Start of content

Myndighetssamverkan MUR

Missbruk av välfärdssystemet är allvarligt och riskerar att skada förtroendet hos allmänheten. I december 2019 bildades därför det myndighetsgemensamma initiativet MUR  motståndskraft bland utbetalande och rättsvårdande myndigheter. EBM är en av 19 myndigheter som ingår i samarbetet.

Arbetet bedrivs i fem arbetsgrupper

Fem arbetsgrupper har under 2020 arbetat med frågor som lagen om underrättelseskyldighet, informationsutbyte, gemensamma riskanalyser, attityder och sociala normer och sammanhållen identitetsförvaltning. Ekobrottsmyndigheten deltar vid två av dessa. Informationsutbyte och Gemensamma riskanalyser.

Arbetsgruppen för informationsutbyte syftar till att förebygga och upptäcka bidragsbrott och missbruk av välfärdssystemet genom informationsutbyte mellan myndigheter. Arbetsgruppen för gemensamma riskanalyser arbetar med att identifiera sårbarheter och risker för bidragsbrott samt att ta fram förslag till åtgärder för att hantera dessa.

Kort fakta om MUR

  • MUR – motståndskraft bland utbetalande och rättsvårdande myndigheter är ett initiativ som Försäkringskassan inledde tillsammans med 18 andra myndigheter i december 2019.

  • Syftet är att undersöka förutsättningarna för ett närmare och mer strukturerat, långsiktigt samarbete mellan myndigheterna för att förhindra att utbetalningar från välfärdssystemen i vid bemärkelse sker på felaktig grund.

  • De myndigheter som är med i initiativet är: Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, CSN, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Inspektionen för socialförsäkringen, Inspektionen för vård och omsorg, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten, Skatteverket, Skolverket, Socialstyrelsen, Tillväxtverket samt Åklagarmyndigheten.

Publicerat 2020-11-10. Uppdaterat 2020-11-10

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Klarsignal logotyp
Klarsignal är ett projekt som handlar om att minska förekomsten av svartjobb inom de gröna näringarna.

Till webbplatsen klarsignal.se