Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Rättspromemorior: Stöd till åklagare

Här har vi samlat analyser av domar, så kallade rättspromemorior eller ARF:ar (Allmänna rättsfrågor), som kan vara av intresse för dig som vill få exempel på hur lagstiftningen har tolkats i olika specifika fall. Handlingarna ligger publicerade i tre år, bortsett från vissa utvalda undantag.

Bokföringsbrott-försenad eller ej upprättad årsredovisning

Högsta domstolen har de senaste åren avgjort flera mål där man prövat hur försenad eller ej upprättad årsredovisning ska bedömas och då särskilt gällande gränsdragningen mellan ringa bokföringsbrott och bokföringsbrott av normalgraden. Ekobrottsmyndigheten har sammanfattat och analyserat domarna i ARF 2023:1 sid 19. Här ger vi vår syn på bokföringsbrottet vid försenad eller utebliven årsredovisning i aktiebolag. De punkter vi behandlar främst avgränsningen mellan bokföringsbrott av normalgraden och ringa bokföringsbrott samt något om företagsbot. När det gäller bokföringsbrott som är ringa får åtal väckas endast om det är av särskilda skäl påkallat från allmän synpunkt. I ARF 2023:1 behandlas frågan om när åtal kan vara påkallat ur allmän synpunkt.

Bokföringsbrott-försenad eller ej upprättad årsredovisning

I Bokföringsnämndens allmänna råd om löpande bokföring finns anvisningar om vid vilken tidpunkt ett företags bokföring senast måste vara upprättad. Ekobrottsmyndigheten har upprättat en rättspromemoria (ARF 2023:1 sid 41) som behandlar de problemställningar och tolkningsfrågor som kan uppkomma i samband med utredning av företags bokföring, där frågor kring senareläggning av bokföring kan uppkomma. Rättspromemorian beskriver hur länge olika företag får senarelägga bokföring. Vidare beskriver rättspromemorian olika typfall av situationer som kan uppkomma där tidpunkten för ett företags möjlighet att senarelägga bokföringen kan behöva utredas ytterligare eller att det kan föreligga misstanke om bokföringsbrott.

Bokföringsbrott

Ett område som särskilt kan belysas är bristfälliga verifikationer. Högsta domstolen har i juni 2020 dömt en företagare för grovt bokföringsbrott på grund av att ett antal leverantörsfakturor avseende underentreprenörer och materialinköp inte uppfyllde bokföringslagens krav på vilka uppgifter som en verifikation ska innehålla och därför inte var bedömbara.

Företagsbotens storlek

Företagsbotens storlek i ekomål och vissa handläggningsråd.

Offentlighet och sekretess

Vägledning för administratörer om hur man kan svara när enskilda vill ha ut handlingar eller uppgifter om brottmålsärenden.

Penningtvätt

Tillsammans med Utvecklingscentrum Stockholm ger vi uttryck för vår uppfattning i en rad frågor. Vi behandlar framförallt penningtvättsbrottslagen och reglerna om dispositionsförbud som finns i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Redovisningskonsult

Den här promemorian behandlar HD:s dom från den 11 juni 2008 som gällde frågan om en redovisningskonsult främjat en näringsidkares bokföringsbrott genom att föra in uppgifter i bokföringen på grundval av ett bristfälligt underlag.

Revisorers ansvar

Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten har tillsammans tagit fram ett Rätts-PM som behandlar frågan om en revisors ansvar för medhjälp till bokföringsbrott med utgångspunkt från NJA 2009 s.3. HD konstaterade där att en extern revisor inte kan göra sig skyldig till medhjälp till bokföringsbrott när det gäller brister i fråga om granskning och innehållet i revisionsberättelsen avseende årsredovisningen för det granskade räkenskapsåret.

Rättsprocessen

Den nya lagstiftningen och några rekommendationer om tillämpningen.

Trolöshet mot huvudman

Promemorian Trolöshet mot huvudman (Åklagarväsendets rapport 1997:6) behandlar dels tillämpningen av straffbestämmelsen om trolöshet mot huvudman vid kreditgivningssituationer, dels utredningsaspekter som bör beaktas.