Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Remisser och yttranden 2022

Ekobrottsmyndighetens remisser och yttranden ligger publicerade i tre år och är indelade årsvis per sida i kronologisk ordning. Kontakta huvudregistraturen om du söker äldre utgåvor, se kontaktuppgifter under Kontakta oss i huvudmenyn.

2022

Våra remisser publiceras kontinuerligt i kronologisk ordning med den senaste utgåvan först.

PDF Icon 2022-12-20 Yttrande angående Inbjudan att lämna synpunkter på Europeiska kommissionens förslag om ett nytt direktiv om aktiers olika röstvärde
pdf, 123,13 KB,
Download Icon
PDF Icon 2022-12-12 Yttrande angående Domstolsverkets promemoria Förslag till ändring i förundersökningskungörelsen
pdf, 149,46 KB,
Download Icon
PDF Icon 2022-12-05 Yttrande angående delbetänkandet Tullverkets rättsliga befogenheter i en ny tid (SOU 2022:48)
pdf, 85,43 KB,
Download Icon
PDF Icon 2022-12-05 Yttrande angående promemorian Trygghet för EU-åklagare i Sverige (Ds 2022:25)
pdf, 41,77 KB,
Download Icon
PDF Icon 2022-12-05 Yttrande angående promemorian Bättre konsekvensutredningar (Ds 2022:22)
pdf, 47,77 KB,
Download Icon
PDF Icon 2022-12-02 Yttrande angående Skatteverkets promemoria Lönegaranti
pdf, 186,91 KB,
Download Icon
PDF Icon 2022-11-28 Yttrande gällande promemorian Anpassningar av svensk rätt till EU:s förordningar om interoperabilitet (Ds 2022:21)
pdf, 40,98 KB,
Download Icon
PDF Icon 2022-11-28 Yttrande angående promemorian Skatteverket som behörig brottsbekämpande myndighet vid förenklat uppgiftsutbyte inom EU
pdf, 84,62 KB,
Download Icon
PDF Icon 2022-11-22 Yttrande angående departementspromemorian Utökat informationsutbyte (Ds 2022:13)
pdf, 88,98 KB,
Download Icon
PDF Icon 2022-10-31 Yttrande angående promemorian Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten
pdf, 155,38 KB,
Download Icon
PDF Icon 2022-10-24 Yttrande angående promemorian Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut
pdf, 332,40 KB,
Download Icon
PDF Icon 2022-10-24 Yttrande angående betänkandet Ett register för alla bostadsrätter (SOU 2022:39)
pdf, 117,83 KB,
Download Icon
PDF Icon 2022-10-07 Yttrande angående delbetänkandet Stärkt samarbete med att bekämpa bidragsbrott Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott (SOU 2022:37)
pdf, 79,71 KB,
Download Icon
PDF Icon 2022-10-03 Yttrande angående Utkast till lagrådsremiss Ny lag om källskatt på utdelning
pdf, 85,28 KB,
Download Icon
PDF Icon 2022-09-30 Yttrande angående betänkandet Nya krav på betaltjänstleverantörer att lämna uppgifter (SOU 2022:25)
pdf, 117,47 KB,
Download Icon
PDF Icon 2022-09-21 Yttrande angående betänkandet Rätt och rimligt för statligt anställda (SOU 2022:8)
pdf, 117,99 KB,
Download Icon
PDF Icon 2022-09-19 Yttrande angående delbetänkandet Inkomstskatterapporter och några redovisningsfrågor (SOU 2022:29)
pdf, 142,52 KB,
Download Icon
PDF Icon 2022-09-09 Yttrande angående betänkandet Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel (SOU 2022:19)
pdf, 73,06 KB,
Download Icon
PDF Icon 2022-08-17 Yttrande angående promemorian Straff för deltagande i en terroristorganisation (Ds 2022:6)
pdf, 44,92 KB,
Download Icon
PDF Icon 2022-08-12 Yttrande angående skrivelsen Förstärkta insatser mot brottslighet inom avfallsområdet
pdf, 167,11 KB,
Download Icon
PDF Icon 2022-08-10 Yttrande angående Domstolsverkets promemoria Särskilda forumregler för säkerhetsmål
