Start of content
Huvudbild

Ekonomisk brottslighet i byggbranschen: Samverkan och informationsutbyte nyckel för att göra skillnad

Under de kommande 20 åren beräknas ca 1 000 miljarder kronor investeras i stora byggprojekt i Norr- och Västerbotten enligt Byggföretagen. Det är goda utsikter för utveckling och en gynnsam arbetsmarknad, samtidigt vill Ekobrottsmyndigheten påminna om risker kopplat till byggprojekt som kan uppstå.

Ekobrottsmyndighetens regionala omvärldsanalys visar att det är mycket som händer just nu i norra delarna av Sverige. Miljardinvesteringarna som görs rör gruvindustri, ståltillverkning, batterier, vindkraftverk, expansion och flytt av samhällen. Men stora projekt för också med sig utmaningar och risker för ekonomisk brottslighet.

– Stora investeringar lockar till sig oseriösa aktörer som vill tjäna pengar på ett sätt som snedvrider konkurrens och urholkar vårt välfärdsystem, säger Tomas Andersson, chef för den polisoperativa enheten på Ekobrottsmyndigheten i Umeå.

Svart arbetskraft och oseriösa aktörer – en riskfaktor för ekonomisk brottslighet

Representanter för Ekobrottsmyndighetens underrättelsetjänst och brottsförebyggande arbete medverkade i veckan på en digital träff för platschefer på Peab i region norra och södra Norrland. EBM informerade om olika riskindikatorer för svart arbetskraft och oseriösa aktörer i byggbranschen samt gav tips på vad företag kan göra för att bekämpa att oseriösa aktörer anlitas och tar sig in på deras arbetsplatser.

I arbetet med att bekämpa ekonomisk brottslighet i byggbranschen anser EBM att några saker är extra viktiga för företag att fokusera på i sitt brottsförebyggande arbete.

Aktivt arbete och kontinuerliga riskanalyser

Ekobrottsmyndigheten förespråkar att företag arbetar aktivt och kontinuerligt med riskanalys, riskvärdering och riskkontroll.

– Detta är framför allt viktigt att tänka på efter att man slutit avtal, eftersom de oseriösa företagen idag har lärt sig att de behöver ha en snygg fasad för att få jobben, säger Anna Lundström, brottsförebyggande specialist för norra regionen på Ekobrottsmyndigheten, som medverkade vid det digitala mötet. De oseriösa företagen har dock ingen tanke på att verkligen leva upp till den bilden och vår erfarenhet är att de kommer att börja missköta sig allt eftersom att bygget fortskrider.

– Det är viktigt att företag gör löpande stickprovskontroller under hela byggtiden baserade på riskvärdering om man vill komma åt den här typen av ekonomisk brottslighet, berättar Tomas Andersson.

Dessutom rekommenderar EBM att företag har en alternativ plan om man upptäcker att man har anlitat ett oseriöst företag så att man kan avbryta samarbetet utan att det får för stora ekonomiska konsekvenser för det egna företaget. För att kunna göra detta krävs det att företaget redan innan har tecknat tydliga avtalsvillkor som möjliggör åtgärder mot oseriösa underentreprenörer förenade med konsekvenser om avtalsvillkoren bryts.

Samverkan och informationsutbyte mellan myndigheter och företag

Slutligen betonar Ekobrottsmyndigheten vikten av samverkan och informationsutbyte mellan både myndigheter och de företag och övriga organisationer som verkar i byggbranschen. EBM ser det brottsförebyggande arbetet i samverkan som en av de viktigaste framgångsfaktorerna för att kunna bekämpa ekonomisk brottslighet.

Under informationsträffen med Peab upplevade EBM ett stort engagemang gällande dessa frågor och ser det som mycket positivt att företaget arbetar internt med detta.

– Det är tillsammans som vi kan göra skillnad, säger Anna Lundström.

Publicerat 2021-04-29. Uppdaterat 2021-04-29

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se