Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Remisser och yttranden 2019

Ekobrottsmyndighetens remisser och yttranden ligger publicerade i tre år och är indelade i kronologisk ordning, årsvis per sida. Kontakta huvudregistraturen om du söker äldre handlingar, se kontaktuppgifter under Kontakta oss i huvudmenyn.

2019

Våra remisser publiceras kontinuerligt i kronologisk ordning med den senaste utgåvan först.

PDF Icon 2019-12-19 Yttrande angående Genomförande av regler i EU:s direktiv mot skatteundandragande för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar
pdf, 45,44 KB,
Download Icon
PDF Icon 2019-12-16 Yttrande angående promemorian Stärkt konsumentskydd på inlåningsmarknaden
pdf, 38,33 KB,
Download Icon
PDF Icon 2019-11-27 Yttrande angående promemorian Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation
pdf, 61,50 KB,
Download Icon
PDF Icon 2019-11-14 Kompletterande yttrande angående promemorian Bättre polisutbildning för civilanställda
pdf, 49,58 KB,
Download Icon
PDF Icon 2019-11-12 Yttrande angående slutbetänkandet Stora brottmål – nya processrättsliga verktyg (SOU 2019:38)
pdf, 513,31 KB,
Download Icon
PDF Icon 2019-11-08 Yttrande angående promemorian Bättre polisutbildning för civilanställda
pdf, 37,91 KB,
Download Icon
PDF Icon 2019-11-06 Yttrande angående promemorian Digital kommunikation i domstolsprocesser (Ds 2019:18)
pdf, 73,37 KB,
Download Icon
PDF Icon 2019-11-04 Yttrande angående promemorian Omedelbar verkställighet av beslut om återbetalning enligt husavdragets fakturamodell
pdf, 63,44 KB,
Download Icon
PDF Icon 2019-10-18 Yttrande angående betänkandet F-skattesystemet – en översyn (SOU 2019:31)
pdf, 382,29 KB,
Download Icon
PDF Icon 2019-10-16 Yttrande angående delbetänkandet Kontroller vid högskoleprovet – ett lagförslag om åtgärder mot fusk (SOU 2019:37)
pdf, 41,47 KB,
Download Icon
PDF Icon 2019-09-30 Yttrande angående promemorian Kompletteringar till nya EU-regler om aktieägares rättigheter (Ds 2019:12)
pdf, 39,29 KB,
Download Icon
PDF Icon 2019-09-24 Yttrande angående promemorian Anslutning till Statens servicecenters tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering
pdf, 222,62 KB,
Download Icon
PDF Icon 2019-09-19 Yttrande angående promemorian Vissa förtydliganden av regelverket om åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism
pdf, 69,18 KB,
Download Icon
PDF Icon 2019-09-19 Yttrande angående promemorian Etableringsjobb (DS 2019:13)
pdf, 62,98 KB,
Download Icon
PDF Icon 2019-09-10 Yttrande angående promemorian Några frågor om straff för marknadsmissbruk
pdf, 819,25 KB,
Download Icon
PDF Icon 2019-09-10 Yttrande angående betänkandet Belastningsregisterkontroll i arbetslivet (SOU 2019:19)
pdf, 928,00 KB,
Download Icon
PDF Icon 2019-08-19 Yttrande angående betänkandet Ett säkert statligt ID-kort – med e-legitimation (SOU 2019:14)
pdf, 267,99 KB,
Download Icon
PDF Icon 2019-08-19 Yttrande angående promemorian Passdatalag – en ny lag som kompletterar EU:s dataskyddsförordning (Ds 2019:5)
pdf, 191,67 KB,
Download Icon
PDF Icon 2019-08-19 Yttrande angående promemorian Fördjupad utredning rörande koppling mellan utländska eID-handlingar och svenska identitetsbeteckningar
pdf, 639,88 KB,
Download Icon
PDF Icon 2019-08-15 Yttrande angående promemorian En utvidgad beredskap för brådskande beslut om förordnande av offentlig försvarare
pdf, 100,31 KB,
Download Icon
PDF Icon 2019-08-08 Yttrande angående Tullverkets promemoria Ändringar i smugglingslagen – Tullverket får utökad förundersökningsrätt och ökade möjligheter at biträda åklagare
pdf, 128,17 KB,
Download Icon
PDF Icon 2019-06-17 Yttrande angående promemorian Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag
pdf, 1,55 KB,
Download Icon
PDF Icon 2019-06-17 Yttrande angående Utkast till lagrådsremiss Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation
pdf, 423,05 KB,
Download Icon
PDF Icon 2019-06-03 Yttrande angående departementspromemorian Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1)
pdf, 184,24 KB,
Download Icon
PDF Icon 2019-05-27 Yttrande angående utkast till lagrådsremiss Ungdomsövervakning
pdf, 111,04 KB,
Download Icon
PDF Icon 2019-05-21 Yttrande angående betänkandet Kamerabevakning i kollektivtrafiken – ett enklare förfarande (SOU 2019:8)
pdf, 427,69 KB,
Download Icon
PDF Icon 2019-05-13 Yttrande angående betänkandet Slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU 2018:85)
pdf, 184,65 KB,
Download Icon
PDF Icon 2019-04-25 Yttrande angående promemorian Offentlighetsprincipen hos börsnoterade skolföretag
pdf, 52,54 KB,
Download Icon
PDF Icon 2019-04-17 Yttrande över promemoria om ändrade mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande handel mellan företag m.m.
pdf, 760,00 KB,
Download Icon
PDF Icon 2019-04-17 Yttrande över SOU 2018:91 Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet
pdf, 51,21 KB,
Download Icon
PDF Icon 2019-04-08 Yttrande angående promemorian Nya anståndsregler i vissa gränsöverskridande situationer samt ändring av reglerna om periodiseringsfonder och ersättningsfonder vid utflyttning
pdf, 74,24 KB,
Download Icon
PDF Icon 2019-04-04 Yttrande angående promemorian Genomförande av regler i EUs direktiv mot skatteundandragande för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar
pdf, 42,92 KB,
Download Icon
PDF Icon 2019-03-25 Yttrande angående slutbetänkandet Stöd för validering eller kompetensåtgärder i samband med korttidsarbete (SOU 2019:10)
pdf, 37,72 KB,
Download Icon
PDF Icon 2019-03-15 Yttrande angående promemorian Avtal med Norge om samarbete mellan särskilda insatsgrupper i krissituationer
pdf, 35,99 KB,
Download Icon
PDF Icon 2019-03-14 Yttrande Promemorian Skyldighet för allmänna domstolar att lämna uppgifter om domar och beslut i brottsmål till Skatteverket i vissa fall.
pdf, 307,06 KB,
Download Icon
PDF Icon 2019-03-08 Yttrande över Promemorian Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga
pdf, 290,06 KB,
Download Icon
PDF Icon 2019-02-12 Yttrande angående promemorian Höjt tak för rutavdrag
pdf, 306,08 KB,
Download Icon
PDF Icon 2019-01-18 Yttrande Kommissionsförslag om åtgärder för att införa vissa krav på betaltjänstleverantörer och för att stärka det administrativa samarbetet för att bekämpa mervärdesskattebedrägerier
pdf, 52,73 KB,
Download Icon