Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

För dig som är revisor

Revisorer har enligt Aktiebolagslagen, ABL, en skyldighet att anmäla brottslighet. Här kan du som revisor hitta stöd i ditt arbete i form av en blankett för anmälan av brott, men också olika vägledningar, rättsfall och rättspromemorior. Du kan också kontakta oss.

Som revisor är du en mycket viktig aktör i förebyggandet, förhindrandet och bekämpandet av ekonomisk brottslighet. Tillsammans med Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) har Ekobrottsmyndigheten utformat en blankett för brottsanmälan avseende ekonomiska brott i näringsverksamhet. Vi har också tagit fram en vägledning angående revisorns skyldigheter vid misstanke om brott.

Anmäl ekobrott

Du som är revisor använder en särskild blankett när du anmäler ekonomisk brottslighet.

Anmälningsblankett för revisorer (pdf)

Så fyller du i blanketten


 1. Fyll i alla uppgifterna tydligt.
 2. Skriv ut blanketten och skriv under. En digital underskrift godkänns inte.
 3. Anmälan skickas till mängdenheten på närmaste huvudort.

Kontakta oss (Öppnas i en ny flik)

Vägledning

En samarbetsgrupp bestående av medarbetare från EBM och FAR har tagit fram en vägledning angående revisorns skyldigheter vid misstanke om brott. Vägledningen presenterar en modell för hur man kan hantera frågor som rör anmälningsskyldigheten enligt aktiebolagslagen.

Vägledning: Revisorers åtgärder vid misstanke om brott (pdf) (Öppnas i en ny flik)

Läs mer om brotten vi utreder

Läs mer om förhör (Öppnas i en ny flik)

Avskaffad revisionsplikt

En fråga vi ofta får är om det har blivit fler bokföringsbrott sedan man avskaffade revisionsplikten för mindre aktiebolag. Svaret är att antalet brottsmisstankar som registrerats hos Ekobrottsmyndigheten har ökat markant sedan revisionsplikten avskaffades. Orsaken till detta är flera, varav avskaffandet av revisionsplikten bedöms vara en av dessa faktorer.

Domar och rättspromemorior

Här följer fyra analyser av domar som kan vara av intresse för dig som vill få exempel på hur lagstiftningen har tolkats i olika specifika fall.

 • Medhjälp till bokföringsbrott

  Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten har tillsammans tagit fram en rättspromemoria som behandlar frågan om en revisors ansvar för medhjälp till bokföringsbrott med utgångspunkt från rättsfallet NJA 2009 sida 3.

 • Bristfälliga verifikationer

  Ett område som särskilt kan belysas är bristfälliga verifikationer. Högsta domstolen har i juni 2020 dömt en företagare för grovt bokföringsbrott på grund av att ett antal leverantörsfakturor avseende underentreprenörer och materialinköp inte uppfyllde bokföringslagens krav på vilka uppgifter som en verifikation ska innehålla och därför inte var bedömbara.

 • Senareläggning av bokföring

  I Bokföringsnämndens allmänna råd om löpande bokföring finns anvisningar om vid vilken tidpunkt ett företags bokföring senast måste vara upprättad. Ekobrottsmyndigheten har upprättat en rättspromemoria som behandlar de problemställningar och tolkningsfrågor som kan uppkomma i samband med utredning av företags bokföring, där frågor kring senareläggning av bokföring kan uppkomma.

 • Domar gällande årsredovisningar

  Högsta domstolen har de senaste åren avgjort flera mål där man prövat hur försenad eller ej upprättad årsredovisning ska bedömas och då särskilt gällande gränsdragningen mellan ringa bokföringsbrott och bokföringsbrott av normalgraden.