Start of content

Miljonbelopp återkrävda i arbetet mot organiserad brottslighet

177 miljoner kronor i höjning av skatter och 23 miljoner kronor i återkrav till välfärdsmyndigheterna, pengar som förvärvats genom kriminalitet - det är några av resultaten som den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet redovisar för 2019. Ekobrottsmyndigheten fortsätter att vara en av de mest aktiva myndigheterna inom satsningen.

Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet, där Ekobrottsmyndigheten och ytterligare elva myndigheter ingår, har utvecklats ytterligare under 2019, både när det gäller de operativa insatserna och de interna arbetsprocesserna. Satsningen har breddats, allt fler myndigheter och andra aktörer ingår i samarbetet (se fakta nedan). Det visar den rapport som överlämnades till regeringen i dag.

Liksom tidigare år fortsätter Ekobrottsmyndigheten att vara en av de mest aktiva myndigheterna inom satsningen. Till exempel deltog Ekobrottsmyndigheten i över hälften av de nationella och ett stort antal av de regionala insatserna under 2019.

– Ekobrottsmyndigheten fortsätter att bidra aktivt till den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet, vilket är positivt. Ekobrott har ofta samband med annan grov brottslighet såsom våldsbrott och narkotikabrott. En nära och god samverkan mellan myndigheterna är mycket viktig för att utreda och lagföra, men även avbryta den organiserade brottsligheten, säger Monica Rodrigo, generaldirektör på Ekobrottsmyndigheten.

De kvantitativa och mätbara utfallen av arbetet i satsningen har i flera avseenden legat på en hög nivå under året, främst avseende beloppen för höjning av skatt och återkrav från välfärdsmyndigheterna, som är de högsta som hittills har redovisats.

– Drivkrafterna bakom den organiserade brottsligheten och i synnerhet den grova ekonomiska brottsligheten är brottsvinsterna. Det är viktigt att det gemensamma arbetet i de delarna fortsätter så att brottsvinsterna kan återföras till staten, säger Monica Rodrigo.

Totalt har 262 nationella och regionala insatser och underrättelseärenden pågått under året, vilket kan jämföras med 228 under 2018.

Flera insatser har riktats mot omfattande och strukturerade kriminella nätverk, både nationellt och internationellt. Internationell samverkan är viktigt för att nå framgång i de här ärendena. Spanien var det land som svenska myndigheter samverkade mest med under 2019. Även Danmark, Nederländerna och Tyskland var vanliga länder för samverkan.

Hela rapporten

FAKTA

Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet inleddes 2009.

De samverkande myndigheterna är Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigeten, Skatteverket, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket, Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

Ytterligare nio myndigheter ingår som nätverksmyndigheter: Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Pensionsmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Transportstyrelsen och Länsstyrelsen i Stockholms län som samordnar övriga länsstyrelser i satsningen.

Publicerat 2020-03-31. Uppdaterat 2020-03-31

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se