Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Andra tvångsmedel

Utöver personella tvångsmedel, som begränsar den misstänktes frihet eller berör denne fysiskt, finns andra tvångsmedel. Exempel är beslag och husrannsakan. Ofta tas till exempel bokföring, datorer och telefoner i beslag för att undersökas och analyseras.

Beslag

Att ta något i beslag innebär att ett föremål tas om hand i utredningen. Föremål får tas i beslag om det behövs för att utreda brottet och fungerar som bevis. Beslag av föremål får även ske om föremålet till exempel är stulet och ska återlämnas till den rätte ägaren. Ett tredje skäl till att ett föremål tas i beslag är om det behövs för att utreda om egendom ska förverkas som ett utbyte av ett brott eller en brottslig verksamhet, eller för att föremålet använts som hjälpmedel i samband med att ett brott begåtts. Det är vanligt att bokföring, skriftliga handlingar och teknisk utrustning som till exempel datorer och telefoner tas i beslag för undersökning och analys.

Läs mer om förverkande

Missnöjd med beslag

Den som är missnöjd med beslag av viss egendom kan begära att domstolen ska pröva frågan om beslag. Om åklagaren inte längre anser att ett föremål behöver vara kvar i beslag fattar åklagaren ett beslut om att häva beslaget. Egendomen ska då lämnas tillbaka till den person som egendomen tagits i beslag ifrån. I vissa fall kan egendomen utlämnas till någon annan som till exempel en målsägande som är den rätte ägaren till den beslagtagna egendomen.

Husrannsakan

Husrannsakan innebär att polisen tar sig in i ett hus, ett rum eller slutet förvaringsställe för att leta efter någon eller något. Husrannsakan får göras om man tror att någon begått ett brott där påföljden är fängelse.

Olika skäl

Husrannsakan görs för att:

 • eftersöka en person som ska gripas eller som är anhållen eller häktad i sin frånvaro
 • eftersöka en person som ska hämtas till förhör eller till en rättegång
 • eftersöka en person som ska kroppsvisiteras eller genomgå kroppsbesiktning. Exempel på en sådan åtgärd kan vara att personen ska genomgå en rättsläkarundersökning eller lämna ett så kallat DNA-prov
 • eftersöka en person som ska delges stämning i brottmål eller en kallelse till rättegång om tidigare försök misslyckats eller bedöms vara svåra att få till stånd på frivillig väg
 • söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar
 • undersöka sådant som kan vara av betydelse för brottsutredningen eller för att
 • leta efter tillgångar som kan förverkas som brottsvinster enligt reglerna för så kallat utvidgat förverkande.

Hos en annan person

En husrannsakan får göras hos en annan person än den som skäligen kan misstänkas för brottet om:

 • brottet begåtts hos honom eller henne
 • den misstänkte har gripits där
 • det finns någon särskild anledning som gör att man kan anta att det finns föremål där som kan tas i beslag eller i förvar
 • det finns någon särskild anledning som gör att man tror att man kan finna viktig utredning om brottet eller för att hitta egendom som kan förverkas enligt reglerna om utvidgat förverkande.

Läs mer om förverkande

Läs mer om utvidgat förverkande

Andra platser

Under vissa speciella omständigheter är det tillåtet att genomföra husrannsakan i transportmedel på en viss plats och i offentliga lokaler.

För husrannsakan hos den misstänkte får man inte i något fall åberopa hens samtycke, om inte den misstänkte själv har begärt husrannsakan.

Beslut om husrannsakan

Husrannsakan kan beslutas av polis i vissa brådskande fall men i normalfallet beslutar en åklagare om husrannsakan. Även domstol kan besluta om husrannsakan.