Start of content

Remissvar 2016

Remissvar och yttranden från 2016 i kronologisk ordning.

2016-12-16 - Yttrande över departementspromemorian Behandling av personuppgifter inom Nationellt centrum för terrorhotbedömning (Ds 2016:31)

2016-12-05 - Yttrande över Bokföringsbrott i filialer (Ds 2016:36

2016-11-30 - Yttrande över promemorian Beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person

2016-11-25 - Framställan om ändring i förordningen (2004:864) om kör- och vilotider samt färdskrivare m.m.

2016-11-25 - Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till Rådets direktiv om tvistlösningsmekanismer vid dubbelbeskattning i Europeiska unionen (2016/0338, CNS)

2016-11-25 - Yttrande över Europeiska kommissionbens förslag till rådets direktiv om en gemensam bolagsskattebas KOM (2016) 685

2016-11-25 - Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till ändringsdirektiv till rådets direktiv om skatteundandraganden KOM (2016) 687 slutlig

2016-11-21 - Yttrande över Promemoria angående ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

2016-11-21 - Yttrande över Promemorian Polisens tillgång till information om vissa IT-incidenter ( Ds 2016:22)

2016-11-21 - Yttrande över betänkandet Färre i häkte och minskad isolering (2016:52)

2016-11-14 - Framställan om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

2016-11-10 - Yttrande över SOU 2016:45: En hållbar, transparant och konkurrenskraftig fondmarknad

2016-11-07 - Översyn av 11 § lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

2016-10-31 - Delbetänkandet " Hur står det till med den personliga integriteten"

2016-10-31 - Promemorian Redovisningsskyldighetens inträde samt vissa andra förfarandefrågor på punktskatteområdet

2016-10-28 - Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton

2016-10-26 - En utökad beslutsrätt för Konkurrensverket

2016-10-03 - Betänkandet Straffrättsliga åtgärder mot deltagande i en väpnad konflikt till stöd för en terroristorganisation (SOU 2016:40)

2016-09-28 - Betänkandet Revisorns skadeståndsansvar (SOU 2016:34)

2016-08-29 - Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater

2016-08-24 - Automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

2016-08-16 - Allmänna råd och vägledningar om fusionsredovisning

2016-08-15 - Vägledning årsredovisning och koncernredovisning

2016-08-15 - Revisionsberättelsens utformning

2016-08-15 - Vägledning om årsredovisning i mindre företag

2016-08-15 - Beskattning av incitamentsprogram

2016-08-15 - Ändrade bestämmelser om tullsamarbete

2016-07-28 - Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen

2016-06-30 - Skatteverkets promemoria Samordningsnummer till asylsökande

2016-06-27 - Förhandsunderrättelse för taxiförare och villkor för taxameterdispens

2016-06-10 - Internprissättning och utbyte av land-för land-rapporter

2016-06-01 - Framställan om ändring i yrkestrafiklagen (2012:210), yrkestrafikförordningen (2012:237) och förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

2016-05-31 - Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor

2016-05-16 - Offentliggörande av inkomstuppgifter

2016-05-13 - Kör och vilotider samt färdskrivare

2016-05-12 - Framställan om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

2016-05-09 - Integritet och straffskydd

2016-05-09 - Några frågor om offentlighet och sekretess

2016-05-09 - Omsättningsgräns för mervärdesskatt

2016-04-27 - Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism – fjärde penningtvättsdirektivet

2016-04-25 - Avdrag för klimatkompensation

2016-04-15 - Avdragsrätt vid representation

2016-04-15 - Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror

2016-04-15 - Uppgifter på individnivå i en arbetsgivardeklaration

2016-04-13 - Kontroller och inspektioner

2016-04-07 - Ändrade regler om beskattningsinträde vid fusion och fission

2016-03-31 - En europeisk utredningsorder

2016-03-15 - Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner

2016-02-25, Försvarsdirektiv Rätten till försvarare

2016-02-19, Mervärdesskattelagen

2016-02-16, Automatiskt informationsutbyte i fråga om beskattning

2016-01-25, Vägfordon

2016-01-25, Ändring i Vägtrafikregister

2016-01-15, Inre Marknadsstrategi

2016-01-11, Fakturabedrägerier

2016-01-07, Kompletteringar av RUT-avdraget

2016-01-05, Tillsyn över efterlevnaden av EU:s marknadsmissbruksförordning

Publicerat 2017-01-16. Uppdaterat 2018-01-29

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar