Start of content

EBM lagför nytt brott: Omställningsstödsbrott

I slutet av juni trädde lagen om omställningsstöd, (LOM) i kraft. Lagen utgör en del av de åtgärder som vidtas för att begränsa de ekonomiska effekterna av spridningen av Covid-19 och ger rätt till ekonomiskt stöd för företag som drabbats av minskad omsättning till följd av sjukdomen.

I lagen införs ett nytt brott benämnt omställningsstödsbrott, som kommer att lagföras av Ekobrottsmyndigheten. Enligt generaldirektör Monica Rodrigo pågår för närvarande ett arbete vid myndigheten för att kunna ta emot och utreda de brottsanmälningar som kan komma in.

Generaldirektör Monica Rodrigo EBM– Det är viktigt att de åtgärdspaket som regeringen beslutar om med anledning av covid-19 inte används för brottsliga ändamål och att de brottsbekämpande myndigheterna har beredskap att utreda och lagföra brott som riktar sig mot de nya stöden, säger hon.

Nya bestämmelser

Vidare har det i bland annat lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete under våren 2020 införts nya bestämmelser som utökar möjligheterna till ekonomiskt stöd för företag vid korttidsarbete. Handläggande myndighet är Tillväxtverket som har en skyldighet att anmäla till åklagare om det finns anledning att anta att någon gjort sig skyldig till bedrägeribrott, om gärningen har samband med lagen om stöd vid korttidsarbete.

 

*Lagen om omställningsstöd (LOM) (2020:548)

Publicerat 2020-06-30. Uppdaterat 2020-07-10

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se