Start of content

2004 års rapport om skyddet av EU:s medel i Sverige

- Under år 2004 har antalet ärenden om misstänkta EU-bedrägerier som har kommit till EBM fortsatt att öka. Det tyder på ökad medvetenhet och förbättrade rutiner vid handläggande myndigheter, säger Lennart Berg, som arbetar med EU-bedrägerifrågorna centralt på EBM.

EBM har tagit emot 35 nya anmälningar, vilket är en ökning jämfört med 2003, då 26 anmälningar kom in. Ökningen gäller främst anmälningar om jordbruksstöd, vilka omfattar 26 av de 35 anmälningarna.

Siffrorna är hämtade ur 2004 års rapport om skyddet av EU-gemenskapens finansiella intressen i Sverige som EBM har överlämnat till regeringen. I rapporten redovisas bland annat de åtgärder som gjorts under året för att stärka skyddet mot bedrägerier, missbruk och annan oegentlig och ineffektiv hantering av EU-medel i landet. EBM redogör också för sina erfarenheter av sitt samordningsansvar.

- Den kanske viktigaste slutsatsen som kan dras för 2004 är den höga andelen upptäckta oegentligheter före utbetalning, säger Lennart Berg.

Väl fungerande rutiner

Vid en jämförelse med övriga medlemsstater i EU befinner sig skyddet av gemenskapsmedel i Sverige på en fullgod nivå. Kontrollen av ansökningar och rekvisitioner innan bidrag betalas ut fungerar väl. Det ledet till få återkravsärenden. De fungerande rutinerna har också en allmän preventiv effekt, säger Lennart Berg

Under 2004 har sex domar meddelats, tre åtal har väckts och två strafföreläggande har utf'ärdats.

Rapporten är utarbetad av Ekobrottsmyndigheten i samarbete med Fiskeriverket, Arbetsmarknadsverket, Verket för näringslivsutveckling, Statens jordbruksverk, Svenska ESF-rådet och Tullverket.

Länk till 2004 års rapport om skyddet av EU-medel i Sverige

Publicerat 2005-10-05. Uppdaterat 2010-08-09

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Hitta rätt myndighet

Hitta rätt myndighet
Hittar du inte vad du söker? Frågor till rättsväsendets myndigheter hamnar ofta fel. Vi har därför sammanställt en sida med länkar till din hjälp.

Till sammanställningen

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

ekobrott.se

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se