Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Remisser och yttranden 2023

Ekobrottsmyndighetens remisser och yttranden ligger publicerade i tre år och är indelade årsvis per sida i kronologisk ordning. Kontakta huvudregistraturen om du söker äldre utgåvor, se kontaktuppgifter under Kontakta oss i huvudmenyn.

2023

Våra remisser publiceras kontinuerligt i kronologisk ordning med den senaste utgåvan först.

PDF Icon 2023-09-19 Yttrande angående Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets beslut 2009/917/RIF vad gäller dess anpassning till unionens bestämmelser om skydd av personuppgifter
pdf, 42,61 KB,
Download Icon
PDF Icon 2023-09-18 Yttrande angående delbetänkandet Tandvårdens stöd till våldsutsatta patienter (SOU 2023:10)
pdf, 84,36 KB,
Download Icon
PDF Icon 2023-09-18 Yttrande angående remiss av EU-kommissionens förslag om en reform av tullunionen
pdf, 84,81 KB,
Download Icon
PDF Icon 2023-09-11 Yttrande angående promemorian Sekretess vid självständigt förverkande av brottsvinster
pdf, 41,82 KB,
Download Icon
PDF Icon 2023-06-12 Yttrande gällande departementspromemorian Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare
pdf, 39,29 KB,
Download Icon
PDF Icon 2023-05-29 Yttrande angående betänkandet Skärpta straff för flerfaldig brottslighet (SOU 2023:1)
pdf, 74,25 KB,
Download Icon
PDF Icon 2023-05-29 Yttrande angående slutbetänkandet Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans (SOU 2023:9)
pdf, 85,43 KB,
Download Icon
PDF Icon 2023-05-10 Yttrande angående promemorian Vissa skattefrågor med anledning av nya aktiebolagsrättsliga regler om bolags rörlighet över gränserna inom EU
pdf, 84,80 KB,
Download Icon
PDF Icon 2023-05-10 Yttrande angående delbetänkandet En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner (SOU 2023:6) och promemorian Kompletteringar till delbetänkandet En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner (SOU 2023:6)
pdf, 41,19 KB,
Download Icon
PDF Icon 2023-05-10 Yttrande angående promemorian Digital ingivning av årsredovisningar
pdf, 86,84 KB,
Download Icon
PDF Icon 2023-04-21 Yttrande angående promemorian Näringsförbud till följd av förbud att bedriva näringsverksamhet som har meddelats i en annan stat (Ds 2023:2)
pdf, 121,38 KB,
Download Icon
PDF Icon 2023-04-14 Yttrande angående promemorian Genomförande av det ändrade direktivet om användning av fordon hyrda utan förare
pdf, 40,45 KB,
Download Icon
PDF Icon 2023-04-14 Yttrande angående delbetänkandet Vägar till ett tryggare samhälle, Kraftsamling för barn och unga (SOU 2022:67)
pdf, 41,10 KB,
Download Icon
PDF Icon 2023-04-11 Yttrande angående Europeiska kommissionens förslag om ett ändringsdirektiv om att ytterligare utöka och uppgradera användningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätten
pdf, 85,60 KB,
Download Icon
PDF Icon 2023-04-03 Yttrande angående promemorian Ändringar i regelverket om överlämnande enligt en europeisk och nordisk arresteringsorder (Ds 2023:1)
pdf, 42,52 KB,
Download Icon
PDF Icon 2023-03-20 Yttrande angående promemorian Skärpt återbetalningsskyldighet i brottmål
pdf, 40,50 KB,
Download Icon
PDF Icon 2023-03-20 Yttrande gällande utkast till lagrådsremiss: En modern dataskyddsreglering på socialförsäkringsområdet
pdf, 40,79 KB,
Download Icon
PDF Icon 2023-03-13 Yttrande angående betänkandet En ny lag om stöd vid korttidsarbete – ett mer förutsägbart, förenklat och stärkt regelverk (SOU 2022:65)
pdf, 134,05 KB,
Download Icon
PDF Icon 2023-03-13 Yttrande angående Europeiska kommissionens förslag till direktiv om harmonisering av vissa delar av insolvensrätten
pdf, 152,76 KB,
Download Icon
PDF Icon 2023-03-06 Yttrande angående utkast till lagrådsremiss Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut
pdf, 92,81 KB,
Download Icon
PDF Icon 2023-03-01 Yttrande angående Domstolsverkets promemoria Nya bestämmelser för att avgöra brottmål i den tilltalades utevaro
pdf, 88,19 KB,
Download Icon
PDF Icon 2023-02-13 Yttrande angående kommissionens förslag till direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning (DAC 8)
pdf, 41,76 KB,
Download Icon
PDF Icon 2023-02-06 Yttrande angående betänkandet Bättre möjligheter att verkställa frihetsberövanden (SOU 2022:50)
pdf, 42,23 KB,
Download Icon
PDF Icon 2023-01-30 Yttrande angående betänkandet Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel (SOU 2022:52)
pdf, 40,92 KB,
Download Icon
PDF Icon 2023-01-23 Yttrande angående Kommissionens förslag om mervärdesskatt i den digitala tidsåldern (COM (2022) 701, 703, 704 final)
pdf, 40,89 KB,
Download Icon
PDF Icon 2023-01-16 Yttrande angående departementsremissen Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt
pdf, 86,78 KB,
Download Icon