Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

SEFI-rådet

Rådet för skydd av EU:s finansiella intressen, SEFI-rådet, ansvarar för att samordna åtgärder i Sverige mot bedrägerier och andra missbruk av EU-relaterade medel.

Ekobrottsmyndigheten ansvarar för rådets kanslifunktioner och är ständig ordförande.

Uppdrag och mål

SEFI-rådet ska:

 • främja en effektiv och korrekt hantering av EU-medel i Sverige och göra det enklare för berörda myndigheter att samarbeta kring att förebygga, upptäcka, utreda och vidta åtgärder när det finns misstanke om att EU-relaterade medel används på fel sätt.
 • följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde och föreslå eller starta åtgärder för att skyddet för EU:s finansiella intressen ska fortsätta att vara bra.
 • vara ett forum där deltagarna kan dela med sig av information och erfarenheter.
 • analysera och utvärdera det arbete som görs inom området.

Läs mer på riksdagen.se: Förordningen om rådet för skydd av EU:s finansiella intressen

Rapport vart tredje år

Vart tredje år lämnar rådet en rapport som beskriver hur skyddet av EU:s finansiella intressen är i Sverige. Rapporten visar:

 • vad rådet har gjort för att främja att EU-relaterade medel hanteras både effektivt och korrekt.
 • hur rådet har jobbat för att samordna de myndigheter som varit berörda.
 • hur rådets arbete har utvecklats.
 • hur rådet ska arbeta de följande tre åren.

Rapport om skyddet av EUs finansiella intressen i Sverige 2016-2018 (pdf)

Report on the protection of financial interests of the EU in Sweden 2016-2018 (pdf)

Anmälningspolicy

SEFI-rådet har en gemensam anmälningspolicy som bland annat innebär att misstänkta EU-bedrägerier ska anmälas till Ekobrottsmyndigheten. Policyn ska också fungera som ett stöd och hjälpmedel för myndighetshandläggare och myndighetsledning.

Anmälningspolicy för misstänkt EU-bedrägerier (pdf)

Vägledning

Som ett led i EU:s policy för bedrägeribekämpning finns det en vägledning för hantering av misstänkt brottslighet i samband med förvaltning av EU-medel. Målgruppen är handläggare och chefer vid de myndigheter i Sverige som hanterar EU-medel.

Vägledningen ska vara ett hjälpmedel vid myndigheternas bedömning av om ett visst agerande i samband med ansökan eller utbetalning av stöd, som helt eller delvis finansieras av EU-medel, ska hanteras som misstänkt brottslighet.

Vägledningen är framtagen av Ekobrottsmyndigheten, Jordbruksverket, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Migrationsverket, Rikspolisstyrelsen, Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket.

Vägledning för hantering av misstänkt brottslighet i samband med förvaltning av EU-medel (pdf)

Särskild rapport

I december 2019 gästades SEFI-rådet av Europeiska Revisionsrättens auktoriserade bedrägeriutredare Mr Jorge Lôpez Guevara som presenterade revisionsrättens särskilda rapport 06/19, ”Bekämpning av bedrägeri i EU:s sammanhållningsutgifter: Förvaltande myndigheter måste bli bättre på upptäckt, motåtgärder och samordning”.

I rapporten redogörs för i vilken utsträckning de granskade medlemsstaterna bedöms uppfylla sina skyldigheter i alla led av bedrägeribekämpningsprocessen bland annat avseende:

 • om de utarbetat en bedrägeribekämpningspolicy, gjort en grundlig riskbedömning och om de genomfört lämpliga åtgärder för att förebygga och upptäcka bedrägeri,
 • om de reagerat på upptäckta bedrägerier på lämpligt sätt och i samarbete med andra bedrägeribekämpningsorgan.

Bekämpning av bedrägeri i EUs sammanhållningsutgifter: Förvaltande myndigheter måste bli bättre på upptäckt, motåtgärder och samordning, 2019 (pdf)

SEFI-rådet


 • Carsten Helland – Ekobrottsmyndigheten
 • Olof Hallström – Ekobrottsmyndigheten
 • Christina Jansson – Polismyndigheten
 • Fredrik Persson- Tullverket
 • Ulrika Bergelv – Ekonomistyrningsverket
 • Susanne Andersson – Jordbruksverket
 • Jenny Blomquist – Länsstyrelsen i Västerbottens län
 • Marie Åström – Migrationsverket
 • Tommy Anjevall – Tillväxtverket
 • Anna Tandberg – Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

Kontakta oss

Ordförande i rådet är Carsten Helland, avdelningschef vid Ekobrottsmyndigheten.
E-post: [email protected]

Kansliansvarig är Olof Hallström, stabsjurist vid Ekobrottsmyndigheten.
E-post: [email protected]