Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Nationell samverkan

För att effektivt kunna bekämpa och förebygga ekobrott, samverkar Ekobrottsmyndigheten med andra myndigheter och organisationer. Här kan du läsa om hur vi samverkar på olika sätt.

Andra myndigheter

Ekobrottsmyndigheten arbete sker i nära samarbete med andra myndigheter.

Vi har en regelbunden samverkan med Åklagarmyndigheten inom främst jour- och beredskapsfrågor, IT-verksamhet, HR och rättslig tillsyn. Vi har även en regelbunden samverkan med Polismyndigheten i frågor gällande bland annat underrättelseverksamhet, IT-system, kompetensutveckling och utbildningsfrågor samt tekniskt analysstöd.

Därutöver samverkar Ekobrottsmyndigheten med Skatteverket i syfte att höja kvalitén på brottsanmälningar, arbeta fram rutiner och erfarenhetsutbyte. Skatteverkets skattebrottsenhet biträder Ekobrottsmyndigheten i utredningar som gäller främst skattebrott och bokföringsbrott.

Exempel på andra myndigheter vi samverkar med är Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, Finansinspektionen, Kriminalvården, Kronofogden och Tullverket.

Regionalt samarbete

Ett bra regionalt samarbete är en betydelsefull del i det brottsförebyggande arbetet. Vi har goda kontakter med konkursförvaltare och näringslivet, exempelvis banker samt med olika branschorganisationer, bland annat revisorernas organ FAR. Ibland kommer initiativet till kontakt eller samarbete från organisationer som företräder branscher där det förekommer problem med svart ekonomi.


Bild: Istock

Mer om vår samverkan

Ekobrottsmyndigheten samverkar med många olika aktörer. Här kan du läsa mer om hur, varför och med vilka vi samverkar.

 • Motverka brott i arbetslivet

  Ekobrottsmyndigheten och sju andra myndigheter har tagit fram gemensamma kontrollmetoder för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. Regeringen har gett myndigheterna i uppdrag att samarbeta om kontroller.

 • Organiserad brottslighet

  Regeringen initierade 2008 Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet. Uppdraget står sedan 2020 även inskrivet i Ekobrottsmyndighetens instruktion. I satsningen samverkar 12 myndigheter på bred front för att bekämpa den organiserade brottsligheten från flera håll samtidigt.

 • Revisorer

  Ekobrottsmyndigheten samverkar med branschorganisationen för revisorer och rådgivare, FAR, om revisorernas anmälningsskyldighet enligt reglerna i aktiebolagslagen vid misstankar om brott. I vår samrådsgrupp diskuteras hur samverkan mellan revisorer, åklagare och polis kan utvecklas.

 • RUBICON

  RUBICON (Rutiner brottsutredningar i konkurs) är ett forum för bekämpning av konkursrelaterad brottslighet. Här strävar man efter att effektivisera utredningar av brott som begås i samband med konkurs. Konkursförvaltare står för många tips och anmälningar av ekobrott.

 • Samverkan mot terrorism

  Samverkansrådet mot terrorism är ett samarbete mellan femton myndigheter som syftar till att stärka Sveriges förmåga att motverka och hantera terrorism. Rådet leds av Säkerhetspolisen.

 • SEFI-rådet

  Rådet för skydd av EU:s finansiella intressen, SEFI-rådet, ansvarar för att samordna åtgärder i Sverige mot bedrägerier och andra missbruk av EU-relaterade medel. Ekobrottsmyndigheten ansvarar för rådets kanslifunktioner och är ständig ordförande.

 • Stora branschgruppen

  I Gruppen för konkurrensneutralitet – Stora branschgruppen, ingår representanter från arbetstagar- och arbetsgivareorganisationer, bransch- och intresseorganisationer samt myndigheter. Gruppen arbetar för lösningar som ska leda till ökad konkurrensneutralitet mellan företag i Sverige. Gruppen är en viktig del av vårt brottsförebyggande arbete.