Start of content

Remissvar 2020

Remissvar och yttranden i kronologisk ordning

 

2020-03-30 Yttrande angående betänkandet En ny riksbankslag (SOU 2019:46)

2020-03-16 Yttrande angående betänkandet om EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder, ändringar i regelverken om kapitaltäckning och hantering av banker i kris (SOU 2019:60)

2020-03-09 Yttrande över betänkandet En ny terroristbrottslag (SOU 2019:49)

2020-02-26 Yttrande angående promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande (Ds 2019:28)

2020-02-17 Yttrande angående promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning (Ds 2019:33)

2020-02-17 Yttrande angående promemorian Ett nytt regelverk för Schengens informationssystem (Ds 2019:27)

2020-02-06 Yttrande angående betänkandet Ett bättre premiepensionssystem (SOU 2019:44)

2020-02-03 Yttrande angående förslaget om nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden (ingångsavdrag)

2020-02-03 Yttrande angående Skatteverkets förslag om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid handel med avfall och skrot av vissa metaller

2020-01-27 Yttrande angående remittering av en hemställan från Polismyndigheten om ändring i lagen om kvalificerade skyddsidentiteter

2020-01-15 Yttrande angående förslag till uppdaterad förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor

2020-01-15 Yttrande angående utkastet till lagrådsremiss Skärpta straff för de allvarligaste formerna av immaterialrättsintrång

2020-01-15 Yttrande angående Åklagarmyndighetens rapport Översyn av områdesindelningen

Publicerat 2020-01-15. Uppdaterat 2020-03-31

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar