Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Sammanfattning av Ekobrottsmyndighetens resultat för 2019

Nyheter

Myndighetens sammantagna bedömning är att verksamheten visar goda resultat. Samtidigt gör myndigheten bedömningen att ärendenas ökande komplexitet utgör en väsentlig utmaning för en effektiv och balanserad ärendehantering.

Ärendebalanser och handläggningstider

Verksamhetsåret har präglats av ett intensivt arbete med att minska myndighetens ärendebalanser och handläggningstider. Bakgrunden är den stora belastningen på utredningsresurserna som myndigheten hade att hantera 2018 då några av de mest omfattande och komplexa utredningar som myndigheten haft pågick. Samtidigt anmäldes ett mycket stort antal ärenden om försenade årsredovisningar som innebar en avsevärd administrativ börda. Situationen medförde att delar av verksamheten tvingades prioriteras ned. Ärendebalanser och handläggningstider ökade som en konsekvens av det. Vid årets början hade myndigheten en balans på drygt 2 900 pågående ärenden och en genomsnittlig handläggningstid på 378 dagar. Under 2019 har myndigheten arbetat systematiskt för att minska balanserna. Antalet pågående ärenden i balans har minskat med drygt 160 ärenden och uppgått till totalt 2 760 ärenden vid årets slut. Balansens genomsnittsålder har minskat med 48 dagar till 330 dagar. Myndigheten bedömer att minskningen är väsentlig och att arbetet med att minska ärendebalansen varit framgångsrikt. Balansen och dess ålder är dock fortsatt hög och arbetsbelastningen fortsatt stor vilket är en utmaning att hantera vidare framöver.

Om lagföringen

Totalt har 1 963 personer och 17 870 brottsmisstankar lagförts under året. Det innebär en viss minskning av antalet lagförda personer, 11 procent, jämfört med året innan, men siffran är ändå högre än 2017. Ekobrottsmyndigheten bedömer att lagföringsnivån, givet ett minskat inflöde av ärenden, ändå är god. Samtidigt konstateras en drygt hundraprocentig ökning av antalet lagförda brottsmisstankar. Bakgrunden till den kraftiga ökningen är att åtal har väckts avseende drygt 11 000 brottsmisstankar i ett mycket omfattande bedrägeriärende. Resultatet illustrerar en utveckling mot allt mer omfattande ärenden.

Om den tillgångsinriktade brottsbekämpningen

Den huvudsakliga drivkraften vid ekonomisk brottslighet är de brottsvinster som undandras samhället. Därför är rättsväsendets förmåga att återta brottsvinster viktig vid bekämpningen av ekobrott. Ekobrottsmyndigheten bedömer att myndighetens arbete i den delen har gett goda resultat jämfört med tidigare år. Totalt har myndigheten framställt yrkanden om skadestånd, företagsbot, förverkande och utvidgat förverkande på 167 miljoner kronor i domstol. Det är en ökning med 48 procent. Även antalet bifallna tillgångsinriktade yrkanden i tingsrättsdomar har ökat något, cirka 8 procent, till 174 yrkanden.

Gränsöverskridande brottslighet och internationell rättslig hjälp

Ekobrottsmyndigheten ser generellt en ökning av den gränsöverskridande brottsligheten i de ärenden som handläggs vid myndigheten. Även i renodlat nationella ärenden upptäcks och utreds fler brott med internationella anknytningar. För att möta denna utveckling bedriver Ekobrottsmyndigheten ett kontinuerligt arbete som syftar till att öka informationsutbytet med andra länder. Redovisningen av internationellt rättsligt bistånd visar att sådana förfaranden används i allt större utsträckning i myndighetens förundersökningar. Totalt sett har de utgående ansökningarna om rättslig hjälp respektive europeisk utredningsorder, dvs. ansökningar där Ekobrottsmyndigheten begär rättslig hjälp från andra länder, ökat med drygt 30 procent.

Ökad komplexitet

Myndigheten ser även att komplexiteten i inkomna ärenden till Ekobrottsmyndigheten har ökat samtidigt som brottsligheten har utvidgats till nya brottsområden. Ett exempel är ärendena avseende misstänkta oegentligheter vid hantering av premiepensioner som är de mest omfattande som hittills har utretts vid myndigheten. Dessa utmaningar bedöms ha stor betydelse för bland annat ärendebalansen och de genomsnittliga handläggningstiderna. Det ställer också stora krav på myndighetens medarbetare.

Om underrättelseverksamheten

När det gäller underrättelseverksamheten har antalet underrättelseuppslag som hanterats uppgått till drygt 8 200 underrättelseuppslag, vilket är en ökning med 90 procent jämfört med 2018 och cirka 150 procent 2017. Ekobrottsmyndigheten bedömer att ökningen är mycket positiv och beror på flera samverkande faktorer, bland annat en ökad underrättelseförmåga inom brottsområdena penningtvätt, momsbedrägerier (MTIC) och punktskattebrott, men också ett ökat informationsutbyte med andra myndigheter och internationella organisationer.

Några nyckeltal:

• Ekobrottsmyndigheten har fattat beslut avseende 10 948 misstänkta personer. Av dessa var 1 822 kvinnor (17 procent) och 8 753 män (80 procent). För 373 misstänkta personer (3 procent) saknas uppgift om kön.

• Under året har 1 963 personer lagförts. Av dem var 310 kvinnor (16 procent) och 1 653 män (84 procent).

• Lagföringsandelen beräknas som antalet lagförda personer dividerat med det totala antalet misstänkta personer för vilka beslut fattats om antingen avskrivning eller lagföring. Andelen lagförda personer totalt var oförändrat 18 procent. Skillnaden i lagföringsandel mellan misstänkta kvinnor och män var liten. För misstänkta kvinnor var lagföringsandelen 17 procent och för misstänkta män 19 procent.

• Jämfört med 2018 har antalet lagförda personer minskat med totalt 255 personer, eller drygt 11 procent. Minskningen till trots är 1 963 lagförda personer en relativt hög nivå för Ekobrottsmyndigheten. Jämförelsevis lagfördes lite drygt 1 800 personer 2017.

 

Läs och ladda ner EBM:s årsredovisning 2019

Framsidan Årsredovisningen 2019

Publicerat 2020-02-21. Uppdaterat 2021-03-11.