Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Årsredovisning 2020 – Komplexiteten i många ärenden ökar

Nyheter

Ekobrottsmyndigheten har avslutat ett stort antal ärenden under året, samtidigt som man ser att komplexiteten i vissa ärenden har ökat. Igår skickade Ekobrottsmyndigheten in årsredovisningen till Regeringen.

Utvecklingen när det gäller antal avslutade ärenden har varit positiv både avseende mängdärenden och projektärenden. En ökning på totalnivå med 20 procent, samtidigt som inflödet av ärenden ökat med 28 procent.

Med anledning av regeringens stödåtgärder under pandemin har myndigheten fått ett nytt brott att hantera, omställningsstödsbrottet, vilket tagit resurser i anspråk. Under året har 241 ärenden om omställningsstödsbrott inkommit till myndigheten.

Ett viktigt uppdrag för myndigheten är att arbeta för att begränsa vinsterna av brott och brottslig verksamhet. Det sammanlagda värdet av myndighetens yrkanden om skadestånd, företagsbot, förverkande och utvidgat förverkande i domstol har mer än fördubblats och är mer än tre gånger så stort som 2018.  Även det totala beloppet för bifallna tillgångsinriktade yrkanden har ökat väsentligt.

Sverige har varit särskilt drabbat av bedrägerier med mervärdesskatt som grundar sig på handel med mobiltelefoner och telekomtjänster, t.ex. VoIP (Voice over Internet Protocol). Brottsligheten är komplicerad och svårutredd. En kraftig ökning av denna typ av brott har krävt betydande insatser från underrättelseverksamheten samt utrednings- och lagföringssidan.

När det gäller de särskilt krävande ärendena har antalet avslutade ärenden minskat samtidigt som inflödet har legat kvar på samma nivå. Det bedöms bero på att dessa ärenden blir allt mer komplexa genom mer avancerade brottsupplägg, fler aktörer och behov av internationella åtgärder för inhämtning av bevis och säkrande av tillgångar.

Antalet ärenden i arbetsbalans har återigen ökat för både projektärenden och särskilt krävande ärenden. Att minska ärendebalansen har fortsatt varit en prioriterad uppgift, men delvis till följd av ett ökat inflöde och utredningar i flera komplexa särskilt krävande ärenden har detta inte varit möjligt.

Totalt har 2 105 personer lagförts, vilket är en mindre ökning jämfört med 2019. Antalet lagförda personer har legat relativt jämnt de senaste åren.

Här kan du ta del av årsredovisningen 2020 i sin helhet.

Publicerat 2021-02-22. Uppdaterat 2021-03-11.