Start of content

AFCOS Sverige

AFCOS - sambandscentral för bedrägeribekämpning

Ekobrottsmyndigheten är av regeringen utsedd att vara sambandscentral (kontaktpunkt) för bedrägeribekämpning i frågor som rör Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf).

Skyldigheten att inrätta ett AFCOS (Anti fraud coordination service) – sambandscentral för bedrägeribekämpning i frågor som rör Olaf - följer av artikel 3 och 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euroatom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av den Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euroatom) nr 1074/1999.

Ekobrottsmyndigheten är därmed svensk kontaktpunkt för Olaf när Olaf genomför administrativa utredningar eller kontroller på plats i Sverige. Sambandscentralen ska hänvisa Olaf vidare till rätt behörig svensk myndighet samt samverka med Olaf i behövlig utsträckning.

Enligt 13 a § förordningen (2015:744) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten är myndigheten behörig myndighet vid Olaf:s kontroller och inspektioner på plats om inte någon annan myndighet har utsetts. Behöriga myndigheter utses av regeringen.

Ekobrottsmyndigheten deltar även som AFCOS i flera av EU ledda arbetsgrupper.

Lagen (2017:244) om kontroller och inspektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning innehåller bestämmelser för hur Olaf:s kontroller och inspektioner på plats får genomföras i Sverige.

AFCOS Sverige
Ekobrottsmyndigheten
Att: Olof Hallström
Box 22098
104 22 STOCKHOLM 

Tel: + 46 10 562 90 00  
E-post: huvudregistrator@ekobrottsmyndigheten.se


Ekobrottsmyndighetens instruktion

Lagen (2017:244) om kontroller och inspektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning


OLAF - EU:s bedrägeri-bekämpningsbyrå

Olaf, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, har i uppdrag att skydda EU:s finansiella intressen. Olaf är en avdelning inom Europeiska kommissionen. En ledamot av kommissionen har det politiska ansvaret för byrån, men i sitt dagliga arbete är Olaf helt självständigt.

Olaf:s uppdrag omfattar verksamhet som har samband med att skydda EU:s finansiella intressen, bland annat utredningar av bedrägerier, korruption och annan olaglig verksamhet som riktas mot unionens finansiella intressen. OLAF har därför mandat att utföra administrativa undersökningar i medlemsländerna och interna utredningar inom EU:s institutioner, organ och byråer. En ytterligare del i OLAF:s uppdrag är att förbereda lagstiftning för att skydda gemenskapens finansiella intressen och företräder kommissionen på området bedrägeribekämpning.

Lag (2017:244) om kontroller och inspektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning innehåller bestämmelser om hur och under vilka förutsättningar sådana kontroller och inspektioner sker i Sverige. EBM är behörig myndighet i lagens mening när annan behörig myndighet saknas.

Ekobrottsmyndigheten har även ansvar för utredning och lagföring av bedrägerier enligt 9 kap. 1-3 §§ brottsbalken om gärningen rör EU:s finansiella intressen och subventionsmissbruk enligt 9 kap. 3a § brottsbalken (s.k. EU-bedrägeriärenden).

OLAF:s webbplats

För ytterligare information avseende OLAF kontakta: Olof Hallström


SEFI-rådet - Rådet för skydd av EU:s finansiella intressen i Sverige

Rådet för skydd av EU:s finansiella intressen, SEFI-rådet, är inrättat av Regeringen för att främja en effektiv och korrekt hantering av EU-relaterade medel i Sverige. Rådets verksamhet regleras i förordning (2015:745) om rådet för skydd av EU.s finansiella intressen i Sverige.

Ekobrottsmyndigheten ansvarar för rådets kanslifunktioner. Verksjuristen Olof Hallström vid EBM är ordförande för SEFI-rådet. Rådets övriga ledamöter är hämtade från Ekonomistyrningsverket, Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket, Tullverket, Migrationsverket, Länsstyrelsen i Västerbotten och Polismyndigheten.

Rådet ska:

• göra det enklare för berörda myndigheter att samarbeta. Samarbetet gör att arbetet blir effektivare när det gäller att förebygga, upptäcka, utreda och vidta åtgärder när det finns misstanke om att EU-relaterade medel används på fel sätt.

• följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde och föreslå eller starta åtgärder för att skyddet för EU:s finansiella intressen ska fortsätta att vara bra.

• vara ett forum där deltagarna kan dela med sig av information och erfarenheter.

• analysera och utvärdera det arbete som görs inom området.

För ytterligare information avseende SEFI kontakta: Olof Hallström

Publicerat 2019-06-03. Uppdaterat 2019-06-04

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Klarsignal logotyp
Klarsignal är ett projekt som handlar om att minska förekomsten av svartjobb inom de gröna näringarna.

Till webbplatsen klarsignal.se