Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Brott mot aktiebolagslagen

Aktiebolagslagen, ABL, innehåller regler som skyddar bolaget, aktieägarna och andra intressenter som till exempel kunder och leverantörer. Den ger även ägarna möjlighet att bestämma regler för bolagets förvaltning. Låneförbudet och målvaktsbestämmelsen är brott mot ABL.

Aktiebolagslagen innehåller skyddsregler för bland annat bolagets aktieägare, men reglerar även vem som får företräda ett aktiebolag och hur bolagets pengar får användas.

Brott mot aktiebolagslagen kan straffas med böter eller fängelse i upp till ett år.

Vanligaste brotten

Vissa straffbestämmelser gäller hur bolagets aktiebok hanteras och om sammankallande av styrelsen. De vanligaste straffbara handlingarna är brott mot låneförbudet och brott mot målvaktsbestämmelsen.

Brott mot låneförbudet

Det är förbjudet att låna ut aktiebolagets pengar till den så kallade förbjudna kretsen. Den förbjudna kretsen omfattar den som:

  • äger aktier i aktiebolaget
  • är styrelseledamot i aktiebolaget
  • är verkställande direktör i aktiebolaget eller i annat aktiebolag i samma koncern
  • är suppleant till styrelseledamot och vice verkställande direktör

Låneförbudet gäller även närstående personer. Om någon i den förbjudna kretsen har ett bestämmande inflytande över juridisk person får han eller hon inte heller låna ut pengar till den juridiska personen. Vad juridisk person innebär kan du läsa mer om i faktarutan på den här sidan.

Målvaktsbestämmelsen

Det är utan ett godtagbart skäl förbjudet att utse någon till styrelseledamot eller verkställande direktör i ett aktiebolag om den personen inte kommer att ta del i den verksamhet som styrelsen eller den verkställande direktören är skyldig att utföra enligt lagen. En sådan person brukar kallas för målvakt eller bulvan.

Målvakter

Målvakt kallas en person som sätts in som styrelseledamot eller verkställande direktör för att ta det straffrättsliga ansvaret när ett företag används som brottsverktyg eller när bolaget töms på tillgångar. En målvakt vidtar som regel få eller inga av de uppgifter som en styrelseledamot eller en verkställande direktör har att utföra i ett bolag.

Läs mer: Varningssignaler kopplade till målvakter (folder, pdf) (Öppnas i en ny flik)

Bulvaner

Bulvan är en fysisk eller en juridisk person som för annans räkning, i eget namn, företräder den som egentligen har ansvaret för bolaget, den faktiska företrädaren. Bulvanen är som regel medveten om att hen är registrerad styrelseledamot och agerar som sådan i bolaget. Ofta registreras bulvaner för att dölja den eller de som styr bolaget men som av olika skäl inte vill synas utåt. Det kan till exempel bero på att den faktiska företrädaren är belagd med näringsförbud.

Läs mer om näringsförbud

Båda begår brott

Att åta sig uppdraget som målvakt och i vissa fall som bulvan är straffbart enligt målvaktsbestämmelsen i aktiebolagslagen. Likaså att bidra till att utse sådana personer i ett aktiebolag.