Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

För dig som är konkursförvaltare

Konkursförvaltarna är många gånger de första att upptäcka begången ekonomisk brottslighet. Här har vi samlat information som kan vara till hjälp i ditt arbete.

Anmäl brott

Vänd dig till Ekobrottsmyndigheten om du har upplysningar som kan vara av intresse både i den enskilda konkursen och upplysningar i allmänhet. Som konkursförvaltare kan du skicka in din underrättelse enligt 7 kap. 16 § konkurslagen digitalt direkt till oss genom Aktörsportalen. Här kan du snabbt och säkert ladda upp en brottsanmälan med bilagor. Börja med att registrera dig.

 • Registrera dig

  För att använda Aktörsportalen som konkursförvaltare behöver du ansöka om en organisation som förordnad företrädare.

Skriv din underrättelse

Använd gärna checklistan i länken nedan som stöd när du skriver din underrättelse enligt konkurslagen.

Checklista för underrättelser (pdf)

Yrka på näringsförbud?

Anser du att det finns skäl att meddela näringsförbud för en konkursgäldenär eller företrädare för en juridisk person som försatts i konkurs ska du underrätta Ekobrottsmyndigheten om detta. Du bör då ange vilka omständigheter du anser föreligga som gör att ett näringsförbud är aktuellt. Mer om detta kan du läsa om i checklistan, se länken ovan.

Skicka in din anmälan

Vi tar med fördel emot underrättelsen via Aktörsportalen, men den kan också skickas per post till den Nationella mängdbrottsenheten i Sundsvall.

Anmäl via Aktörsportalen

Skicka per post:
Ekobrottsmyndigheten
Nationella mängdbrottsenheten
Box 771
851 22 Sundsvall

Återkoppling

När du har gjort en brottsanmälan ska du få återkoppling. Åklagare underrättar konkursförvaltare då följande beslut fattats:

– att inte inleda en förundersökning
– att lägga ned en förundersökning
– att inte väcka åtal

Få stöd av en åklagare

Kontakta gärna någon av våra mängdåklagare angående brottsutredningar i konkurs. De är erfarna kammaråklagare eller seniora åklagare som tillhör vår Nationella mängdbrottsenhet och det är de som tar emot din anmälan. De ska även fungera som diskussionspartner där du kan redogöra för dina iakttagelser under konkursutredningen och inhämta synpunkter. Behöver du som konkursförvaltare eller rekonstruktör komma i kontakt med en åklagare tar du kontakt med Nationella mängdbrottsenheten nedan:

Ekobrottsmyndigheten
Nationella mängdbrottsenheten
Box 771
851 22 Sundsvall

Tel: 010-562 90 00
E-post: [email protected]

Tillsynsrapport

Överåklagarens kansli vid Ekobrottsmyndigheten har granskat hanteringen av de brottsanmälningar som konkursförvaltare skickar in till myndigheten, det vill säga vilka beslut som fattas av åklagare.

Granskningen avser en månads inflöde, 300 ärenden, och har visat att en relativt stor andel av de ärenden som konkursförvaltare anmält blir föremål för lagföring i form av åtal eller strafföreläggande, 32 procent. Dessa ärenden har därmed, enligt denna granskning, en högre lagföringsfrekvens än andra ärenden.

En stor andel av anmälningarna från konkursförvaltare, 39 procent, resulterar i att förundersökning inte inleds. Det beror främst på att det varit fråga om bokföringsbrott som betraktats som ringa av åklagaren och därmed normalt inte ska utredas eller åtalas, eller att den som anmälts redan hunnit dömas för andra brott, vilket också är en anledning till att inte utreda eller åtala.

Konkursförvaltares brottsanmälningar, tillsynsrapport 2021 (pdf) (Öppnas i en ny flik)

RUBICON

RUBICON är ett samarbete mellan flera olika myndigheter och andra aktörer som bekämpar konkursrelaterad brottslighet. På Ekobrottsmyndigheten arbetar flera seniora åklagare som också är RUBICON-samordnare. Om du som konkursförvaltare behöver någon att diskutera din brottsutredning med kan du kontakta dem.

Läs mer om RUBICON (Öppnas i en ny flik)

Domar och rättspromemorior

Här följer tre analyser av domar som kan vara av intresse för dig som vill få exempel på hur lagstiftningen har tolkats i olika specifika fall.

 • Bristfälliga verifikationer

  Ett område som särskilt kan belysas är bristfälliga verifikationer. Högsta domstolen har i juni 2020 dömt en företagare för grovt bokföringsbrott på grund av att ett antal leverantörsfakturor avseende underentreprenörer och materialinköp inte uppfyllde bokföringslagens krav på vilka uppgifter som en verifikation ska innehålla och därför inte var bedömbara.

 • Domar gällande årsredovisningar

  Högsta domstolen har de senaste åren avgjort flera mål där man prövat hur försenad eller ej upprättad årsredovisning ska bedömas och då särskilt gällande gränsdragningen mellan ringa bokföringsbrott och bokföringsbrott av normalgraden.

 • Senareläggning av bokföring

  I Bokföringsnämndens allmänna råd om löpande bokföring finns anvisningar om vid vilken tidpunkt ett företags bokföring senast måste vara upprättad. Ekobrottsmyndigheten har upprättat en rättspromemoria som behandlar de problemställningar och tolkningsfrågor som kan uppkomma i samband med utredning av företags bokföring, där frågor kring senareläggning av bokföring kan uppkomma.