Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Övriga ekobrott

Bedrägeri, bidragsbrott, förskingring, svindleri och trolöshet mot huvudman är exempel på ekobrott som i huvudsak utreds av Åklagarmyndigheten. Men ibland kan dessa brott även utredas av Ekobrottsmyndigheten när de har koppling till våra typiska ärenden.

Bilden föreställer en kvinna som sitter med en laptop framför sig och håller i ett kontokort. Man kan inte se kvinnans ansikte.Bilden föreställer en kvinna som sitter med en laptop framför sig och håller i ett kontokort. Man kan inte se kvinnans ansikte.

Det finns tillfällen då Ekobrottsmyndigheten i samråd med Åklagarmyndigheten beslutar att en viss brottsutredning ska handläggas av oss. Detta sker till exempel när utredningen av ett visst brott kräver en mer ingående analys av en verksamhets bokföring, eller behöver annan kompetens som vi kan bidra med. Här följer en beskrivning av brott som vanligtvis utreds av Åklagarmyndigheten, men som ibland ändå hamnar på vårt bord.

Bedrägeri

Om du för egen eller någon annans vinnings skull lurar någon att utföra en handling som hen förlorar pengar på, kan du dömas för bedrägeri. Detsamma gäller om du för vinnings skull lurar någon så att hen inte agerar när hen borde ha agerat och därmed förlorar pengar.

Ett vanligt exempel på bedrägerier är att någon lägger ut en annons på Blocket om att man vill sälja en sak och då lurar en kund att betala i förskott fast man aldrig hade för avsikt att skicka varan. Ett annat exempel är att lura Skatteverket att utbetala ROT-bidrag för byggarbeten som inte utförts. Ett tredje exempel är att en person beställer varor av en säljare, utan avsikt eller förmåga att betala för varan när den levererats.

Straff

Straffet för bedrägeri är fängelse i högst två år. Är brottet grovt döms gärningspersonen till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Grovt fodringsbedrägeri

Ett specialbedrägeribrott är grovt fordringsbedrägeri. Ett exempel på det är om du skickar osanna eller falska fakturor till en större krets företag eller privatpersoner i syfte att lura dem att betala för något de inte har beställt eller köpt. Det medför ekonomisk vinning för den som skickar ut fakturorna och ekonomisk skada för den som betalar.

Straff

Straffet för grovt fordringsbedrägeri är fängelse i minst sex månader och högst sex år.

Bidragsbrott

Bidragsbrott är ett bedrägeribrott som riktar sig mot kommuner, arbetslöshetskassor och de statliga myndigheter som betalar ut bidrag av olika slag. Brottet begås genom att en person lämnar oriktiga uppgifter eller inte meddelar ändrade förhållanden till den utbetalande myndigheten, kommunen eller a-kassan med följd att det uppstår en fara för att felaktiga ersättningar ska betalas ut eller utbetalas med för högt belopp.

Straff

Straffet för bidragsbrott är fängelse i högst två år. Är brottet grovt döms gärningspersonen till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Är brottet ringa är straffet böter eller fängelse i högst sex månader.

Förskingring

Du kan begå en förskingring om du på grund av ditt arbete, en överenskommelse eller genom ett visst uppdrag fått hand om pengar eller annan egendom med skyldighet att redovisa pengarna eller lämna ut egendomen. Om du då inte gör det, utan istället behåller pengarna eller egendomen – eller låter någon annan få dem, och den personen därmed gör en ekonomisk vinst medan den rätte ägaren förlorar pengar, så kan det ha begåtts en förskingring.

Säg till exempel att du arbetar med bokföring på ett företag och ansvarar för företagets olika konton. Men istället för att bokföra företagets vinst ordentligt, ser du till att mixtra med siffrorna så att du kan föra över en del av inkomsterna till ditt privata konto. Du kan också begå förskingring om du jobbar i kassan i en butik, men behåller en del av dagskassan för eget bruk.

Straff

Straffet för förskingring är fängelse i högst två år. Är brottet grovt döms personen till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Är brottet ringa är straffet böter eller fängelse i högst sex månader.

Svindleri

Svindleri innebär att någon sprider vilseledande uppgift bland allmänheten för att påverka priset på en vara, värdepapper eller annan egendom. En vilseledande uppgift kan till exempel vara felaktig information om att en stor affär är klar eller att den ekonomiska situationen i ett företag är betydligt bättre än den i själva verket är. Detta för att påverka allmänheten eller investerare att satsa pengar i företaget. Brottet svindleri kan alltså begås om till exempel en styrelseledamot sprider vilseledande uppgift om ett företag för att locka till sig investerare som i sin tur blir lurade och gör en dålig affär.

Straff

Straffet för svindleri är fängelse i högst två år, eller om brottet är grovt fängelse i minst sex månader och högst sex år.

Trolöshet mot huvudman

Du kan dömas för trolöshet mot huvudman om du har en förtroendeställning och då har i uppdrag att bland annat sköta någons ekonomi eller andra rättsliga frågor, men missköter det uppdraget. Ett sådant kan vara att du medvetet säljer en vara till kraftigt underpris eller medvetet ingår ett ofördelaktigt avtal för det bolag som du är anställd i. Ett annat exempel som tangerar bedrägeri är att du gör inköp till dig själv som du låter bolaget betala.

För att det ska vara ett brott, krävs det att du vid utförandet av uppdraget inte har gjort det du ska, utan istället missbrukat ditt förtroende och därmed skadat uppdragsgivaren ekonomiskt. Du kan även straffas för trolöshet mot huvudman om du i vissa fall missbrukar din förtroendeställning gällande en rättslig angelägenhet och det lett till skada för uppdragsgivaren.

En förutsättning för att straffas för trolöshet mot huvudman är att gärningspersonen inte kan straffas för ett förskingringsbrott. Skillnaden mellan dessa två brott kan vara snårig att förstå, men när det gäller förskingring gör gärningspersonen en ekonomisk vinst på sitt brott, vilket inte behöver vara fallet vid trolöshet mot huvudman.

Straff

Straffet för trolöshet mot huvudman är fängelse i högst två år. Är brottet grovt döms personen till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Urkundsförfalskning

En urkund är en handling som visar ett visst förhållande. Det kan till exempel vara ett intyg, ett kontrakt, biljetter, legitimationer, körkort, pass eller kanske ett protokoll. Om du utan att ha rätt till det ändrar en riktig urkund genom att till exempel skriva dit någon annans namn så att urkunden hädanefter innehåller felaktiga uppgifter, kan du dömas för urkundsförfalskning om det finns en fara för att den kommer att användas som bevis i något sammanhang.

Ett exempel på urkundsförfalskning kan vara att du förfalskar någon annans namnteckning på ett bolagsstämmoprotokoll eller i en ändringsanmälan till bolagsverket för att den personen felaktigt ska registreras som styrelseledamot i ett aktiebolag och sedan skickar in handlingarna till Bolagsverket. Det är också straffbart att använda en falsk urkund, det vill säga, en urkund med felaktiga uppgifter.

Straff

Straffet för urkundsförfalskning är fängelse i högst två år. Är brottet grovt döms personen till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Är brottet ringa är straffet böter eller fängelse i högst sex månader.