Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

SEFI-rådet

Rådet för skydd av EU:s finansiella intressen, SEFI-rådet, ansvarar för att samordna åtgärder i Sverige mot bedrägerier och andra missbruk av EU-relaterade medel.

Bild SEFI-rådetBild SEFI-rådet

Ekobrottsmyndigheten ansvarar för rådets kanslifunktioner och är ständig ordförande.

Uppdrag och mål

SEFI-rådet ska:

 • Främja en effektiv och korrekt hantering av EU-medel i Sverige och göra det enklare för berörda myndigheter att samarbeta kring att förebygga, upptäcka, utreda och vidta åtgärder när det finns misstanke om att EU-relaterade medel används på fel sätt.
 • Följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde och föreslå eller starta åtgärder för att skyddet för EU:s finansiella intressen ska fortsätta att vara bra.
 • Vara ett forum där deltagarna kan dela med sig av information och erfarenheter.
 • Analysera och utvärdera det arbete som görs inom området.

Läs mer på riksdagen.se: Förordningen om rådet för skydd av EU:s finansiella intressen

Rapport vart tredje år

Vart tredje år lämnar rådet en rapport som beskriver hur skyddet av EU:s finansiella intressen är i Sverige. Rapporten visar:

 • Vad rådet har gjort för att främja att EU-relaterade medel hanteras både effektivt och korrekt.
 • Hur rådet har jobbat för att samordna de myndigheter som varit berörda.
 • Hur rådets arbete har utvecklats.
 • Hur rådet ska arbeta de följande tre åren.

Rapport om skyddet av EUs finansiella intressen i Sverige 2019-2021 (pdf)

Rapport om skyddet av EUs finansiella intressen i Sverige 2016-2018 (pdf)

Report on the protection of financial interests of the EU in Sweden 2016-2018 (pdf)

Vägledning

Som ett led i EU:s policy för bedrägeribekämpning finns det en vägledning för hantering av misstänkt brottslighet i samband med förvaltning av EU-medel. Målgruppen är handläggare och chefer vid de myndigheter i Sverige som hanterar EU-medel.

Vägledningen ska vara ett hjälpmedel vid myndigheternas bedömning av om ett visst agerande i samband med ansökan eller utbetalning av stöd, som helt eller delvis finansieras av EU-medel, ska hanteras som misstänkt brottslighet.

Vägledningen är framtagen av Ekobrottsmyndigheten, Jordbruksverket, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Migrationsverket, Rikspolisstyrelsen, Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket.

Vägledning för hantering av misstänkt brottslighet i samband med förvaltning av EU-medel (pdf)

Andra rapporter

2019 presenterade Europeiska revisionsrätten den särskilda rapporten 06/19, ”Bekämpning av bedrägeri i EU:s sammanhållningsutgifter: Förvaltande myndigheter måste bli bättre på upptäckt, motåtgärder och samordning”.

I rapporten redogörs för i vilken utsträckning de granskade medlemsstaterna bedöms uppfylla sina skyldigheter i alla led av bedrägeribekämpningsprocessen bland annat avseende:

 • Om de utarbetat en bedrägeribekämpningspolicy, gjort en grundlig riskbedömning och om de genomfört lämpliga åtgärder för att förebygga och upptäcka bedrägeri.
 • Om de reagerat på upptäckta bedrägerier på lämpligt sätt och i samarbete med andra bedrägeribekämpningsorgan.

Lägesbild

Mot bakgrund av revisionsrättens rapport, och det fåtaliga antalet brottsanmälningar i Sverige, uppdrog rådets medlemsmyndigheternas ledningar att ta fram en lägesbild för hur det förhåller sig i Sverige. Är antalet misstänkta brott så litet som faktiska anmälningar antyder eller finns det ett mörkertal, misstänkta brott som inte upptäcks eller anmäls?

Rådet bildade en arbetsgrupp som gick igenom ärenden hos myndigheterna från år 2019. I april 2021 fastställde rådet rapporten ”Lägesbild för anmälningar av misstänkt brottslighet 2019”

Lägesbild för anmälningar av misstänkt brottslighet 2019 (pdf)

Anmälningspolicy

SEFI-rådet har en gemensam anmälningspolicy som bland annat innebär att misstänkta EU-bedrägerier ska anmälas till Ekobrottsmyndigheten. Policyn ska också fungera som ett stöd och hjälpmedel för myndighetshandläggare och myndighetsledning.

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier (pdf)

SEFI-rådet


I rådet ingår företrädare för:

 • Ekobrottsmyndigheten
 • Polismyndigheten
 • Tullverket
 • Ekonomistyrningsverket
 • Jordbruksverket
 • Länsstyrelsen i Västerbottens län
 • Migrationsverket
 • Tillväxtverket
 • Boverket
 • Naturvårdsverket
 • Myndigheten för digital förvaltning
 • Myndigheten för yrkeshögskolan
 • Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
 • Socialstyrelsen
 • Post- och telestyrelsen
 • Statens energimyndighet
 • Statens jordbruksverk
 • Statens skolverk
 • Trafikverket
 • Universitetskanslerämbetet
 • Verket för innovationssystem
 • Vetenskapsrådet

Kontakta oss

Ordförande i rådet är Gina Kezovska, avdelningschef vid Ekobrottsmyndigheten.
E-post: [email protected]

Kansliansvarig är Olof Hallström, stabsjurist vid Ekobrottsmyndigheten.
E-post: [email protected]