Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Rapportera överträdelser kring EU-medel

Har du sett eller hört något som kan hjälpa Ekobrottsmyndigheten att upptäcka, förebygga eller utreda missförhållanden gällande EU:s finansiella intressen i Sverige? Då ska du höra av dig till vår särskilda visselblåsarfunktion.

Ekobrottsmyndigheten är skyldig att ha en särskild visselblåsarkanal för dem som i ett arbetsrelaterat sammanhang vill rapportera om missförhållanden rörande EU:s finansiella intressen i Sverige. Rapporter som inkommer till oss om detta hamnar därför hos en särskild funktion vars uppgift är att avgöra hur de ska hanteras. En inkommen rapport kan till exempel överlämnas till myndighetens brottsutredande verksamhet eller om missförhållandena inte är kriminaliserade – till en tillsynsmyndighet.

Brotten vi syftar på

Ekobrottsmyndighetens visselblåsarfunktion avser uteslutande missförhållanden rörande EU:s finansiella intressen. Det kan handla om:

 • Bedrägerier
 • Subventionsmissbruk
 • Vissa tullbrott
 • Vissa momsbrott
 • Handlingar i strid med villkor för EU-stöd
 • Osant intygande i vissa fall, korruption, dubbelfinansiering m.m.

Så hanterar vi din rapport

Din rapport om missförhållanden rörande EU:s finansiella intressen i Sverige kommer att hanteras av en särskild grupp på Ekobrottsmyndigheten. Denna grupp är oberoende och självständig i förhållande till myndigheten i övrigt. Det råder tystnadsplikt om de ärenden som gruppen hanterar.

Bara medlemmar av gruppen får ta emot och läsa en rapport för att besluta om vilka åtgärder som ska göras på grund av rapporten. Någon ur gruppen kommer sedan att återkoppla beslutet till dig, om du valt att inte vara anonym.

Kontakta oss

Vår särskilda grupp kan också ge dig som överväger att rapportera om missförhållanden råd och stöd. Kontakta oss:

 • Per Hedman, vice överåklagare, tel: 010-562 91 11
 • Olof Hallström, stabsjurist, tel: 010-562 91 11
 • Stefan Lodell, huvudregistrator, tel: 010-562 91 11

Rapportörer är skyddade

Som rapportör av missförhållanden gällande EU:s finansiella intressen är du skyddad enligt lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Detta gäller om du kommit i kontakt med missförhållandet i ett arbetsrelaterat sammanhang, det vill säga, som anställd, praktikant, jobbsökande eller liknande.

För att omfattas av detta skydd behöver du inte veta säkert att missförhållandet du rapporterar om är otillåtet. Det räcker med att du har anledning att misstänka att det är otillåtet.

Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden innebär att du inte kan göras ansvarig för att till exempel ha brutit mot eventuell tystnadsplikt. Detta gäller dock inte för tystnadsplikt gällande försvarsuppfinningar, uppgifter om säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen eller information som rör nationens säkerhet.

Skyddet gäller inte heller för dig som gör dig skyldig till brott genom rapporteringen eller otillåtet lämnar ut hemliga handlingar. Däremot gäller skyddet om du berättar om otillåtna dokument.

Därför är du skyddad

Skyddet ska säkerställa att den som rapporterar inte straffas eller utsätts för repressalier av den som är verksamhetsutövare. Skyddet kan också utsträckas till andra personer så att ingen närstående till rapportören straffas av till exempel en arbetsgivare, om denne är någon annan än den som rapporten avser.

Bestämmelser om meddelarskydd, anskaffarfrihet, efterforskningsförbud och repressalieförbud påverkas inte av lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Tillhör du kretsen?

Som rapportör förutsätts du lämna namn och kontaktuppgifter vid en rapport, men det är inget krav. För att kunna avgöra om du tillhör den krets av personer som omfattas av denna lag är det viktigt att du lämnar uppgifter om dig själv. Då kan vi också återkoppla vårt beslut till dig. Vi behöver veta följande:

 • Hur vi kan kontakta dig.
 • Hur du har kommit i kontakt med den verksamhet som din rapport avser.
 • Om ni är en grupp som rapporterar om missförhållanden, och du är den som rapporterar – hur vi kan komma i kontakt med övriga personer i gruppen.

Sekretess


 • Sekretess gäller hos Ekobrottsmyndigheten för uppgifter som kan röja identiteten på den som rapporterar.
 • Sekretess gäller även för andra personer som nämns i rapporten om det kan antas att syftet med att följa upp ärendet som avses motverkas om uppgifterna lämnas ut.
 • Sekretess gäller också för ärendet som sådant.
 • Om det rapporterade ärendet överlämnas till åklagare eller annan myndighet gäller istället de sekretessregler som används vid till exempel förundersökning i brottmål eller i tillsynsärenden.

Personuppgifter

Personuppgifter som förekommer i en rapport om missförhållanden rörande EU:s finansiella intressen får bara hanteras genom helt eller delvis automatisk behandling om:

 • behandlingen är nödvändig för ett uppföljningsärende
 • det är nödvändigt för att vidta åtgärder med anledning av rapporteringen
 • det är nödvändigt för att en rapport ska kunna användas som bevisning i ett ärende och sker i överensstämmelse med lag eller förordning.

Så rapporterar du

Det finns tre olika sätt att rapportera misstankar om missförhållanden riktade mot EU:s finansiella intressen. Det enklaste sättet är att fylla i blanketten nedan. Blanketten kan antingen fyllas i digitalt, sparas och skrivas ut eller skrivas ut och fyllas i för hand.

Blankett för rapportering om överträdelser av EU:s finansiella intressen i Sverige (pdf) 

Fyll i blanketten


 • Fyll i alla uppgifterna tydligt.
 • Försök att besvara frågorna på blanketten så noga som möjligt. Du ser dem även längre ner på den här sidan.
 • Du behöver inte besvara allt, bara det du kan besvara.
 • Skriv ut blanketten och skriv under.
 • Skicka din ifyllda och undertecknade blankett till postadressen n.edan
 • Du kan också lämna in blanketten till Ekobrottsmyndigheten på respektive ort.
 • Obs! Märk kuvertet ”Rapportering om misstänkt brott mot EU:s finansiella intressen”.

Adress

Den ifyllda blanketten skickas till:

”Visselblåsare/EU”
Ekobrottsmyndighetens huvudkontor
Box 22098
104 22 Stockholm

Obs! Märk kuvertet ”Rapportering om misstänkt brott mot EU:s finansiella intressen”.

Ring in din anmälan

Det är också möjligt att ringa in en anmälan genom att ringa nummer: 010-562 91 11. Då kommer du till en röstbrevlåda. Lämnar du namn eller andra kontaktuppgifter ringer vi dig. Ett telefonsamtal kan spelas in genom ljudupptagning om du samtycker till det.

Rapportera vid särskilt möte

Det är också möjligt att begära ett personligt möte med Ekobrottsmyndighetens särskilda grupp för rapportering genom att kontakta någon av de namngivna personerna ovan. Samtalet vid ett sådant möte kan komma att spelas in genom ljudupptagning om du samtycker till det.

Frågor att besvara


 • Vem eller vilka kan misstänkas för det du rapporterar? Är det till exempel företrädare för bolag eller en organisation, privatpersoner eller är det personer som styr en verksamhet som leds av ett bolag eller organisation utan att synas formellt? Ange personuppgifter, adressuppgifter och andra kontaktuppgifter om du har några.
 • Vad består den rapporterade handlingen/händelserna av? Beskriv vad som har hänt och på vilket sätt den misstänkta har agerat.
 • När inträffade den rapporterade handlingen/händelserna?  Är det en viss tidpunkt eller under en tidsperiod?
 • Var inträffade de rapporterade handlingen/händelserna? Var befann sig personen?
 • Var har eventuellt bolag sitt säte? Finns det filialer? Var finns de?
 • Vad finns det för bevisning? Finns det vittnen som kan höras om det inträffade? Ange namn och kontaktuppgifter till dessa om möjligt.
 • Finns skriftlig bevisning? Bifoga den till denna rapporten eller ange var den finns.
 • Finns tillgångar hos den misstänkta eller företaget som kan kopplas till missförhållandena i verksamheten? Det kan röra sig om tillgångar som förvärvats direkt genom handlingen/händelserna eller som har kunnat förvärvas med medel som kommer från missförhållandena. Vänligen ange i vilken form och var de kan anträffas.
 • Finns det någon fysisk plats eller webbsida där vi kan se tecken på missförhållandena?
 • Annat som du tycker är intressant att beskriva.

Mer om behörighet

Här hittar du en förteckning över myndigheter som är behöriga att ta emot visselblåsarrapporter för olika samhällssektorer. Ekobrottsmyndigheten är behörig myndighet enligt förordningen (2021:949) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden avseende överträdelser som riktar sig mot unionens finansiella intressen.

Läs mer om behörighet på Riksdagen.se

Bild: Istock