Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Rapporter

Våra rapporter ligger publicerade på de sidor som rör dess ämne, men är också samlade här i bokstavsordning efter brottskategori. Rapporterna är tillgängliga för nedladdning i tre år om det inte rör sig om en utgåva som på grund av sin programperiod fortfarande är aktuell. Kontakta oss om du söker en äldre utgåva.

Antologi

Det har nu gått 27 år sedan ett antal omfattande initiativ togs mot den ekonomiska brottsligheten. Regeringens strategi för samlade åtgärder mot ekobrott (skr. 1994/95:217) ledde till inrättandet av såväl Ekobrottsmyndigheten som utredningsenheter för skattebrott på Skatteverket. Vad har fungerat och vad kan förbättras? Det är frågor som ställs och besvaras av författarna i antologin Nitton röster om tjugo års ekobrottsbekämpning.

Förebygg ekobrott

Under 2021-2022 har underrättelseenheterna hos Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Tullverket drivit ett projekt i syfte att upptäcka ekonomisk brottslighet som är kopplad till handel med hundar och hundsmuggling. Även den brottsförebyggande verksamheten hos Ekobrottsmyndigheten har varit involverad. I rapporten redogörs för de brister i dagens kontrollsystem som observerats. I rapporten lämnas också rekommendationer som syftar till att försvåra för den som vill bedriva oredovisad försäljning och/eller smuggling av hundar. Rekommendationerna förväntas bidra till ökad ekonomisk kontroll samt effektivitet i brottsförebyggande och brottsbekämpande verksamhet.

EBM:s lägesbild

Ekobrottsmyndighetens lägesbild är en strategisk rapport för att besvara frågorna om hur den ekonomiska brottsligheten har utvecklats det senaste året och hur ser den framtida utvecklingen ut. Rapporten innehåller omvärldsbevakning och nulägesbeskrivning av kriminella aktörer och brottsupplägg med slutsatser och bedömning av den framtida utvecklingen. Lägesbilden fungerar som internt beslutsunderlag och för att sprida kunskap externt om den ekonomiska brottsligheten.

Om ekobrott

Här hittar du rapporter om ekobrott ur olika perspektiv. En fråga vi ofta får är om bokföringsbrotten har ökat sedan man avskaffade revisionsplikten för mindre aktiebolag. Svaret är att antalet brottsmisstankar som registrerats hos Ekobrottsmyndigheten har ökat markant sedan revisionsplikten avskaffades. Orsaken till detta är flera, varav avskaffandet av revisionsplikten bedöms vara en av dessa faktorer. Mer om detta kan du läsa om i rapporten nedan.

EU-bedrägerier

Kommissionen och medlemsstaterna delar ansvaret för att motverka bedrägerier och all annan olaglig verksamhet som skadar EU:s ekonomiska intressen. Inom EU:s sammanhållningspolitik, där betydligt mer bedrägeri anmäls än inom andra utgiftsområden, står de myndigheter i medlemsstaterna som förvaltar EU-program i främsta ledet när det gäller bedrägeribekämpning. Men har de förvaltande myndigheterna på ett lämpligt sätt uppfyllt sina skyldigheter i varje led av bedrägeribekämpningsprocessen? Både ja och nej, konstaterar nedan rapport.

Organiserad brottslighet

Ekobrottsmyndigheten är en av tolv myndigheter som samverkar inom det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet. I dag innefattar arbetet även nio nätverksmyndigheter, samt myndighetsgemensamma nätverk inom juridisk expertis, kommunikation och säkerhet. Vartannat år tar myndigheterna fram en gemensam lägesbild om organiserad brottslighet, MGL, i syfte att presentera ett beslutsunderlag för myndighetsgemensamma strategiska åtgärder.

Penningtvätt

Penningtvätt skadar det finansiella systemet och kan ge betydande globala ekonomiska och sociala konsekvenser över hela världen. För att kunna vidta rätt åtgärder är det viktigt att förstå de bakomliggande faktorer som möjliggör att institut såsom banker utnyttjas för penningtvätt. Här hittar du bland annat en uppsats från Linköping universitet som utreder bankers incitamentsstruktur för, och således agerande vid, hantering av penningtvätt. Uppsatsen är en fallstudie över SEB:s och Swedbanks roll och agerande i den svenska ”Baltikum-härvan”.

Rubicon

RUBICON är ett samarbete mellan flera olika myndigheter och andra aktörer som bekämpar konkursrelaterad brottslighet, en samverkansmodell som har verkat sedan mitten av 1990-talet. På Ekobrottsmyndigheten arbetar flera åklagare som också är RUBICON-samordnare. Om du som konkursförvaltare behöver någon att diskutera din brottsutredning med kan du kontakta dem.

SEFI-rådet

Rådet för skydd av EU:s finansiella intressen, SEFI-rådet, har inrättats av regeringen för att främja en effektiv och korrekt användning av EU-relaterade medel i Sverige. Rådet utgörs av de myndigheter som på olika sätt är involverade i förvaltningen och skyddet av EU:s medel i Sverige. Ekobrottsmyndigheten ansvarar för rådets ordförandeskap samt kanslifunktioner. SEFI-rådet ska vart tredje år lämna en rapport avseende skyddet av EU:s finansiella intressen i Sverige till regeringen.