Start of content

Remissvar 2020

Remissvar och yttranden i kronologisk ordning

2020-12-21 Yttrande angående promemorian Omställningsstöd till företag för perioden augusti-december 2020

2020-12-21 Yttrande angående promemorian Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda

2020-12-14 Yttrande angående promemorian Ytterligare anpassningar av regelverket om tillfälliga anstånd

2020-12-14 Yttrande angående promemorian Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall

2020-12-07 Yttrande angående promemorian Stöd vid korttidsarbete i vissa fall

2020-11-30 Yttrande angående promemorian Ökad säkerhet för vissa identitets- och uppehållshandlingar – anpassning av svensk rätt till en ny EU-förordning (Ds 2020:22)

2020-11-23 Yttrande angående betänkandet av utredningen om strukturell översyn av mervärdesskattelagstiftningen (SOU 2020:31)

2020-11-23 Yttrande angående promemorian Information till misstänkta om kostnader för offentlig försvarare

2020-11-09 Yttrande angående lagrådsremissen Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet

2020-11-09 Yttrande angående betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (SOU 2018:88)

2020-11-02 Yttrande angående promemorian Personlig skyddsutrustning för personliga assistenter

2020-10-26 Yttrande angående betänkandet Kontroll för ökad tilltro, en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2019:35)

2020-10-13 Yttrande angående promemorian Registrering av kontantkort, m.m. (Ds 2020:12)

2020-10-05 Yttrande angående betänkandet Ökad trygghet för visselblåsare SOU 2020:38

2020-09-28 Yttrande angående Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning

2020-09-21 Yttrande angående promemorian Omställningsstöd till företag för perioden maj – juli 2020

2020-09-07 Yttrande angående utkast till lagrådsremiss Ökad ordning och säkerhet i frivården

2020-08-27 Yttrande angående promemorian Förlängning av föreslagna tidsgränser för häktning

2020-08-25 Yttrande angående promemorian Ny punktskatt på övrig tobak

2020-07-20 Yttrande angående promemorian Ny lag om källskatt på utdelning (Ds 2020:10)

2020-06-22 Yttrande angående betänkandet Ett effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter (SOU2020:16)

2020-06-15 Yttrande angående promemorian Kompletterande förslag inför ett tillträde till Budapestkonventionen

2020-06-01 Yttrande angående promemorian Omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor och tjänster

2020-06-01 Yttrande angående Förtjänstutredningen ˗ begäran om underlag från statliga förvaltningsmyndigheter

2020-05-25 Yttrande angående promemorian Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset

2020-05-25 Yttrande angående betänkandet Härifrån till evigheten En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58)

2020-05-19 Yttrande angående promemorian Ändrad tillsyn i fråga om datarapporteringstjänster och referensvärden samt ändrade krav på insiderförteckningar

2020-05-13 Yttrande angående Promemorian om dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer

2020-05-13 Yttrande angående Promemorian om proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer

2020-05-11 Yttrande angående promemorian Förordningsändringar för att motverka fusk med stöd vid korttidsarbete

2020-05-11 Yttrande angående promemorian Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument - genomförande av non-cash-direktivet (Ds 2020:1)

2020-05-11 Yttrande angående promemorian Motåtgärder på skatteområdet mot icke samarbetsvilliga jurisdiktioner samt vissa andra inkomstskattefrågor

2020-05-11 Yttrande angående promemorian Komplettering av promemorian Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) i fråga om personuppgiftshantering

2020-05-04 Yttrande angående promemorian Konkurrensverkets befogenheter (Ds 2020:3)

2020-04-23 Yttrande angående promemorian De brottsbekämpande myndigheternas direktåtkomst till beskattningsdatabasen

2020-04-23 Yttrande angående promemorian En tillfällig förstärkning av stödet vid korttidsarbete

2020-04-23 Yttrande angående promemorian Anpassningar av regelverk om tillfälliga anstånd

2020-04-20 Yttrande angående betänkandet Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2019:59)

2020-04-06 Yttrande angående promemorian Konkursförfarandet (Ds 2019:31)

2020-04-06 Yttrande angående promemorian Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen

2020-04-06 Yttrande angående betänkandet – Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdrag (SOU 2020:5)

2020-03-30 Yttrande angående betänkandet En ny riksbankslag (SOU 2019:46)

2020-03-16 Yttrande angående betänkandet om EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder, ändringar i regelverken om kapitaltäckning och hantering av banker i kris (SOU 2019:60)

2020-03-09 Yttrande över betänkandet En ny terroristbrottslag (SOU 2019:49)

2020-02-26 Yttrande angående promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande (Ds 2019:28)

2020-02-17 Yttrande angående promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning (Ds 2019:33)

2020-02-17 Yttrande angående promemorian Ett nytt regelverk för Schengens informationssystem (Ds 2019:27)

2020-02-06 Yttrande angående betänkandet Ett bättre premiepensionssystem (SOU 2019:44)

2020-02-03 Yttrande angående förslaget om nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden (ingångsavdrag)

2020-02-03 Yttrande angående Skatteverkets förslag om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid handel med avfall och skrot av vissa metaller

2020-01-27 Yttrande angående remittering av en hemställan från Polismyndigheten om ändring i lagen om kvalificerade skyddsidentiteter

2020-01-15 Yttrande angående förslag till uppdaterad förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor

2020-01-15 Yttrande angående utkastet till lagrådsremiss Skärpta straff för de allvarligaste formerna av immaterialrättsintrång

2020-01-15 Yttrande angående Åklagarmyndighetens rapport Översyn av områdesindelningen

Publicerat 2020-01-15. Uppdaterat 2021-01-12

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar