Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Offentlighet och sekretess

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna ska ha insyn i myndigheternas verksamhet. I vissa fall får allmänna handlingar eller delar av innehållet i dem hållas hemligt, enligt bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen.

Yttrandefrihetsgrundlagen, regeringsformen, successionsordningen och tryckfrihetsförordningen är Sveriges fyra grundlagar. I vissa av grundlagarna behandlas frågan om offentlighetsprincipen.

Handlingsoffentlighet

I princip alla, såväl svenskar som utlänningar, har rätt att läsa de handlingar som finns hos myndigheterna. Denna rätt begränsas dock på två sätt:

  • Allmänheten har bara rätt att läsa sådana handlingar som betecknas som allmänna handlingar.
  • En del allmänna handlingar är sekretessbelagda och därför hemliga.

Allmän handling

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. En handling anses upprättad när den expedierats från myndigheten eller genom att ärendet som den förekommer i har slutbehandlats alternativt att handlingen justerats av myndigheten eller har färdigställts på annat sätt. Handlingen kan vara ett vanligt pappersdokument, men lika gärna information som man kan läsa, avlyssna eller uppfatta på annat sätt med ett tekniskt hjälpmedel.

Sekretess – ett skydd

I vissa fall får allmänna handlingar, eller delar av allmänna handlingar, hållas hemliga, enligt bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen. Det gäller till exempel om de skyddar intresset att förebygga, förhindra eller bekämpa brott. Lagen ger också sekretesskydd för uppgifter om enskilda medborgares personliga eller ekonomiska förhållanden. Av dessa skäl är normalt allt material i en förundersökning hemligt till dess att åtal väcks. Då blir förundersökningsprotokollet i de flesta fall offentligt.

Sekretesskyddet för uppgifter om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden kan i vissa fall också gälla efter det att åtal har väckts.

Läs mer om förundersökningssekretess

Begära ut allmän handling

Vill du ta del av en allmän handling, vänder du dig till den aktuella myndigheten. Om myndigheten vägrar lämna ut handlingen på grund av att myndigheten inte anser att den är allmän eller med hänsyn till sekretess, kan du överklaga dess beslut till Kammarrätten. Överklagandet ska lämnas in till den myndighet som beslutat att inte lämna ut handlingen.

Läs mer om offentlighetsprincipen på regeringen.se