, En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

2015-05-25, Punktskatt - redovisningsskyldighetens inträde

2015-05-20, Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt

2015-05-08, Betänkandet Ett svenskt tonnageskattesystem

2015-04-28, Ds 2015:7 - Rätten till försvarare med mera

2015-04-27, Förändring av husavdraget

2015-04-27, Ds 2015:5 - Uppbörd av böter

2015-04-23, Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 

2015-04-08, Slopad skattereduktion för gåvor

2015-04-08, Yttrande-Utvidgande av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildning av företag

2015-03-31 Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy

2015-03-23, Ds 2015:2 - Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

2015-03-09, SOU 2014:72 - Handel med begagnade varor och skrot  

2015-03-05, Lagrådsremiss Ny påföljd efter tidigare dom

2015-02-20, Ds 2014:41 - Sveriges tillträde till Medicrimekonventionen

2015-02-16, Yttrande över promemorian Skattereglerna för skogsbruk

2015-02-13, SOU 2014:61 - Betänkandet Svensk kontanthantering

2015-02-09, SOU 2014:68 - Förenklade skatteregler med mera

2015-02-05, Yttrande över Skatteverkets promemoria Samordningsnummer och utländska fastighetsägare

2015-01-19, SOU 2014:63 - Komplettering av förslagen ang. äktenskapstvång och olaga hot

2015-01-12, SOU 2014:70 - Ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden

Publicerat 2015-01-13. Uppdaterat 2018-01-29

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar