Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

För dig som jobbar inom redovisning

Redovisningskonsulter bidrar till bekämpningen av ekonomisk brottslighet genom att påtala misstankar om brott. Här samlar vi information som du som är redovisningskonsult kan ha nytta av i ditt arbete.

Ekobrottsmyndigheten samarbetar med FAR och SRF konsulterna (SRF). Tanken är att samarbetet ska underlätta för organisationernas medlemmar att upptäcka och förebygga ekonomisk brottslighet, samt ge kunskap om hur man ska agera vid misstanke om brott. Vi medverkar vid kretsträffar och andra informationsdagar som FAR och SRF anordnar.

Guide

Tillsammans med FAR har vi tagit fram en guide med praktiska tillämpningsfrågor inom ekobrottsområdet som riktar sig till redovisningskonsulter. I guiden hittar du bland annat information om vad som utmärker ett brott, exempelfall och information om brottmålsprocessen.

En guide inom ekobrottsområdet riktad till redovisningskonsulter (pdf) (Öppnas i en ny flik)

Avskaffad revisionsplikt

En fråga vi ofta får är om det har blivit fler bokföringsbrott sedan man avskaffade revisionsplikten för mindre aktiebolag. Svaret är att antalet brottsmisstankar som registrerats hos Ekobrottsmyndigheten har ökat markant sedan revisionsplikten avskaffades. Orsaken till detta är flera, varav avskaffandet av revisionsplikten bedöms vara en av dessa faktorer.

Tidpunkt för bokföring

I vägledningens kapitel 3 till Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2013:2) om löpande bokföring finns anvisningar om vid vilken tidpunkt ett företags bokföring senast måste vara upprättad. Om bokföring inte är upprättad i tid kan detta innebära att ett bokföringsbrott föreligger.

Bokföringsnämndens vägledning – Bokföring

Domar och rättspromemorior

Här följer fyra analyser av domar som kan vara av intresse för dig som vill få exempel på hur lagstiftningen har tolkats i olika specifika fall.

  • Medhjälpare till bokföringsbrott

    Promemorian Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott behandlar Högsta domstolens dom från den 11 juni 2008 som gällde frågan om en redovisningskonsult främjat en näringsidkares bokföringsbrott genom att föra in uppgifter i bokföringen på grundval av bristfälliga underlag.

  • Bristfälliga verifikationer

    Ett område som särskilt kan belysas är bristfälliga verifikationer. Högsta domstolen har i juni 2020 dömt en företagare för grovt bokföringsbrott på grund av att ett antal leverantörsfakturor avseende underentreprenörer och materialinköp inte uppfyllde bokföringslagens krav på vilka uppgifter som en verifikation ska innehålla och därför inte var bedömbara.

  • Senareläggning av bokföring

    I Bokföringsnämndens allmänna råd om löpande bokföring finns anvisningar om vid vilken tidpunkt ett företags bokföring senast måste vara upprättad. Ekobrottsmyndigheten har upprättat en rättspromemoria som behandlar de problemställningar och tolkningsfrågor som kan uppkomma i samband med utredning av företags bokföring, där frågor kring senareläggning av bokföring kan uppkomma.