Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Överprövning

En överprövning innebär att ett åklagarbeslut granskas av en högre åklagare, det vill säga en överåklagare eller vice överåklagare. En överprövning kan leda till att ett beslut ändras eller att det bedöms vara korrekt och därför inte ändras.

Illustration: Johan Hallnäs.

De vanligaste åklagarbesluten som ifrågasätts under en överprövning är beslutet att inte inleda förundersökning, att lägga ner en förundersökning eller att inte väcka åtal. I princip alla beslut som en åklagare fattar under en förundersökning kan dock överprövas. Beslut som leder till eller kan leda till en prövning i domstol, såsom ett åtal eller ett beslut om beslag, överprövas dock normalt inte. Undantagsvis kan beslut av högre åklagare överprövas av riksåklagaren.

Bara direkt berörda

En begäran om överprövning tas bara upp till prövning om den som begärt prövningen är direkt berörd av beslutet. Det innebär att det normalt krävs att begäran görs av den som utsatts för brottet (målsäganden) eller av den som misstänks för brottet. Om det föreligger särskilda skäl, som till exempel när klaganden är en myndighet med kontrollfunktion, kan en begäran också leda till en prövning i sak. Att man har anmält ett brott utan att vara målsägande medför som regel inte att särskilda skäl föreligger och det leder därmed inte till överprövning.

Såhär gör du:


  • Överprövning hanteras genom ett skriftligt förfarande och en begäran om överprövning bör därför vara skriftlig. En muntlig begäran om överprövning leder normalt till att ärendet inte granskas.
  • En begäran om överprövning ska vara tydlig och fullständig när den skickas in. Använd helst blanketten som du finner nedan genom att klicka på länken.
  • I begäran ska du ange vilket beslut som avses, varför du anser att beslutet är felaktigt och vilken ändring som önskas.
  • Du bör också förklara vilken ställning du har i saken och hur du därmed är berörd av beslutet.
  • Ärendet granskas normalt inte om begäran om överprövning är bristfällig.

Blankett för överprövning av åklagarbeslut (pdf)

Vart ska blanketten skickas?

En begäran om överprövning ska skickas eller lämnas in till den ekobrottskammare där beslutet har fattats.

Kontakta oss

När är det för sent?

Det finns inte någon bestämd tid inom vilken en begäran om överprövning ska ske. Om det har gått lång tid mellan begäran om överprövning och det beslut som begärs prövat kan dock detta påverka chansen till en ändring av beslutet.

Vad händer sedan?

Åklagaren som fattat beslutet ska först ta ställning till om det finns anledning att ompröva det tidigare beslutet. Bedömer åklagaren att det inte finns anledning att ändra beslutet, ska begäran om överprövning överlämnas till överåklagarens kansli för bedömning.

När ett beslut har fattats skickas en kopia av beslutet per post till dig om du har angett en adress.

Skulle den högre åklagaren ändra beslutet skickas ärendet normalt tillbaka till ursprunglig ekobrottskammare att handläggas av en annan åklagare.