Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Internationellt samarbete

Den ekonomiska brottsligheten blir alltmer gränsöverskridande. Allt oftare kräver våra utredningar internationellt samarbete, såväl för att komma framåt i arbetet som för att kunna återta eventuella brottsvinster.

I takt med att världen förändras och våra samhällen utvecklas, utvecklas också brottsligheten. Globaliseringen och den snabba IT-utvecklingen har gjort det enklare att flytta pengar utomlands, och den fria rörligheten inom EU lättare att röra sig över gränserna. Att äga, förvärva och driva bolag i andra EU-medlemsstater är i dag förhållandevis okomplicerat, något som utnyttjas av kriminella. De kan i dag relativt enkelt såväl dölja sina tillgångar, som flytta dem och dessutom utnyttja bidragssystemen i EU i brottsligt syfte.

Brotten vi ser

På Ekobrottsmyndigheten ser vi det här främst inom penningtvätt och skattebrott, och numera kan man säga att de flesta av våra utredningar har internationella kopplingar på ett eller annat sätt. Inom de flesta brottsområden är brottsligheten också väl organiserad.

Vårt mål

Den gränsöverskridande ekonomiska brottsligheten kräver ett välutvecklat, strategiskt och operativt samarbete med andra länders brottsbekämpande myndigheter, samt internationella organisationer. Utöver den hjälp vi kan få utomlands genom denna samverkan, kan vi också lära av varandra, vilket ökar möjligheten att förbättra våra egna arbetsmetoder och resultat. Därför satsar vi hårt på att dels samla in och förvalta våra goda erfarenheter av det internationella samarbetet, dels informera om dem inom myndigheten. Vårt mål är att varje ärende ska utredas utan territoriella begränsningar.

Nya möjligheter

Att kunna ta hjälp av samverkanspartners utomlands är relativt nytt inom det svenska rättsväsendet. Som åklagare fick man för bara ett tiotal år sedan ofta lägga ned ärendet om de misstänkta hade lyckats ta sig utomlands. I dag har vi helt andra möjligheter och kan ge flera exempel på utredningar som lett till fällande dom med hjälp av våra internationella kontakter.

Samarbete eller samverkan?

Myndigheter pratar ofta om samverkan – men vad är egentligen skillnaden på samverkan och samarbete? Lite förenklat skulle man kunna säga att det finns ett operativt inslag i myndigheternas samarbete, medan det ofta rör sig om strategiskt arbete inom samverkansprojekt.

Våra samarbeten

En stor del av Ekobrottsmyndighetens arbete sträcker sig bortom Sveriges gränser. Här kan du läsa mer om hur vi internationellt deltar i både det operativa och strategiska arbetet mot den organiserade brottsligheten.

 • AFCOS

  Ekobrottsmyndigheten är svensk sambandscentral för bedrägeribekämpning i frågor som rör Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, OLAF. AFCOS står för Anti fraud coordination service.

 • Asset Recovery Office (ARO)

  EU har förstärkt det internationella samarbetet inom brottsutbytesområdet genom att inrätta Asset Recovery Offices, ARO, i medlemsländerna. Ekobrottsmyndigheten och Nationella Operativa Avdelningen, NOA, bildar tillsammans ARO i Sverige.

 • CARIN

  Camden Asset Recovery Inter-Agency Network, CARIN, är ett globalt nätverk med över 50 deltagarländer. Syftet är att underlätta internationella operativa kontakter och insatser som rör brottsutbytesfrågor samt att utveckla det internationella samarbetet inom området.

 • EJN

  Europeiska rättsliga nätverket, EJN, är ett nätverk av kontaktpersoner, framför allt åklagare och förundersökningsdomare, inom EU som har till uppgift att underlätta straffrättsligt samarbete inom EU. Ekobrottsmyndigheten har två EJN-kontaktpunkter.

 • EMPACT

  EMPACT, eller European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats, är en del av EU:s policycykel och en plattform för EU-ländernas samordning kring prioriterade brottsområden.

 • Eurojust

  Eurojust, Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete, är en mycket viktig partner. Här har Ekobrottsmyndigheten en egen representant vid den svenska desken som kan agera kontaktperson med våra åklagare i Sverige och se till så att de får hjälp med ärenden som rör gränsöverskridande brottslighet.

 • Europol

  Europol är Europeiska unionens brottsbekämpande organ, som samordnar utbytet av underrättelseinformation mellan EU:s medlemsstater. Deras uppgift är att hjälpa medlemsstaterna till ett effektivare samarbete för att förebygga och bekämpa grov gränsöverskridande brottslighet och terrorism i Europa.

 • EU:s policycykel

  EU:s policycykel är ett verktyg för EU:s medlemsländer i deras gemensamma arbete mot grov organiserad brottslighet. Cykeln spänner över fyra år och inleds med att medlemsländerna bidrar med information om vilken typ av organiserad brottslighet som de anser vara det största hotet.

 • OLAF

  OLAF, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, utreder bedrägerier mot EU:s budget, samt korruption och allvarliga fel som begåtts inom EU:s institutioner. Ekobrottsmyndigheten är svensk sambandscentral för bedrägeribekämpning i frågor som rör OLAF.