Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Remisser och yttranden 2020

Ekobrottsmyndighetens remisser och yttranden ligger publicerade i tre år och är indelade i kronologisk ordning, årsvis per sida. Kontakta huvudregistraturen om du söker äldre utgåvor, se kontaktuppgifter under Kontakta oss i huvudmenyn.

2020

Våra remisser publiceras kontinuerligt i kronologisk ordning med den senaste utgåvan överst.

PDF Icon 2020-12-21 Yttrande angående promemorian Omställningsstöd till företag för perioden augusti-december 2020
pdf, 89,46 KB,
Download Icon
PDF Icon 2020-12-21 Yttrande angående promemorian Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda
pdf, 83,36 KB,
Download Icon
PDF Icon 2020-12-14 Yttrande angående promemorianYtterligare anpassningar av regelverket om tillfälliga anstånd
pdf, 83,75 KB,
Download Icon
PDF Icon 2020-12-14 Yttrande angående promemorian Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall
pdf, 83,18 KB,
Download Icon
PDF Icon 2020-12-07 Yttrande angående promemorian Stöd vid korttidsarbete i vissa fall
pdf, 85,08 KB,
Download Icon
PDF Icon 2020-11-30 Yttrande angående promemorian Ökad säkerhet för vissa identitets-och uppehållshandlingar–anpassning av svensk rätt till en ny EU-förordning (Ds 2020:22)
pdf, 177,01 KB,
Download Icon
PDF Icon 2020-11-23 Yttrande angående betänkandet av utredningen om strukturell översyn av mervärdesskattelagstiftningen (SOU 2020:31)
pdf, 84,39 KB,
Download Icon
PDF Icon 2020-11-23 Yttrande angående promemorian Information till misstänkta om kostnader för offentlig försvarare
pdf, 41,49 KB,
Download Icon
PDF Icon 2020-11-09 Yttrande angående lagrådsremissen Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet
pdf, 48,72 KB,
Download Icon
PDF Icon 2020-11-09 Yttrande angående betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (SOU 2018:88)
pdf, 144,15 KB,
Download Icon
PDF Icon 2020-11-02 Yttrande angående promemorian Personlig skyddsutrustning för personliga assistenter
pdf, 83,42 KB,
Download Icon
PDF Icon 2020-10-26 Yttrande angående betänkandet Kontroll för ökad tilltro, en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2019:35)
pdf, 116,87 KB,
Download Icon
PDF Icon 2020-10-13 Yttrande angående promemorian Registrering av kontantkort, m.m. (Ds 2020:12)
pdf, 88,54 KB,
Download Icon
PDF Icon 2020-10-05 Yttrande angående betänkandet Ökad trygghet för visselblåsare SOU 2020:38
pdf, 151,97 KB,
Download Icon
PDF Icon 2020-09-28 Yttrande angående Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning
pdf, 84,73 KB,
Download Icon
PDF Icon 2020-09-21 Yttrande angående promemorian Omställningsstöd till företag för perioden maj – juli 2020
pdf, 119,76 KB,
Download Icon
PDF Icon 2020-09-07 Yttrande angående utkast till lagrådsremiss Ökad ordning och säkerhet i frivården
pdf, 84,42 KB,
Download Icon
PDF Icon 2020-08-27 Yttrande angående promemorian Förlängning av föreslagna tidsgränser för häktning
pdf, 98,49 KB,
Download Icon
PDF Icon 2020-08-25 Yttrande angående promemorian Ny punktskatt på övrig tobak
pdf, 86,32 KB,
Download Icon
PDF Icon 2020-07-20 Yttrande angående promemorian Ny lag om källskatt på utdelning (Ds 2020:10)
pdf, 84,23 KB,
Download Icon
PDF Icon 2020-06-22 Yttrande angående betänkandet Ett effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter (SOU2020:16)
pdf, 180,29 KB,
Download Icon
PDF Icon 2020-06-15 Yttrande angående promemorian Kompletterande förslag inför ett tillträde till Budapestkonventionen (tillgängliggjord)
pdf, 88,69 KB,
Download Icon
PDF Icon 2020-06-01 Yttrande angående promemorian Omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor och tjänster
pdf, 85,87 KB,
Download Icon
PDF Icon 2020-06-01 Yttrande angående Förtjänstutredningen ˗ begäran om underlag från statliga förvaltningsmyndigheter
pdf, 170,49 KB,
Download Icon
PDF Icon 2020-05-25 Yttrande angående promemorian Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset
pdf, 147,54 KB,
Download Icon
PDF Icon 2020-05-25 Yttrande angående betänkandet Härifrån till evigheten En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58)
pdf, 376,48 KB,
Download Icon
PDF Icon 2020-05-19 Yttrande angående promemorian Ändrad tillsyn i fråga om datarapporteringstjänster och referensvärden samt ändrade krav på insiderförteckningar
pdf, 46,63 KB,
Download Icon
PDF Icon 2020-05-13 Yttrande angående Promemorian om dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer
pdf, 40,87 KB,
Download Icon
PDF Icon 2020-05-13 Yttrande angående Promemorian om proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer
pdf, 40,67 KB,
Download Icon
PDF Icon 2020-05-11 Yttrande angående promemorian Förordningsändringar för att motverka fusk med stöd vid korttidsarbete
pdf, 84,56 KB,
Download Icon
PDF Icon 2020-05-11 Yttrande angående promemorian Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument – genomförande av non-cash-direktivet (Ds 2020:1)
pdf, 171,70 KB,
Download Icon
PDF Icon 2020-05-11 Yttrande angående promemorian Motåtgärder på skatteområdet mot icke samarbetsvilliga jurisdiktioner samt vissa andra inkomstskattefrågor
pdf, 92,01 KB,
Download Icon
PDF Icon 2020-05-11 Yttrande angående promemorian Komplettering av promemorian Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) i fråga om personuppgiftshantering
pdf, 134,55 KB,
Download Icon
PDF Icon 2020-05-04 Yttrande angående promemorian Konkurrensverkets befogenheter (Ds 2020:3)
pdf, 377,76 KB,
Download Icon
PDF Icon 2020-04-23 Yttrande angående promemorian De brottsbekämpande myndigheternas direktåtkomst till beskattningsdatabasen
pdf, 142,59 KB,
Download Icon
PDF Icon 2020-04-23 Yttrande angående promemorian En tillfällig förstärkning av stödet vid korttidsarbete
pdf, 374,89 KB,
Download Icon
PDF Icon 2020-04-23 Yttrande angående promemorian Anpassningar av regelverk om tillfälliga anstånd
pdf, 374,56 KB,
Download Icon
PDF Icon 2020-04-20 Yttrande angående betänkandet Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2019:59)
pdf, 337,96 KB,
Download Icon
PDF Icon 2020-04-06 Yttrande angående promemorian Konkursförfarandet (Ds 2019:31)
pdf, 80,86 KB,
Download Icon
PDF Icon 2020-04-06 Yttrande angående promemorian Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen
pdf, 123,83 KB,
Download Icon
PDF Icon 2020-04-06 Yttrande angående betänkandet – Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdrag (SOU 2020:5)
pdf, 97,02 KB,
Download Icon
PDF Icon 2020-03-30 Yttrande angående betänkandet En ny riksbankslag (SOU 2019:46)
pdf, 383,96 KB,
Download Icon
PDF Icon 2020-03-16 Yttrande angående betänkandet om EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder, ändringar i regelverken om kapitaltäckning och hantering av banker i kris (SOU 2019:60)
pdf, 40,12 KB,
Download Icon
PDF Icon 2020-03-09 Yttrande över betänkandet En ny terroristbrottslag (SOU 2019:49)
pdf, 158,32 KB,
Download Icon
PDF Icon 2020-02-26 Yttrande angående promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande (Ds 2019:28)
pdf, 114,41 KB,
Download Icon
PDF Icon 2020-02-17 Yttrande angående promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning (Ds 2019:33)
pdf, 38,86 KB,
Download Icon
PDF Icon 2020-02-17 Yttrande angående promemorian Ett nytt regelverk för Schengens informationssystem (Ds 2019:27)
pdf, 63,83 KB,
Download Icon
PDF Icon 2020-02-06 Yttrande angående betänkandet Ett bättre premiepensionssystem (SOU 2019:44)
pdf, 122,41 KB,
Download Icon
PDF Icon 2020-02-03 Yttrande angående förslaget om nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden (ingångsavdrag)
pdf, 42,38 KB,
Download Icon
PDF Icon 2020-02-03 Yttrande angående Skatteverkets förslag om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid handel med avfall och skrot av vissa metaller
pdf, 61,76 KB,
Download Icon
PDF Icon 2020-01-27 Yttrande angående remittering av en hemställan från Polismyndigheten om ändring i lagen om kvalificerade skyddsidentiteter
pdf, 39,85 KB,
Download Icon
PDF Icon 2020-01-15 Yttrande angående förslag till uppdaterad förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor
pdf, 43,65 KB,
Download Icon
PDF Icon 2020-01-15 Yttrande angående utkastet till lagrådsremiss Skärpta straff för de allvarligaste formerna av immaterialrättsintrång
pdf, 40,39 KB,
Download Icon
PDF Icon 2020-01-15 Yttrande angående Åklagarmyndighetens rapport Översyn av områdesindelningen
pdf, 36,17 KB,
Download Icon