Start of content

Patrolling the corporation – the auditors duty to report crime in Sweden

Denna uppsats analyserar den skyldighet externa revisorer i svenska aktiebolag har att rapportera misstankar om brott till Åklagarmyndigheten.

Fokus ligger på revisorernas erfarenheter efter det att lagen antogs. Först beskrivs bakgrunden, syfte och kritik av lagstiftningen. Därefter följer en undersökning av effekterna av lagstiftningen. Empiriska analyser bygger på officiella dokument samt primära uppgifter från en enkätundersökning och sekundärdata från tidigare intervju studier.

Analyserna visar att konsekvenserna av lagstiftningen berör revisorernas yrkesmässiga identitet snarare än deras kundrelationer. Den minskning av klientens förtroende som branschen fruktade har inte kommit till stånd.

Den rättsliga effekten av reformen är tvetydig. Å ena sidan finns det indikationer på att lagstiftningen avväpnas av vissa revisorer genom en "kreativ efterlevnad". Å andra sidan visar undersökningen på en utbredd "mottaglighet av revisorns skyldigheter", vilket gör det till ett bra komplement till annan brottsbekämpning.

Publicerat 2010-09-20. Uppdaterat 2010-10-07

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar