Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Remisser och yttranden 2021

Ekobrottsmyndighetens remisser och yttranden ligger publicerade i tre år och är indelade årsvis per sida i kronologisk ordning. Kontakta huvudregistraturen om du söker äldre utgåvor, se kontaktuppgifter under Kontakta oss i huvudmenyn.

2021

Våra remisser publiceras kontinuerligt i kronologisk ordning med den senaste utgåvan överst.

PDF Icon 2021-12-20 Yttrande angående promemorian Kompletterande bestämmelser till förslag om ekonomiska sanktioner mot terrorism (Ds 2021:33)
pdf, 42,16 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-12-20 Yttrande angående promemorian Tryggare bostadsrätt
pdf, 89,92 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-12-06 Yttrande angående promemorian Höjd omsättningsgräns för befrielse från mervärdesskatt
pdf, 84,44 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-12-06 Yttrande angående Skatteverkets promemoria Några frågor om förfarandet vid skattereduktion
pdf, 84,15 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-11-29 Yttrande angående promemorian Tillfälligt omhändertagande av villkorligt frigivna och skyddstillsynsdömda
pdf, 83,94 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-11-24 Yttrande angående Skärpta straff för brott i kriminella nätverk (SOU 2021:68)
pdf, 791,78 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-11-08 Yttrande angående promemorian Handläggande myndighet för ärenden om stödet vid korttidsarbete
pdf, 84,18 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-11-08 Yttrande angående promemorian Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet (Ds 2021:27)
pdf, 138,82 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-11-01 Yttrande angående betänkandet Kommuner mot brott (SOU 2021:49)
pdf, 2,62 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-10-29 Yttrande angående betänkandet Microföretagarkonto – schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta företagen (SOU 2021:55)
pdf, 125,72 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-10-21 Yttrande angående promemorian Genomförandet av mobilitetspaketet
pdf, 85,78 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-10-12 Yttrande angående betänkandet Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer (SOU 2021:57)
pdf, 94,22 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-09-27 Yttrande angående betänkandet Stärkt rätt till personlig assistans (SOU 2021:37)
pdf, 1,34 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-09-27 Yttrande angående betänkandet Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål
pdf, 72,00 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-09-27 Yttrande angående promemorian En ytterligare förlängning av anståndstiden för att möjliggöra avbetalning av tillfälliga anstånd
pdf, 83,59 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-09-27 Yttrande angående Förslag till allmänna råd om ändringar i Bokföringsnämndens allmänna råd samt ändring av tillhörande vägledningar med avseende på datum för avgivande av årsredovisning m.m.
pdf, 84,24 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-09-21 Yttrande angående betänkandet En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring (SOU 2021:35)
pdf, 116,92 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-09-20 Yttrande angående betänkandet Kontroller på väg (SOU 2021:31)
pdf, 84,48 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-09-20 Yttrande angående promemorian Anpassning av svensk rätt till EU:s nya system för reseuppgifter och resetillstånd (Ds 2021:19)
pdf, 127,62 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-09-20 Yttrande angående Betänkandet Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk (SOU 2021:61)
pdf, 123,60 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-09-15 Yttrande angående promemorian Revisorers- och revisionsbolags skyldigheter enligt penningtvättslagen – förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
pdf, 170,70 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-09-14 Yttrande angående promemorian Omställningsstudiestöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden (Ds 2021:18)
pdf, 89,63 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-09-14 Yttrande angående promemorian Grundläggande omställnings- och kompetensstöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden (Ds 2021:16)
pdf, 143,03 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-09-13 Yttrande angående betänkandet Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (SOU 2021:42)
pdf, 129,30 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-08-30 Yttrande angående promemorian Digitaliseringsdirektivets genomförande i svensk bolagsrätt (Ds 2021:15)
pdf, 175,75 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-08-23 Yttrande angående promemorian Beräkning av avdragsrätten för underskott från tidigare år
pdf, 84,67 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-08-13 Yttrande angående betänkandet Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen (SOU 2021:9)
pdf, 113,60 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-08-12 Yttrande angående betänkandet Bolags rörlighet över gränserna (SOU 2021:18)
pdf, 97,48 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-07-20 Yttrande angående betänkandet Ecris-TCN – ett mer effektivt utbyte av brottmålsdomar mot tredjelandsmedborgare (SOU 2021:20)
pdf, 153,36 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-06-23 Yttrande angående betänkandet Immunitet för utställningsföremål
pdf, 41,47 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-06-21 Yttrande angående Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens
pdf, 174,21 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-06-15 Yttrande angående promemorian Ytterligare stimulanser på hyber-området: En ny skattereduktion för reparationer och skattefri uthyrning av personliga tillgångar
