Start of content

Myndighetssamverkan MUR: ”Större resurser och effektivare informationsutbyte.”

Missbruk av välfärdssystemet är allvarligt och riskerar att skada förtroendet hos allmänheten. För snart ett år sedan bildades därför det myndighetsgemensamma initiativet MUR  motståndskraft bland utbetalande och rättsvårdande myndigheter. EBM är en av 19 myndigheter som ingår i samarbetet.

– Genom MUR får vi tillgång till större resurser än vad våra myndigheter kan mobilisera var och en för sig, säger Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Monica Rodrigo.

Rodrigo menar att Ekobrottsmyndigheten genom sitt uppdrag, samt erfarenheter från operativa ärenden och övrig verksamhet, har mycket att bidra med inom MUR-initiativet.

– Vi har en god överblick av vad som behöver göras för att öka motståndskraften mot välfärdsbrott bland utbetalande och rättsvårdande myndigheter, säger Rodrigo.

Bakgrund

I december 2019 inledde Försäkringskassan MUR-samarbetet tillsammans med 18 andra myndigheter, däribland Ekobrottsmyndigheten, för att diskutera hur det myndighetsövergripande arbetet mot bidragsbrott och missbruk av välfärdssystemet kan stärkas. Fem arbetsgrupper har under året arbetat med frågor som lagen om underrättelseskyldighet, informationsutbyte, gemensamma riskanalyser, attityder och sociala normer och sammanhållen identitetsförvaltning.

Viktigt med myndighetssamverkan

– En nära och strukturerad myndighetssamverkan möjliggör ett effektivare informationsutbyte, en mer sammanhållen identitetsförvaltning och bättre riskanalyser, säger Monica Rodrigo.

Samverkan gör det också möjligt att hitta nya samarbetsvägar inom befintlig lagstiftning, menar Rodrigo.

– Det finns outnyttjad potential inom rådande lagstiftning och inom MUR-samarbetet har vi kunnat se att flera myndigheter och aktörer redan idag kan lämna och ta emot underrättelser elektroniskt, fortsätter Rodrigo.

– Det är också en fråga som blivit än mer aktuell i och med de statliga stödinsatserna som betalas ut med anledning av coronapandemin, säger Rodrigo.

Ekobrottsmyndigheten deltar vid två arbetsgrupper

Ekobrottsmyndigheten deltar i två av de fem arbetsgrupperna: Informationsutbyte och Gemensamma riskanalyser. Arbetsgruppen för informationsutbyte syftar till att förebygga och upptäcka bidragsbrott och missbruk av välfärdssystemet genom informationsutbyte mellan myndigheter. Arbetsgruppen för gemensamma riskanalyser arbetar med att identifiera sårbarheter och risker för bidragsbrott samt att ta fram förslag till åtgärder för att hantera dessa.

Läs mer om samarbetet i MUR

Publicerat 2020-11-10. Uppdaterat 2020-11-10

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se