Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Att förebygga ekobrott

Ekobrottsmyndighetens brottsförebyggande arbete går ut på att tillsammans med andra aktörer göra det svårare, mer riskabelt och mindre lönsamt att begå ekobrott. Vi har unika kunskaper om ekonomisk brottslighet, men behöver samverka för att kunna förebygga den.

Att förebygga ekonomisk brottslighet är ett av Ekobrottsmyndighetens kärnuppdrag. Att vi ska arbeta brottsförebyggande står i myndighetens instruktion från regeringen. Vi gör det genom att använda den kunskap vi har om ekonomisk brottslighet, dess orsaker och vilka brottsförebyggande metoder som fungerar för att minska den och dess skadeverkningar.

Bidrar med kunskap

Ekobrottsmyndighetens arbete med att utreda och lagföra brott, liksom underrättelseverksamhetens erfarenheter, ger oss unika kunskaper om ekonomisk brottslighet. En grundsten i det brottsförebyggande arbetet är att vi delar med oss av den kunskapen för att andra lättare ska kunna upptäcka, störa och stoppa ekonomisk brottslighet. Genom att samverka med andra får vi också del av andras erfarenheter och kunskaper om den ekonomiska brottsligheten och hur den kan förebyggas.

De samverkar vi med

Vi samverkar med bland annat myndigheter, kommuner, näringsliv och organisationer som har möjlighet att vidta brottsförebyggande åtgärder innan brott har begåtts eller som kan upptäcka brott i ett tidigt stadium. Det kan handla om samverkan med aktörer som kan omsätta vår kunskap i konkreta brottsförebyggande åtgärder, så som kontroller i samband med upphandling eller tillsyn. En viktig del i vårt brottsförebyggande arbete handlar därför om kontinuerlig omvärldsanalys, kunskapsöverföring och informationsutbyte.

Stöd och råd

Vi stöttar andra organisationer i deras arbete med att förebygga ekonomisk brottslighet. Det gör vi bland annat genom att vara med och ta fram stödmaterial för tillståndsprövning och upphandling. Vi delar gärna med oss av vår kunskap och för diskussioner kring hur den kan användas för att utveckla kontrollsystem och rutiner. Vi arbetar med organisationer som vill öka sin kunskap om ekonomisk brottslighet och hur den kan förebyggas genom att ge stöd på både regional och nationell nivå.

Påverkar lagstiftningen

Vi deltar också i påverkansarbete, bland annat genom Stora branschgruppen som arbetar för lösningar som ska leda till ökad konkurrensneutralitet mellan företag i Sverige.

Vi delar med oss av våra kunskaper när vi till exempel svarar på remisser, deltar i statliga utredningar och regeringsuppdrag. Regeringen vill ofta veta vad vi tycker om olika förslag som kan beröra ekobrottsområdet. Då kan vi bidra med vår kunskap om att förebygga ekonomisk brottslighet, och påverka lagstiftningen för att det ska bli svårare att begå brott.

Kunskapsbaserat arbete

När vi arbetar brottsförebyggande gör vi det utifrån våra och andras iakttagelser och analyser av brottsligheten. Det innebär också att vi studerar utvecklingen och följer upp om de regler som finns har effekt eller om det finns brister och kryphål som kriminella kan utnyttja. Våra kunskapskällor är bland annat brottsanmälningar, förundersökningar, underrättelseinformation och information från andra myndigheter.

Företag – ett verktyg

Ekonomisk brottslighet skiljer sig från många andra typer av brott då de som begår brotten ofta är beroende av verktyg som samhället tillhandahåller. Det kan handla om möjligheten att registrera ett företag, få tillstånd för att få bedriva verksamheten eller möjligheten att göra affärer med andra företag. Det gör att det finns stora möjligheter att förebygga ekonomisk brottslighet.

Genom att ha välfungerande kontrollsystem i samband med till exempel upphandling eller tillståndsprövning förebyggs ekonomisk brottslighet genom att det blir svårare att använda företag som brottsverktyg.

Läs mer om företag som brottsverktyg

Checklista: Så undviker du oseriösa aktörer (Öppnas i en ny flik)

Vägledning: Förebygg arbetslivskriminalitet genom upphandling (Öppnas i en ny flik)

Varning: målvakt!

”Varningssignaler kopplade till målvakter” är en informationsfolder för dig som arbetar inom den finansiella sektorn. Här har man samlat olika exempel på varningssignaler och tillvägagångssätt för hur kriminella aktörer använder målvakter, samt förslag på åtgärder som kan underlätta upptäckten av dem. Bakom foldern står Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Folder: Varningssignaler kopplade till målvakter (pdf) (Öppnas i en ny flik)

Läs mer om målvakter (Öppnas i en ny flik)

Läs mer om vår strategi

I vår strategi för brottsförebyggande arbete kan du läsa mer om hur vi arbetar för att förebygga ekonomisk brottslighet.

Ekobrottsmyndighetens strategi för brottsförebyggande arbete (pdf)

Förebygg ekobrott x 5

Olika brottstyper och grupper av gärningspersoner kräver olika angreppssätt och brottsförebyggande åtgärder. Ibland behöver man kombinera flera åtgärder för att få effekt. Ekobrottsmyndighetens strategi för brottsförebyggande arbete syftar till följande fem resultat:

 • 1. Göra det svårare att begå brott

  Utifrån vår kunskap och erfarenhet bidrar vi till att andra myndigheter, kommuner och organisationer i näringslivet genomför brottsförebyggande åtgärder inom ramen för sin kontroll och tillsyn.

 • 2. Göra det mer riskabelt

  Det finns en stor potential i att höja förmågan i samhället att upptäcka ekonomisk brottslighet. Därför informerar vi om risker och varningssignaler, till exempel vid upphandlingar och i samband med statliga utbetalningar och finansiella transaktioner.

 • 3. Öka viljan att handla rätt

  Våra attitydundersökningar visar att allmänheten generellt sett har låg kunskap om ekobrott och att toleransen för skattesmitning är hög. Vi arbetar med att höja kunskapen om brottsligheten och dess skadliga konsekvenser för att företagare och individer ska vilja göra rätt.

 • 4. Minska lönsamheten

  Ekonomisk vinst är drivkraften till många ekonomiska brott, särskilt vid planerade brottsupplägg och organiserad brottslighet. Därför är det viktigt att minska den ekonomiska vinsten och möjligheten för kriminella att göra brottsvinster.

 • 5. Motverka bortförklaringar

  För att motverka bortförklaringar och förebygga brott samverkar vi med andra myndigheter, till exempel Bolagsverket. Vi samverkar även med näringslivets organisationer. Genom etik- och moraldiskussioner och bra system för intern kontroll, kan företag förändra sina beteenden och inställningar till ekobrott.