pdf, 89,08 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-06-15 Yttrande angående promemorian Förbättrad kontroll av ersättningsanspråk i brottmål där åtal inte har väckts
pdf, 85,06 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-06-03 Yttrande angående betänkandet Andra chans för krisande företag – En ny lag om företagsrekonstruktion (SOU 2021:12)
pdf, 96,26 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-05-31 Yttrande angående promemorian Komplettering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen
pdf, 85,77 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-05-31 Yttrande angående promemorian Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster
pdf, 137,87 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-05-24 Yttrande angående delbetänkandet Föreningsfriheten och terroristorganisationer (SOU 2021:15)
pdf, 90,55 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-05-24 Yttrande angående promemorian Stöd vid korttidsarbete – omedelbar verkställighet av beslut
pdf, 116,43 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-05-17 Yttrande angående promemorian Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem (Ds 2021:9)
pdf, 138,97 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-05-17 Yttrande angående hemställan om ändringar i 114 kap. socialförsäkringsbalken och förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
pdf, 138,97 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-04-27 Yttrande angående promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar inom sammanhållningspolitiken
pdf, 83,68 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-04-26 Yttrande angående slutbetänkandet Avgifter för information i elektronisk form (SOU 2020:82)
pdf, 144,47 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-04-19 Yttrande angående Översynen av lagstiftningen om flyttning av fordon m.m. (Ds 2020:20)
pdf, 88,15 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-04-13 Yttrande angående betänkandet En gemensam utbildning inom statsförvaltningen (SOU 2020:40)
pdf, 108,62 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-04-12 Yttrande angående promemorian Genomförande av EU:s direktiv om finansiell information (Ds 2021:5)
pdf, 110,70 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-04-07 Yttrande angående promemorian Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar
pdf, 84,59 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-04-07 Yttrande angående betänkandet En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46
pdf, 204,10 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-03-29 Yttrande angående promemorian Kompletterande åtgärder till EU:s förordning om inrättande avEuropeiska arbetsmyndigheten (ELA
pdf, 83,87 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-03-25 Yttrande angående promemorian Nedstängningsstöd
pdf, 204,10 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-03-22 Yttrande angående betänkandet Det skatterättsliga företrädaransvaret – en översyn (SOU 2020:60)
pdf, 89,04 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-03-22 Yttrande angående promemorian Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd
pdf, 85,03 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-03-15 Yttrande angående promemorian Kompletterande bestämmelser till vissa delar av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket
pdf, 107,72 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-03-15 Yttrande angående promemorian Frivillig skattskyldighet för mervärdeskatt vid uthyrning av lokaler
pdf, 85,48 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-03-11 Yttrande angående betänkandet En europeisk åklagarmyndighet i Sverige (SOU 2020:74)
pdf, 142,07 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-03-08 Yttrande angående promemorian Bättre skydd för tekniska företagshemligheter (Ds 2020:26)
pdf, 84,88 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-03-04 Yttrande angående promemorian Ytterligare anpassningar av möjligheterna till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt
pdf, 83,96 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-02-22 Yttrande angående promemorian Fi 2020/04860 Nya EU-regler om tullkontroller av kontanta medel
pdf, 104,49 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-02-22 Yttrande angående remissen gällande en kompletterande bestämmelse som andra länder ställer upp vid informationsutbyte om brott
pdf, 82,87 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-02-15 Yttrande angående Naturvårdsverkets förslag tillrevideringar av miljöledningsarbetet
pdf, 85,18 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-02-15 Yttrande angående promemorian En utvidgad möjlighet för tingsrätter att avgöra brottmål på handlingarna
pdf, 101,42 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-02-08 Yttrande angående promemorian Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade år 2021
pdf, 85,71 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-02-01 Yttrande angående promemorian Tidsgräns för häktning av barn
pdf, 41,46 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-01-25 Yttrande angående betänkandet Hållbar socialtjänst En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)
pdf, 90,68 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-01-18 Yttrande angående slutbetänkandet Rutavdrag för äldre (SOU 2020:52)
pdf, 85,94 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-01-12 Yttrande angående promemorian En utökad möjlighet att söka efter vapen och andra farliga föremål (Ds 2020:23
pdf, 84,59 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-01-11 Yttrande angående delbetänkandet Enklare skatteregler för enskilda företagare (SOU 2020:50)
pdf, 84,79 KB,
Download Icon
PDF Icon 2021-01-11 Yttrande angående Transportstyrelsens promemoria – Uppdrag att föreslå åtgärder mot fusk vid förarprov och illegal utbildningsverksamhet
pdf, 87,04 KB,
Download Icon