Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Att förebygga ekobrott

Brottsförebyggande arbete handlar lite förenklat om att sätta lås och larm på Sveriges skattemedel. Då EBM har unika kunskaper om ekobrott men saknar uppdraget att bedriva kontroll och tillsyn, är vår samverkan med andra aktörer mycket viktig.

Brottsförebyggande arbete, eller brottsprevention som det också kallas, utgör ett av Ekobrottsmyndighetens tre verksamhetsområden och går ut på att minska den ekonomiska brottsligheten och dess skadeverkningar. För att förebygga ekonomisk brottslighet krävs kunskap om brottsligheten, dess orsaker och vilka brottsförebyggande metoder som fungerar.

Unika kunskaper

Ekobrottsmyndighetens kunskapsbank om ekobrott är unik, då den grundar sig på vårt dagliga arbete med att utreda och lagföra brott, men också på vår underrättelseverksamhet. Vi vet hur brottsligheten ser ut, vad den beror på och hur man förebygger den. Vårt brottsförebyggande arbete är dock beroende av att vi samverkar med andra aktörer som har verktygen att upptäcka brotten, det vill säga, aktörer som bedriver kontroll och tillsyn eller kan vidta andra åtgärder baserade på vår kunskap. Det kan till exempel vara andra myndigheter, kommuner, näringsliv eller organisationer.

Stöd och riktlinjer

Ett exempel på samverkan med andra myndigheter är de råd och riktlinjer som Ekobrottsmyndigheten har tagit fram tillsammans med Skatteverket till stöd för handläggare som granskar serveringstillstånd. Ekonomisk misskötsamhet har länge varit den vanligaste orsaken till att restauranger blir av med sitt serveringstillstånd eller inte får något alls.

Påverkar samhället

Vi använder också vår expertis till att föreslå förändrad eller ny lagstiftning. Det gör vi genom att svara på remisser. Innan regeringen tar ställning till ett nytt lagförslag skickas det på remiss till myndigheter, organisationer och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs av förslaget tycker och vilket stöd det har.

Vi deltar också i påverkansarbete, bland annat genom Stora branschgruppen som arbetar för lösningar som ska leda till ökad konkurrensneutralitet mellan företag i Sverige.

Kunskapsbaserat arbete

Vårt brottsförebyggande arbete är kunskapsbaserat, vilket innebär att de brottsförebyggande åtgärderna bygger på kartläggning och analys av brottsligheten. Åtgärderna följs därefter upp för att säkerställa att det som görs fungerar och ger effekt. Vi kartlägger och analyserar brottsligheten utifrån:

 • Brottsanmälningar
 • Statistik
 • Förundersökningar
 • Medarbetares expertis
 • Domar

Analysarbetet utgör sedan en grund för att identifiera och vidta brottsförebyggande åtgärder.

Företag – ett verktyg

Företag används ofta som ett verktyg inom den ekonomiska brottsligheten. Att företag måste registreras och ha kontakt med olika myndigheter skapar dock goda förutsättningar att förebygga brotten. Det är genom myndigheternas kontrollarbete de brottsliga aktiviteterna upptäcks, förutsatt att de har rätt kunskap och rutiner.

Läs mer om företag som brottsverktyg

Vem begår ekobrott?

De kriminella bakom den ekonomiska brottsligheten kan vara allt från tidigare ostraffade småföretagare som begår brott av oaktsamhet till personer vars planerade upplägg har ett vinstsyfte – så kallad grov ekonomisk brottslighet.

Vem är brottsoffret?

Ekobrott drabbar sällan en individ som vid inbrott eller misshandel, utan hela samhället i form av uteblivna skatteintäkter. Det är alltså staten som oftast är utsatt för brott.

Ekobrottsmyndighetens strategi för brottsförebyggande arbete 2019 (pdf)

Bild: Istock

Förebygg ekobrott x 5

Olika brottstyper och grupper av gärningspersoner kräver olika angreppssätt och brottsförebyggande åtgärder. Ibland behöver man kombinera flera åtgärder för att få effekt. Ekobrottsmyndighetens strategi syftar till följande fem resultat:

 • 1. Göra det svårare att begå brott

  Utifrån vår kunskap och erfarenhet bidrar vi till att andra myndigheter, kommuner och organisationer i näringslivet genomför brottsförebyggande åtgärder inom ramen för sin kontroll och tillsyn.

 • 2. Göra det mer riskabelt

  Det finns en stor potential i att höja förmågan i samhället att upptäcka ekonomisk brottslighet. Därför informerar vi om risker och varningssignaler, till exempel vid upphandlingar och i samband med statliga utbetalningar och finansiella transaktioner.

 • 3. Öka viljan att handla rätt

  Våra attitydundersökningar visar att allmänheten generellt sett har låg kunskap om ekobrott och att toleransen för skattesmitning är hög. Vi arbetar med att höja kunskapen om brottsligheten och dess skadliga konsekvenser för att företagare och individer ska vilja göra rätt.

 • 4. Minska lönsamheten

  Ekonomisk vinst är drivkraften till många ekonomiska brott, särskilt vid planerade brottsupplägg och organiserad brottslighet. Därför är det viktigt att minska den ekonomiska vinsten och möjligheten för kriminella att göra brottsvinster.

 • 5. Motverka bortförklaringar

  För att motverka bortförklaringar och förebygga brott samverkar vi med andra myndigheter, till exempel Bolagsverket. Vi samverkar även med näringslivets organisationer. Genom etik- och moraldiskussioner och bra system för intern kontroll, kan företag förändra sina beteenden och inställningar till ekobrott.