Start of content

Fängelsestraff för grova skattebrott genom svartavlönad arbetskraft vid bygget av Nya Karolina Sjukhuset

Idag meddelade Södertörns tingsrätt dom i det mål (B-13052-16) som rörde grova skattebrott för flera bolag inom bygg- och flyttbranschen. Byggbolagen har haft en betydande del av sina arbetare avlönade svart. Det största av dessa byggbolag har utfört omfattande arbeten på Nya Karolinska Sjukhuset.

Under den tid som omfattas av åtalet har sammanlagt 30 580 000 kr betalats som svart ersättning till arbetstagare i respektive kundbolag.

Huvudmannen bakom brottsupplägget dömdes till fyra års fängelse för medhjälp till grovt skattebrott och medhjälp till grovt bokföringsbrott i samtliga bolag. Sju företrädare för fem byggbolag dömts till fängelsestraff på mellan tre år och ett år och två månader för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott. Två av de dömda företrädarna har företrätt ett bolag som arbetat mycket på Nya Karolinska som underentreprenör till Skanska.

– Åklagarna är nöjda med att tingsrätten helt har delat åklagarnas uppfattning avseende den svarta verksamheten i bolagen och att huvudmannen är ansvarig för all brottslighet, men anser att straffvärdena på brottsligheten hade motiverat längre fängelsestraff, säger kammaråklagare Jerker Asplund på Ekobrottsmyndigheten.

Åtalen mot tre personer för att på olika sätt ha främjat huvudmannens och bolagsföreträdarnas grova skattebrott och grova bokföringsbrott har ogillats. Tingsrätten har också gjort den juridiska bedömningen att verksamheten inte utgjort grova penningtvättsbrott, utan endast grova skattebrott och grova bokföringsbrott.

– I huvudsak beror ogillandena på att tingsrätten inte har delat vår uppfattning av vad som utgör ett grovt penningtvättsbrott. Vi kommer nu att analysera domen i sin helhet för att ta ställning till eventuella överklaganden, säger Jerker Asplund.

Bakgrund till ärendets brottsupplägg:

För att dölja att byggbolagen haft kostnader för svart arbetskraft har enligt åtalet bolagens respektive företrädare låtit inta falska fakturor i bolagens bokföring. Två personer har åtalats för att ha ställt ut falska fakturor från den enskilda firman DMM Entreprenad. Fakturorna har utformats för att se ut som riktiga fakturor från DMM Entreprenad avseende i första hand utförda byggnadsarbeten. Fakturorna har dock aldrig motsvarats av något utfört arbete i DMM Entreprenad. Flera faktorer har enligt åklagarsidan talat för att något utfört arbete aldrig skett i DMM Entreprenad. Bland annat har fakturornas innehåll varit rudimentärt, fakturorna har betalats innan fakturorna varit upprättade och flera av bolagen har gett instruktioner till den enskilda firman vad som ska stå på fakturorna.

 

Byggbolagen har gjort inbetalningar på DMM Entreprenads två huvudkonton.

Därefter har pengarna omedelbart förts över till 100 konton tillhörande 22 privatpersoner som är medborgare i Lettland eller Polen. Dessa utnyttjade identiteter är socialt marginaliserade individer som av huvudmannen eller annan har förts till Sverige enbart för att öppna en stor mängd bankkonton och hämta ut bankkort, och sedan har förts tillbaka till sina hemländer. Pengarna har delvis förts tillbaka antingen direkt till den svarta arbetskraften i kundbolagen genom banköverföringar enligt instruktion från bolagsföreträdarna. Största delen av pengarna har dock tagits ut i kontanter i bankomat av en person och förts till bolagsföreträdarna. Åklagarsidan menar att detta bevisats genom omfattande telefonavlyssning och viss spaning.

 

Publicerat 2017-06-30. Uppdaterat 2017-06-30

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se