Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Bokföringsbrott

Bokföringen i en näringsverksamhet ska ge en bild av hur verksamheten går ekonomiskt. Det kan vara av intresse för många olika aktörer, inte minst borgenärerna som har lånat ut pengar till verksamheten. Bokföringsbrott är ett borgenärsbrott.

Alla som driver näringsverksamhet ska upprätta en bokföring. Det gäller alla företagsformer. Bokföringen hjälper dig att följa upp verksamheten och styra den mot de mål du ställt upp. Att det finns bokföring i en näringsverksamhet är också nödvändigt för att banken ska kunna skapa sig en bild av hur verksamheten går ekonomiskt. Det kan också vara av intresse för andra borgenärer, för dina anställda och för olika myndigheter. Skatteverket ska till exempel i efterhand kunna kontrollera att rätt skatt har redovisats.

Bokföringsskyldighet

Bokföringsskyldighet innebär att den som driver en näringsverksamhet måste bokföra alla affärshändelser inom rätt tid och se till att det alla bokföringsposter kan verifieras med till exempel kvitton eller fakturor. I vissa fall innebär det också att bokföringen ska avslutas med årsbokslut eller årsredovisning.

Bokföringsskyldigheten styrs av bokföringslagen.

”Slarv” kan leda till brott

Om du inte upprättar någon bokföring, det vill säga, om du med avsikt eller på grund av oaktsamhet låter bli att bokföra enligt bokföringslagen, begår du bokföringsbrott. Det gör du även om du allvarligt missköter din bokföring genom att till exempel inte spara den.

Att inte sköta sin bokföring kan även leda till att man begår brottet försvårande av skattekontroll, eftersom bristerna i bokföringen kan få till följd att Skatteverkets skattekontroll försvåras.

Läs mer om försvårande av skattekontroll

Exempel på brott

Vad är då ett bokföringsbrott? Jo, till exempel att:

  • inte bokföra affärshändelser
  • slänga räkenskapsinformation
  • lämna oriktiga uppgifter i bokföringen
  • inte upprätta årsredovisning i ett aktiebolag.

Grovt bokföringsbrott

Om brottet är grovt, kan man dömas för grovt bokföringsbrott. Ett brott är grovt när:

  • det handlar om stora summor pengar
  • en falsk handling har använts
  • brottet har begåtts systematiskt
  • brottet är av särskild farlig art.

Bokför i tid

Du kan också begå bokföringsbrott genom att bokföra för sent. Enligt bokföringslagen ska kontanta in- och utbetalningar bokföras senast påföljande arbetsdag och övriga affärshändelser så snart det kan ske. Det finns normer som närmare beskriver när bokföring senast måste upprättas. Det kallas att bokföring ska ske enligt god redovisningssed och vad det är fastställs i Bokföringsnämndens allmänna råd och vägledning.

Senarelägga bokföringen

Numera finns möjligheten att senarelägga bokföringen. Ju mindre omsättning företaget har desto längre tid kan man vänta med att bokföra. En förutsättning för senareläggning är att alla verifikationer samlas löpande och i kronologisk ordning vartefter de inkommer till företaget.

Läs mer om bokföring på Skatteverket.se

Bild: Istock