Start of content

Förtydliganden med anledning av Uppdrag Granskning den 3 mars

Med anledning av Uppdrag Gransknings reportage onsdagen den 3 mars vill Ekobrottsmyndigheten göra följande förtydliganden:

Ekobrottsmyndigheten är öppen för samtal och möten med politiker. Om enskilda politiker vill ställa frågor svarar vi på dessa. Rör det en specifik fråga är det naturligt att en politiker har direktkontakt med våra experter. Kontakter med politiker behöver ske i ordnade former. Förfrågningar om besök hanteras centralt inom myndigheten. Om en enskild riksdagsledamot eller partigrupp i riksdagen vill besöka myndigheten, brukar myndigheten erbjuda hela utskottet, där alla riksdagspartier är representerade, möjlighet att komma. Annars kan myndigheten komma till utskottet och berätta om verksamheten. En av de politiker som intervjuas i programmet fick förslag om ett möte med hela Justitieutskottet och såg det som positivt, vilket framgår av mejlkonversation med honom. Generaldirektören har sedermera bjudits in till utskottet och redogjort för bland annat de frågor som politikern efterfrågat. I maj deltog två experter från myndigheten i ett annat möte i Civilutskottet.

När det gäller omplacering av medarbetare kan det ibland finnas skäl att vidta en sådan åtgärd. Det görs utifrån verksamhetens behov, men kan också ha med den enskilda medarbetaren att göra. I en statlig myndighet föregås alltid en omplacering av en noggrann process i enlighet med arbetsrätten. Det sker genom samtal och fackliga förhandlingar med ambitionen att vara överens.

Ekobrottsmyndigheten noterar att reportaget i stora delar berör ett pågående personalärende som är föremål för central tvisteförhandling. Ekobrottsmyndigheten har som arbetsgivare all respekt för en medarbetares upplevelse av en situation, men det betyder inte att arbetsgivaren delar bilden av det faktiska händelseförloppet, vilket är fallet här.

Publicerat 2021-03-03. Uppdaterat 2021-03-03

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se