Start of content

Remissvar 2018

Remissvar och yttranden från 2018 i kronologisk ordning.

 

2018-12-07 - Yttrande av Polismyndighetens förslag till föreskrifter om rapportering och lämnade av uppgifter enligt lagen (2007:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

2018-12-03- Yttrande av delbetänkandet Kamerabevakning i brottsbekämpningen - ett enkelt förfarande (SOU 2018:62)

2018-12-03- Yttrande över departementspromemorian Genomförande av 2018 års ändringsdirektiv till EU:s fjärde penningtvättsdirektiv

2018-12-03- Yttrande över betänkandet Informationsutbyte vid samverkan terrorism (SOU 2018:65)

2018-11-22- Yttrande angående slutbetänkandet Rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel SOU 2018:61

2018-11-12- Yttrande över departementspromemorian Straffrättsliga bestämmelser till skydd för EU:s finansiella intressen (Ds 2018:34)

2018-11-06- FARs uppdaterade rekommendation om revisorns yttrande om hållbarhetsrapporter

2018-11-05-  Yttrande över Finansdepartementets remiss om F-skatteutredningens delbetänkande F-skattesystemet - några särskilt utpekade frågor (SOU 2018:49)

2018-11-05- Yttrande angående promenorian Översyn av lagstifningen mot s.k fordonsmålvakter (Ds 2018:33)

2018-10-29- Yttrande till Finansdepartementet över delbetänkandet "ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete (SOU 2018:66)

2018-10-22- Yttrande över remiss från Finansinspektionen- förslag till föreskrifter och allmänna råd om börsers förteckningar över vissa innehav av finansiella instrument

2018-10-18- Yttrande över Helgberedskapsprojektets lösningsförslag

2018-10-09Yttrande över delbetänkandet Tryggad tillgång till kontanter (SOU 2018:42)

2018-09-18 - Yttrande över betänkandet Ekonomiska sanktioner mot terrorism (SOU 2018:27)

2018-09-11- Yttrande angående EU-kommissionens förslag COM (2018) 372-375, 382, 390 och 471-473

2018-08-28 - Yttrande Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om redovisningstillsyn.

2018-08-28- Yttrande över direktivet om ett ökat aktieägarengagemang, förslag till genomförande i svensk rätt, Ds 2018:15

2018-08-17- Yttrande över Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fiscalisprogrammet för samarbete på beskattningsområdet

2018-08-16- Yttrande SOU 2018 20 Gräsrotsfinansiering

2018-07-31- Yttrande över Kommissionsförslag rörande det slutgiltiga mervärdesskattesystemet.

2018-07-02 Yttrande över Kommissionsförslag om förlängd tidsperiod för omvänd skattskyldighet på leveranser av vissa varor och tjänster som är känsliga för bedrägeri och en mekanism för snabba insatser mot mervärdesskattebedrägeri

2018-06-07 Yttrande över betänkandet Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott (SOU 2018:6)

2018-05-31- Yttrande ang en rättsakt om främjandet av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändning av onlinebaserade förmedlingstjänster KOM (2018) 238 slutlig

2018-04-25- Yttrande över departementspromemorian Konsekvenser för arbetsgivare vid återkallande av upphållstillstånd för arbete (Ds 2017:7)

2018-04-16- Yttrande till Näriingsdepartementet. remittering av utkast till lagrådsremissen Vägtrafikdatalag

2018-02-22- Yttrande över Revisorinspektionens promemoria Den framtida revisionen - Morgondagens kompetenskrav - ändringar i förordningen (1995:665) om revisorer

2018-02-22- Yttrande över Revisorinspektionens promemoria Den framtida revisionen- Morgondagens kompetenskrav-nya föreskrifter om utbildning och prov

 2018-04-16 - Ekobrottsmyndighetens yttrande över promemorian Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet Fi2018/00743/S2

2018-04-09- Yttrande över promemoria Yttterligare ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

2018-04-03- Yttrande Betänkandet Beslag och husrannsakan - ett regelverk för dagens behov

 2018-03-23 -Yttrande över promemorian "Förändringar i informationsstruktur och arbetssätt vid Arbetsförmedlingen - ett led i digital förnyelse"

2018-03-22 - Yttrande över Tidiga förhör - nya bevisregler i brottsmål (SOU 2017:98), delbetänkande

2018-03-12 - Yttrande över SOU 2018: 6 Skatteverkets promemoria Några frågor om arbete mot skattebrott

2018-03-09- Yttrande över SOU 2017:94 Beräkning av skattetilläg - en översyn av reglerna

2018-03-06- Yttrande över SOU 2017:89 Hemlig dataavläsning

2018-02-27 - Yttrande över Framställan om ändring i förordningarna (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet, (2001:650) om vägtrafikregister och (2005:399) om arbetstid vid visst vägtransportarbete N2017/06148/MRT

2018-02-22-Yttrande över promenmorian Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter

2018-02-12- Yttrande_SOU 2017_80 Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet

2018-02-12-Yttrande över Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahands uthyrning (SOU 2017:86)

 2018-02-05 - Yttrande över promemorian Rätten till försvarare, m.m. (Ds 2015:7)

2018-01-25 - Yttrande över SOU 2017:75 Datalagring - Brottsbekämpning och integritet

2018-01-24 - Yttrande EUs dataskyddsreform  anpassningar av vissa författningar om allmän ordning och säkerhet (Ds 2017-58)

Publicerat 2018-01-29. Uppdaterat 2020-01-15

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar