Start of content

Allmänt om ekobrott

Allmänt om ekobrott 

Nedan följer en kort sammanställning av den forskning som har bedrivits och som pågår gällande ekobrottslighet i stort och ekobrottslighetens utveckling.

Svart, grått, vitt : en lärobok om ekonomisk brottslighet (Studentlitteratur 2012, Sjögren, Jakobsson, Romare, Thörn Berggren, Magnusson)

Ekonomisk brottslighet är ett allvarligt samhällsproblem. I Sverige uppskattas värdet av den svarta ekonomin till motsvarande mellan fem och tio procent av BNP, vilket innebär hundratals miljarder kronor. Svart Grått Vitt riktar sig främst till kriminologer, ekonomer, sociologer, poliser och jurister men kan även läsas av andra som är intresserade av att få en introduktion i ekonomisk brottslighet.

Ekonomisk brottslighet- En nordisk reader (studentlitteratur 2014, 1:a upplagan)

Redaktörer för boken Tage Alalehto, Paul Larsson och Lars Korsell, samtliga med lång erfarenhet av att forska och undervisa om ekonomisk brottslighet. Boken samlar exempel på betydande forskning om ekonomisk brottslighet från tidigt 40 tal till idag.

De olika bidragen handlar om hur ekonomisk brottslighet bör definieras, hur utbredd brottsligheten är, vilka datakällor forskare använder sig av och vad vi vet om den ekonomiske brottslingen. Boken vänder sig främst till studenter inom kriminologi men också till andra som är intresserade av att läsa mer om ekonomisk brottslighet som fenomen.

Stockholms universitet, Kriminologiska institutionen

Ekonomisk brottslighet – En genomgång av begreppet

Rapporten har gjorts av Martin Bergqvist på uppdrag av Ekobrottsmyndigheten och avser att göra en genomgång av begreppet ekonomisk brottslighet i den vetenskapsliga litteraturen samt hur den använts inom utredningsväsendet.

Läs hela rapporten här

Räkna med den ekonomiska brottsligheten

Doktorsavhandling av Martin Bergqvist, monografi Avhandlingsserie / Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet, ISSN 1404-1820; 22 (Övrigt vetenskapligt ).

Läs mer om avhandlingen här

Brottsförebyggande rådet - projekt och rapporter

Bokslut. Brå:s satsning på ekobrottsforskning 1998-2002

I denna broschyr sammanfattas den forskning som Brå finansierat som ett led i regeringens ekobrottsstrategi i mitten av 1990-talet. Den relaterar i någon mån till internationell forskning.

Läs mer och ladda ned rapporten på Brå:s webbplats

Lurad och förgiftad. Att avslöja utsatthet för ekobrott (2004:1)

Rapporten, som är skriven av den internationellt välkända ekobrottsforskaren professor Hazel Croall, visar hur ekobrott inte är någon abstrakt brottslighet som enbart drabbar stora system utan berör var och en i vardagen.

Från ett feministiskt perspektiv beskriver hon hur vanliga människor blir utsatta för ekobrott i hemmet, på väg till arbetet, i arbetet, på fritiden, vid inköp av livsmedel och läkemedel och liknande. 

Läs mer om rapporten på Brå:s webbplats

Göteborgs universitet - projekt och rapporter

Economic Crime in Sweden; An essentially contested issue

Sven Åke Lindgren, 2002, Criminology and criminal Justice 2 ; 363-383.
Artikeln beskriver och förklarar konflikter kring ekonomisk brottslighet i Sverige mellan 1975 och 1997.

Läs mer här

Från storsvindel till småfiffel- teman i internationell ekobrottsforskning

Sven Åke Lindgren och Christer Theandersson, 2001.
I denna rapport presenteras och diskuteras internationell forskning om ekonomisk  brottslighet. Redovisningen omfattar konkreta forskningsresultat såväl som förekommande teoretiska perspektiv och betonade teman.

