Start of content

Fempunktsprogram mot finansmarknadsbrotten

Domstolarna har inte bifallit väckta åtal i några av de stora insidermål som Ekobrottsmyndigheten drivit i tingsrätt och hovrätt. I början av året fattades därför beslut att utvärdera myndighetens arbete med att bekämpa finansmarknadsbrotten samt att särskilt granska det stora insidermålet.

- När slutsatserna nu mottagits presenterar myndigheten en handlingsplan i fem punkter för att komma till rätta med bristerna och vässa verksamheten ytterligare, säger generaldirektör Eva Håkansson Fröjelin.

Renodling

Den nationella ekobrottskammaren som bland annat handlägger finansmarknadsbrott upphör. En ny kammare - Finansmarknadskammaren - bildas. Ansvarsområdet renodlas till utredning och lagföring av otillbörlig marknadspåverkan, insiderbrott och svindleri.

Resursprioritering

Finansmarknadskammarens kompetensbehov och numerär analyseras djupare. En plan för rekrytering och kompetensväxling utarbetas. Chefstjänsten utlyses snarast.

Metodutveckling

Ett integrerat arbetssätt ska prägla arbetet vid Finansmarknadskammaren. Det gäller under hela utredningsprocessen inte minst vid förhör genom tidig åklagarnärvaro. Arbetsmetodik och utbildningsinsatser ska utvecklas och integreras tydligare i verksamheten.

Samverkan

Finansmarknadskammaren och myndighetsledningen ska driva på för ökad samverkan med de externa aktörer och branschorganisationer som verkar på den finansiella marknaden. Förstärkt samarbete ska genomsyra alla insatser, både strategiskt och operativt.

Pro-aktivitet

Fördjupad kriminalunderrättelseverksamhet på finansmarknadsområdet ska prövas. Genom seminariedagar och underhandskontakter ska det brottsförebyggande arbetet utvecklas.

- Genom handlingsplanen växlar vi upp arbetet med att bekämpa finansmarknadsbrotten. Vi blir också redo att fullt ut ta det nationella ansvar för den samlade ekobrottsbekämpningen som regeringens utredare föreslagit, säger Eva Håkansson Fröjelin.

För mer information:
Magnus Hedberg, kommunikationsdirektör
010-562 92 44, 070-543 27 31

Publicerat 2011-06-01. Uppdaterat 2011-06-01

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Hitta rätt myndighet

Hitta rätt myndighet
Hittar du inte vad du söker? Frågor till rättsväsendets myndigheter hamnar ofta fel. Vi har därför sammanställt en sida med länkar till din hjälp.

Till sammanställningen

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

ekobrott.se

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se