Start of content

Remissvar 2021

Remissvar och yttranden i kronologisk ordning

2021-04-19 Yttrande angående Översynen av lagstiftningen om flyttning av fordon m.m. (Ds 2020:20)

2021-04-13 Yttrande angående betänkandet En gemensam utbildning inom statsförvaltningen (SOU 2020:40)

2021-04-12 Yttrande angående promemorian Genomförande av EU:s direktiv om finansiell information (Ds 2021:5)

2021-04-07 Yttrande angående promemorian Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar

2021-04-07 Yttrande angående betänkandet En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46)

2021-03-29 Yttrande angående promemorian Kompletterande åtgärder till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten (ELA)

2021-03-25 Yttrande angående promemorian Nedstängningsstöd

2021-03-22 Yttrande angående betänkandet Det skatterättsliga företrädaransvaret – en översyn (SOU 2020:60)

2021-03-22 Yttrande angående promemorian Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd

2021-03-15 Yttrande angående promemorian Kompletterande bestämmelser till vissa delar av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket

2021-03-15 Yttrande angående promemorian kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gräsrotsfinansiering

2021-03-15 Angående promemorian Frivillig skattskyldighet för mervärdeskatt vid uthyrning av lokaler

2021-03-11 Yttrande angående betänkandet En europeisk åklagarmyndighet i Sverige (SOU 2020:74)

2021-03-08 Yttrande angående promemorian Bättre skydd för tekniska företagshemligheter (Ds 2020:26)

2021-03-04 Yttrande angående promemorian Ytterligare anpassningar av möjligheterna till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt

2021-02-22 Yttrande angående promemorian Fi2020/04860 Nya EU-regler om tullkontroller av kontanta medel

2021-02-22 Yttrande angående remissen gällande en kompletterande bestämmelse som andra länder ställer upp vid informationsutbyte om brott

2021-02-15 Yttrande angående Naturvårdsverkets förslag till revideringar av miljöledningsarbetet

2021-02-15 Yttrande angående promemorian En utvidgad möjlighet för tingsrätter att avgöra brottmål på handlingarna

2021-02-08 Yttrande angående promemorian Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade år 2021

2021-02-01 Yttrande angående promemorian Tidsgräns för häktning av barn

2021-01-25 Yttrande angående betänkandet Hållbar socialtjänst En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)

2021-01-18 Yttrande angående slutbetänkandet Rutavdrag för äldre (SOU 2020:52)

2021-01-12 Yttrande angående promemorian En utökad möjlighet att söka efter vapen och andra farliga föremål (Ds 2020:23)

2021-01-11 Yttrande angående delbetänkandet Enklare skatteregler för enskilda företagare (SOU 2020:50)

2021-01-11 Yttrande angående Transportstyrelsens promemoria - Uppdrag att föreslå åtgärder mot fusk vid förarprov och illegal utbildningsverksamhet

Publicerat 2021-01-12. Uppdaterat 2021-04-20

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar