Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Resning

Resning innebär att en dom som vunnit laga kraft ändå kan ändras under mycket speciella omständigheter. Det vanligaste skälet till att bevilja resning är att nya omständigheter eller bevis har tillkommit efter det att domen vunnit laga kraft.

Illustration: Johan Hallnäs.

När tiden för att överklaga en dom har löpt ut eller när domen slutligen är prövad kallas det att domen har vunnit laga kraft. En lagakraftvunnen dom kan normalt inte ändras. Det hänger samman med att medborgarna ska kunna lita på att domar gäller.

Ansöka om resning

En av få möjligheter som finns att angripa en lagakraftvunnen dom är att med stöd av nya omständigheter eller bevis ansöka om resning. Ett beslut om resning innebär att den gamla domen upphävs och att det normalt blir en ny rättegång.

Resning i Högsta domstolen

När det gäller en dom som har meddelats av en hovrätt är det Högsta domstolen som beslutar om resning. Om det är klart att det inte finns skäl för att bevilja resning kan Högsta domstolen direkt avslå ansökan. I andra fall ska riksåklagaren yttra sig över ansökan. Den som vill ansöka om resning av en hovrättsdom kan också vända sig till riksåklagaren för att få hjälp.

Resning i hovrätten

När det gäller en dom som har meddelats av en tingsrätt är det den hovrätt som tingsrätten hör till som beslutar om resning. I sådana fall är det en åklagare vid den åklagarkammare som hör till tingsrätten som är motpart i resningsärendet.

Vem kan begära resning?

Den som haft rätt att överklaga domen har rätt att ansöka om resning. När det gäller fällande domar i brottmål är det därför i första hand en möjlighet för den som har dömts. Det är en väsentlig skillnad mot brottmålsprocessen i övrigt där det är åklagaren som ska bevisa att den misstänkte är skyldig.

Om en åklagare får kännedom om omständigheter eller bevis som skulle kunna ligga till grund för resning bör åklagaren agera för att en resning kommer till stånd.

Återuppta förundersökning

Under handläggningen av ett resningsärende kan åklagaren under vissa förhållanden besluta att förundersökningen ska återupptas så att de nya omständigheterna eller bevisen kan kontrolleras. Om någon som överväger att begära resning anser att förundersökningen behöver kompletteras innan en ansökan om resning kan göras kan denne begära att åklagaren ska besluta om det.

Läs mer om förundersökningen

Vad händer sedan?

Ett beslut om resning innebär att den gamla domens laga kraft upphävs och att det normalt blir en ny rättegång i den domstol som senast dömt. Beslutet innebär inte att domen i sig upphävs utan domstolen måste pröva om den ska ändras. Ska målet efter resning handläggas vid en tingsrätt kan åklagaren välja att lägga ned åtalet om han eller hon anser att brottet inte längre går att bevisa. Ska målet handläggas vid en hovrätt har åklagaren inte någon möjlighet att lägga ned åtalet.

Endast i ett fåtal ärenden om resning som kommer in till Högsta domstolen beviljar Högsta domstolen resning.


Källa: Åklagarmyndigheten