Läs mer om rapporten här

White-Collar Crime research. Old Wiews ant future potentials

(Edited by Sven Åke Lindgren with articles by James W Coleman, Hazel Croall, Michael Levi, Steve Tombs and other (2001)

En antologi som innehåller artiklar från flera välkända internationellt kända forskare inom ekobrottsområdet som t ex James W Coleman, Hazel Croall, Michael Levi samt Steve Tombs. Även Lars Korsell (Brå) och Tage Alelehto (Umeå universitet) har bidragit med artiklar.

Ekonomisk brottslighet - Ett samhällsproblem med förhinder

(Sven Åke Lindgren, 2000, Studentlitteratur)

Ekonomisk brottslighet började uppmärksammas i mitten av 1970-talet. Redan från början var den en konfliktladdad fråga. I denna bok ges en grundlig genomgång av hur olika aktörsgrupper uppfattat detta sociala fenomen, och hur man utformat olika ställningstaganden och åtgärdsstrategier från 1970-talet fram till slutet av 1990-talet.

Läs mer om bokens innehåll här

Handelshögskolan i Stockholm, Stiftelsen för Ekonomisk – historisk och företagshistorisk Forskning, genomförda projekt och andra rapporter

Skatteundandragande, penningtvätt och organiserad brottslighet

(Forskningsrapport nr 19, Antologier inom ekobrottsområdet, redaktörer Dan Magnusson och Hans Sjögren).

Antologin utmynnar från en så kallad workshop i november 2006. Artiklarna behandlar motiv till skattebrott, norm- och attitydförändringar, penningtvätt i relation till kasinohandel respektive värdepappersmarknaden, utländska bolagsetablering i Östeuropa och möten med den organiserade brottsligheten samt organiserad momsbrottslighet.

Umeå universitet, Sociologiska Institutionen, genomförda projekt och andra rapporter

Börsföretag, ekonomiska oegentligheter och negativ publicitet (Tage Alalehto, kapitel i bok 2005).

 

Lunds universitet, Juridiska institutionen, tidigare avhandlingar

Ekonomisk brottslighet och straffrättens allmänna läror – lönar sig brott?

Förhandlingar vid det 37:e Nordiska Juristmötet i Reykjavik 2005. Del II.

Hur gick det sedan med bekämpningen av ekonomiska brott?

Erfarenhet från Sverige (Per Ole Träskman)

Artikeln beskriver attityder till ekonomisk brottslighet samt hur brottsligheten ska bekämpas från 1970 talet fram till idag. Fokus för granskningen är frågan om specialisering, särskilt på myndighetsnivån, vilka särskilda myndigheter har skapats och vilken framgång har man haft.

Ladda ned rapporten här.

Övrigt, genomförda projekt och andra rapporter

Ekonomisk brottslighet – Så skyddar du dig och din verksamhet (Björn Lundén Information AB 2001, Dan Magnusson, Roland Sigbladh)

Boken beskriver olika typer av ekobrott inom ett brett spektrum inom det ekonomiska området och varvar exempel på ekobrott med tips och råd hur man undviker att bli ett offer för den ekonomiska brottsligheten.

Publicerat 2010-08-23. Uppdaterat 2016-04-04

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Informationsmaterial

InformationsfolderEkobrotts-myndigheten har utarbetat ett antal brottsförebyggande informations-foldrar tillsammans med
myndigheter, organisationer och näringslivet. Här kan du ladda ned broschyrerna direkt i pdf-format.

Till informationsmaterial

Operativ samordningsansvarig av s.k. assistansbedrägerier

En operativ samordningsgrupp inrättas, efter beslut av Riksåklagaren, i frågor om bedrägerier mot s.k. assistansersättning. För att samordna de ärenden som kan framkomma hos Ekobrottsmyndigheten tillsätts en operativ samordningsansvarig som samverkande myndigheter kan kontakta i dessa frågor.

Mer information här

Rapporter

Dokument

I vår dokumentsamling hittar du rapporter publicerade av Ekobrottsmyndigheten, eller där Ekobrottsmyndigheten utgör en av avsändarna. Här finns även rapporter från bland annat Ekorådet och SEFI-rådet.

Läs och ladda ned våra rapporter här.