pdf, 150,33 KB,
Download Icon
PDF Icon 2022-06-27 Yttrande angående Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om införandet av ett avdrag för eget kapital och en begränsning av avdrag för räntor i bolagssektorn.
pdf, 83,23 KB,
Download Icon
PDF Icon 2022-06-13 Yttrande angående promemorian Rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster från digitala plattformar och vissa andra ändringar i EU:s direktiv om administrativt samarbete på direktskatteområdet
pdf, 41,17 KB,
Download Icon
PDF Icon 2022-05-17 Yttrande angående förslag till sammansättning av övervakningskommitté för havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021–2027
pdf, 121,41 KB,
Download Icon
PDF Icon 2022-05-16 Yttrande angående promemorian Försök till subventionsmissbruk
pdf, 41,09 KB,
Download Icon
PDF Icon 2022-05-09 Yttrande angående betänkandet Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen (SOU 2021:62)
pdf, 139,70 KB,
Download Icon
PDF Icon 2022-04-29 Yttrande angående promemorian Nya regler för viss gräsrotsfinansiering
pdf, 89,16 KB,
Download Icon
PDF Icon 2022-04-28 Yttrande angående betänkandet Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott (SOU 2022:1)
pdf, 40,83 KB,
Download Icon
PDF Icon 2022-04-26 Yttrande angående betänkandet Ny förverkandelagstiftning (SOU 2021:100)
pdf, 219,01 KB,
Download Icon
PDF Icon 2022-03-28 Yttrande angående betänkandet Vägar till ett tryggare samhälle (SOU 2021:85)
pdf, 96,75 KB,
Download Icon
PDF Icon 2022-03-21 Yttrande angående Utkast till lagrådsremiss – Samverkan mot penningtvätt och finansiering av terrorism
pdf, 73,82 KB,
Download Icon
PDF Icon 2022-03-07 Yttrande angående betänkandet Åtgärder i gränsnära områden (SOU 2021:92)
pdf, 151,20 KB,
Download Icon
PDF Icon 2022-03-07 Yttrande angående EU-kommissionens förslag till reviderad förordning om transporter av avfall COM (2021) 709
pdf, 160,47 KB,
Download Icon
PDF Icon 2022-02-21 Yttrande angående betänkandet En översyn av den straffrättsliga regleringen av preskription (SOU 2021:90)
pdf, 46,88 KB,
Download Icon
PDF Icon 2022-02-21 Yttrande angående Domstolsverkets promemoria De allmänna domstolarnas rapportering inom brottmålsförfarandet
pdf, 106,89 KB,
Download Icon
PDF Icon 2022-02-04 Yttrande angående utkast till lagrådsremiss Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen
pdf, 89,53 KB,
Download Icon
PDF Icon 2022-02-04 Yttrande angående utkast till proposition om Grundläggande omställnings- och kompetensstöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden
pdf, 175,74 KB,
Download Icon
PDF Icon 2022-01-31 Yttrande angående Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv med regler för att motverka användandet av bolag som saknar substans av skatteskäl samt ändring av direktiv 2011/16/EU
pdf, 84,85 KB,
Download Icon
PDF Icon 2022-01-31 Yttrande angående Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en global minimiskatt för multinationella företag inom EU
pdf, 85,10 KB,
Download Icon
PDF Icon 2022-01-31 Yttrande angående promemorian En paneuropeisk privat pensionsprodukt
pdf, 83,54 KB,
Download Icon
PDF Icon 2022-01-17 Yttrande angående betänkandet Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen (SOU 2021:60)
pdf, 132,68 KB,
Download Icon
PDF Icon 2022-01-11 Yttrande angående Finansdepartementets promemoria Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt
pdf, 84,34 KB,
Download Icon